ควบคุมยุงลายป้องกันไข้เลือดออก

| |
อ่าน : 7,273

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

ควบคุมยุงลายป้องกันไข้เลือดออก thaihealth

กระทรวงสาธารณสุขผนึกกำลังทุกส่วนราชการ ร่วมกันควบคุมยุงลายป้องกันไข้เลือดออก

โรคไข้เลือดออก เป็นโรคประจำถิ่น แต่ละปีมีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิต ในปีนี้คาดว่าจะคล้ายปี 2558 ที่มีการระบาดสูงมาตั้งแต่ต้นปี ซึ่งหน่วยงานสาธารณสุขเพียงหน่วยงานเดียว ไม่สามารถควบคุมยุงลายได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค รายงานปีนี้ตั้งแต่เดือนมกราคม-10 กรกฎาคม พบผู้ป่วยแล้ว 28,732 ราย เสียชีวิต 37 ราย ผู้ป่วยสูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลังตั้งแต่เดือนเมษายน และพฤษภาคม เป็นต้นมา ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเด็กนักเรียนอายุ 5-14 ปี แต่ผู้เสียชีวิตกลับเป็นวัยผู้ใหญ่ โดยเฉพาะผู้มีอายุ 35 ปีขึ้นไป มีอัตราป่วยตายสูงกว่าเด็ก 2-5 เท่า นอกจากนี้ ผลการสำรวจลูกน้ำยุงลายในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาพบว่า ค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายในชุมชนสูงถึงร้อยละ 30 และอัตราการพบลูกน้ำในภาชนะ น้ำขังในวัดอยู่ที่ร้อยละ 58 โรงเรียน ร้อยละ 41 และโรงพยาบาลร้อยละ 23 แสดงให้เห็นว่าแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายยังมีอยู่มากในชุมชนและสถานที่สำคัญที่มีประชาชนมารวมตัวกันจำนวนมาก เป็นความเสี่ยงที่โรคไข้เลือดออกจะแพร่กระจายต่อเนื่องและขยายวงกว้างทั่วประเทศไทย

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบนโยบายการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก และเปิดโครงการรณรงค์อาสาปราบยุง ควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยมีผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข บุคลากรและอาสาปราบยุง ร่วมกิจกรรมและลงพื้นที่สำรวจลูกน้ำยุงลายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข และชุมชนโดยรอบ

พลเอกฉัตรชัย เปิดเผยว่า โรคไข้เลือดออกเป็นโรคประจำถิ่นแต่ละปีมีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิต ในปีนี้ คาดว่าจะคล้ายปี 2558 ที่มีการระบาดสูงมาตั้งแต่ต้นปี ซึ่งหน่วยงานสาธารณสุขเพียงหน่วยงานเดียวไม่สามารถควบคุมยุงลายได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยได้รับแนวนโยบายจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินงานสำรวจ กำจัดยุงลาย ลดป่วยลดตายด้วยโรคไข้เลือดออก ใช้กิจกรรมรณรงค์ "อาสาปราบยุง ควบคุมโรคไข้เลือดออก : ทุกบ้าน ทุกชุมชน ทุกพื้นที่" เริ่มจากกระทรวงสาธารณสุข และจะขยายไปทุกหน่วยงานทั่วประเทศ จึงขอให้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเครือข่ายภาคประชาชน ภาคท้องถิ่น ภาคเอกชน ร่วมมือกันอย่างจริงจังตลอดฤดูฝน ดำเนินการในพื้นที่เป้าหมาย 6 ร ได้แก่ โรงเรียน โรงแรม โรงงาน โรงพยาบาล โรงเรือน และโรงธรรม เพื่อลดไม่ให้มี ผู้ป่วยรายใหม่เกิน 10,000 รายในอีก 2 เดือนต่อจากนี้ และไม่ให้เกิน 10,000 รายเมื่อสิ้นปี 2561 ควบคุมยุงพาหะให้ค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย ในชุมชนไม่เกินร้อยละ 5 และไม่พบลูกน้ำยุงลายในสถานที่สาธารณะ รวมทั้งสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย

พลเอก ฉัตรชัย กล่าวต่อว่า ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย ให้ทุกจังหวัดจัดรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ ยุง ระหว่างวันที่ 12-18 กรกฎาคม 2561 และทำต่อเนื่องทุกสัปดาห์ เปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินระดับอำเภอในพื้นที่ระบาดและพื้นที่เสี่ยง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณ โดยใช้งบกองทุนสุขภาพตำบล และให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นำประชาชนเป็นอาสาปราบยุง ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในสถานที่สาธารณะ สถานที่ราชการ และบ้านเรือนประชาชน กระทรวงศึกษาธิการ ให้ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ ยุงในโรงเรียนทุกสัปดาห์อย่างต่อเนื่อง เฝ้าระวังอาการป่วยของครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดูแล สิ่งแวดล้อม ห้องสุขาของสถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ท กระทรวงสาธารณสุขเป็นแกนหลักในการควบคุมการระบาดและการดูแลรักษาผู้ป่วย สนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ในการรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ให้โรงพยาบาลจัดการสิ่งแวดล้อมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในศาสนสถานในพื้นที่ ตามกิจกรรมสนับสนุนการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ (1 วัด 1 โรงพยาบาล) รวมทั้งขอให้กระทรวงกลาโหม ดำเนินการให้พื้นที่ทหารเป็นเขตปลอดลูกน้ำยุงลาย และสนับสนุนกำลังคนในการควบคุมป้องกันโรคตามคำขอของพื้นที่ กรมประชาสัมพันธ์และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ (สสส.) สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสนับสนุนงบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ประสานภาคีเครือข่ายในจังหวัดและชุมชนร่วมเป็นอาสาปราบยุง

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนร่วมกันป้องกันไม่ให้ยุงเกิด ยึดหลัก 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค คือ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ได้แก่ 1.เก็บบ้าน ให้สะอาด ไม่รกทึบจนเป็นที่เกาะพักของยุงลาย 2.เก็บน้ำ ปิดฝาภาชนะให้มิดชิด ปล่อยปลากินลูกน้ำ ใส่ทรายหรือแบคทีเรียกำจัดลูกน้ำ เพื่อป้องกันไม่ให้ยุงลายลงไปวางไข่ 3. เก็บขยะ เศษภาชนะที่อาจมีน้ำขัง ไม่ให้กลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ป้องกันไม่ให้ยุงกัด โดยนอนในมุ้งหรือมุ้งลวด ทายากันยุง ป้องกันไม่ให้เสียชีวิต โดยสังเกตอาการตนเองและสมาชิกในครอบครัว หากมีอาการไข้สูงฉับพลัน ปวดเมื่อย หน้าตาแดง อาจมีผื่นขึ้นใต้ผิวหนังตามแขนขา ข้อพับ และหากมีไข้สูง 2-3 วันอาการไม่ดีขึ้น ให้รีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลโดยเร็ว ไม่ฉีดยาลดไข้หรือซื้อยากินเอง ผู้ป่วยโรคเรื้อรังหรือมีโรคประจำตัว และผู้สูงอายุ ขอให้ดูแลเป็นพิเศษเพราะหากป่วยแล้วมีโอกาสรุนแรงกว่าปกติได้ หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่สายด่วน กรมควบคุมโรค โทร. 1422

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม