กรมควบคุมโรค พัฒนาการสื่อสารความเสี่ยงในภาวะฉุกเฉิน

| |
อ่าน : 576

ที่มา :  สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

กรมควบคุมโรค พัฒนาการสื่อสารความเสี่ยงในภาวะฉุกเฉิน 4.0 thaihealth

แฟ้มภาพ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 , 11 และ 12 กรมควบคุมโรค พัฒนาเครือข่ายการสื่อสารความเสี่ยงในภาวะฉุกเฉินสู่ไทยแลนด์ 4.0

แพทย์หญิงศิริลักษณ์   ไทยเจริญ   ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการสื่อสารความเสี่ยงในภาวะฉุกเฉิน สู่ไทยแลนด์ 4.0 (รุ่นที่ 2) ประจำปี 2561 จัดโดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อมุ่งเน้นให้บุคลากร หรือเครือข่ายที่ดำเนินการด้านสื่อสารความเสี่ยงฯ มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการสื่อสารความเสี่ยงในภาวะฉุกเฉิน และการเตรียมความพร้อมด้านการสื่อสารความเสี่ยงในภาวะฉุกเฉิน เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการสื่อสารความเสี่ยงสู่มืออาชีพ ในยุคไทยแลนด์ 4.0

โดยมีนายแพทย์วิชาญ ปาวัน ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้ประสานงานด้านสื่อสารความเสี่ยงฯ ระดับจังหวัดและประชาสัมพันธ์จังหวัดในเขตรับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 , 11 , 12 และหัวหน้ากลุ่มสื่อสารความเสี่ยงฯ และนักวิชาการของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 , 11 , 12 และหัวหน้ากลุ่มและนักวิชาการของสำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ รวมทั้งสิ้น 70 คน

นายแพทย์วิชาญ ปาวัน ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายขับเคลื่อนให้ทุกจังหวัด จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC) และระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System : ICS) เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว และมีความเป็นเอกภาพ ในการจัดการภาวะคุกคามของโรคและภัยสุขภาพ ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนอย่างรุนแรง หรือเป็นเหตุการณ์โรคและภัยสุขภาพที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในพื้นที่ และมีโอกาสแพร่กระจายของเชื้อโรคไปยังพื้นที่อื่น ๆ อันส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนที่ของผู้คนโดยกลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง (Risk Communication Team) เป็นหนึ่งในทีมปฏิบัติการหลัก ภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC) และระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System : ICS) ที่ต้องขับเคลื่อนการดำเนินงาน และมีการเตรียมความพร้อมอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว ในการสื่อสารความเสี่ยงเพื่อจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขได้ทันต่อสถานการณ์

สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ มีหน้าที่หลักในการสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพทั้งในภาวะปกติ ภาวะฉุกเฉิน จึงได้จัดการประชุมครั้งนี้ขึ้น โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสื่อสารความเสี่ยงในภาวะฉุกเฉินมาบรรยาย และฝึกปฏิบัติ มุ่งเน้น ให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากการประชุมครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ดำเนินงาน และพัฒนากระบวนงานด้านสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน    เพื่อรองรับภาวะฉุกเฉิน และการสร้างเครือข่ายที่เป็นรูปธรรมนำไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ส่งผลต่อประชาชนสูงสุด

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม