ก.ค.นี้ จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุเขต กทม.

| |
อ่าน : 704

ที่มา : บางกอกทูเดย์

ก.ค.นี้ จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุเขต กทม. thaihealth

แฟ้มภาพ

กรมบัญชีกลางดีเดย์ กรกฎาคม 2561 จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุเขต กทม.

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้เตรียมจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่ผู้มีสิทธิในกรุงเทพมหานคร ผ่านระบบ บูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) ในเดือนกรกฎาคม 2561 นี้

สำหรับการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างกรมบัญชีกลาง กรุงเทพมหานคร และสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าของข้อมูลจะทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลของผู้มีสิทธิให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมถึงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลบุคคล เช่น ชื่อ สกุล ตรงกับเลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด การมีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครหรือไม่ การมีชีวิตอยู่หรือไม่ และกรมบัญชีกลางทำหน้าที่พัฒนาและดูแลระบบงาน ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและธนาคารต่างๆ เพื่อช่วยแก้ไขปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง มีความสมบูรณ์ ด้วยความรวดเร็ว และโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้ผู้มีสิทธิรับเงินโดยตรงตามข้อมูลที่มีการตรวจสอบสมบูรณ์แล้ว ที่ผ่านมา กรมบัญชีกลางได้จัดอบรมการใช้งานระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม สำหรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักพัฒนาสังคม และสำนักงานเขต 50 เขต ในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียมความพร้อมในการจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุ

ผู้มีสิทธิที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานคร มีจำนวน 739,000 ราย แต่จากการตรวจสอบข้อมูล ผู้มีสิทธิพบว่ามีข้อมูลบางส่วนยังไม่สมบูรณ์ทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินได้ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 โดยพบปัญหา เช่น รายชื่อไม่ปรากฏในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง มีรายชื่อที่อายุไม่ถึง 60 ปี เป็นผู้ขอรับเงินหนึ่งรายชื่อขอรับเงินมากกว่า 1 สำนักงานเขต เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารไม่ถูกต้อง เป็นต้น ดังนั้น หากผู้ที่เคยได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเดือนมิถุนายน 2561 แต่ ไม่ได้รับเงินในเดือนกรกฎาคม 2561 ขอให้ติดต่อสำนักงานเขตที่ตนมีทะเบียนบ้านอยู่ เพื่อแก้ไขปรับปรุงข้อมูลให้สมบูรณ์ และจะได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้โดยเร็ว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

มันฝรั่งทอด  มาตรการควบคุมยาสูบ  สุขภาวะทางปัญญา  เครื่องใช้สำนักงาน  อวดอ้างสรรพคุณ  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth สวนเงินมีมา ผู้ประสานงานด้านกิจกรรมผู้บริโภคสีเขียว โครงการการสร้างสังคมผู้บริโภคสีเขียว กรีนแฟร์ greenfair ตลาดสีเขียวสัญจร วารสารตลาดสีเขียว ศูนย์รับและกระจายผักไร้สารพิษ เกษตรอินทรีย์  ทรัพยากรธรรมชาติ  แพร่พันธุ์  โครงการพัฒนาหลักสูตรนักประเมินงานสร้างเสริมสุขภาพ  นำร่อง  องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน  Thai Bangkaew club  คณะกรรมการ  วัตถุออกฤทธิ์ฯประเภท 2  ราคาไข่  คันในร่มผ้า  จัดการสิ่งแวดล้อม  โรงเรียนชุมชนชาวนา  ศูนย์พัฒนาเกษตรกรเกษตรอินทรีย์สุขใจ  ดูดซับ  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม