คลอดปลอดภัย ทารกสุขภาพดี

| |
อ่าน : 557

ที่มา: กรมอนามัย

คลอดปลอดภัย ทารกสุขภาพดี thaihealth

แฟ้มภาพ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ส่งเสริมการเกิดทุกรายที่มีคุณภาพด้วยความตั้งใจและมีความพร้อมทุกด้าน นำไปสู่การคลอดที่ปลอดภัย ทารกแรกเกิดมีสุขภาพแข็งแรง พร้อมที่จะเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ

           นายแพทย์บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การเกิดที่มีคุณภาพคือการเกิดจากการตั้งครรภ์ที่ตั้งใจและวางแผน ซึ่งการเกิดในประเทศไทยปัจจุบันมีจำนวนเพียงปีละ 7 แสนกว่ารายเท่านั้น การเกิดทุกรายจึงได้รับการเอาใจใส่ดูแลได้ ถ้าเราให้ความสำคัญและเห็นคุณค่าของการเกิดทุกราย การวางแผนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากรจึงมีความสำคัญ โดยกรมอนามัย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2569) ว่าด้วยการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ เพื่อส่งเสริมให้การเกิดทุกรายมีการวางแผนมีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ และได้รับความช่วยเหลือในการมีบุตร ส่งเสริมให้ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย ได้รับการดูแลหลังคลอดที่ดี เด็กได้รับการเลี้ยงดูในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย พร้อมที่จะเรียนรู้ในช่วงวัยต่อไปอย่างมั่นคง

             นายแพทย์บัญชา กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมา กรมอนามัยได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้หญิงวัยเจริญพันธุ์ อายุ 20 ถึง 34 ปี ทุกคนที่พร้อมตั้งใจ และวางแผนจะมีลูกเข้าถึงบริการเตรียมความพร้อมก่อนสมรสและมีบุตร การฝากครรภ์คลอด หลังคลอดคุณภาพ การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย รวมทั้งการจัดทำโครงการพิเศษ “สาวไทยแก้มแดง” และ “มหัศจรรย์ 1,000 วัน” นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้ประชากร กลุ่มเปราะบางและด้อยโอกาส เข้าถึงบริการวางแผนครอบครัว สร้างระบบบริการที่ครอบคลุมให้คำปรึกษาความรู้ บริการคุมกำเนิดที่เข้าถึงง่าย และระบบการดูแลช่วยเหลือส่งต่อเมื่อเกิดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ลดปัญหาการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย การป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่นด้วยการสนับสนุนบริการคุมกำเนิดชนิดกึ่งถาวรด้วยการใส่ห่วงอนามัยและฝังยาคุมกำเนิดแก่วัยรุ่นที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ให้กับสถานบริการเครือข่ายของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

           “ทั้งนี้ กรมอนามัยยังให้ความสำคัญเพื่อพัฒนาการให้บริการที่เป็นมิตรสอดคล้องกับความต้องการของวัยรุ่น (Youth Friendly Health Services) โดยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้วัยรุ่นสามารถเข้าถึงบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ได้อย่างแท้จริง ตามแนวทางการประชุมระหว่างประเทศ เรื่องประชากรและการพัฒนาหรือ ICPD – The International Conference on  Population and Development และเรื่องสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์  ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDG เป้าหมายที่ 3 เพื่อให้คนมีชีวิตที่มีคุณภาพและ  มีสุขภาวะที่ดีทุกคนเพศทุกวัย” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวในที่สุด

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม