กำหนดการ ประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 17 เรื่อง “บุหรี่ทำร้ายหัวใจและหลอดเลือดสมอง”

โดย
| |
อ่าน : 455
กำหนดการ
ประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 17
เรื่อง “บุหรี่ทำร้ายหัวใจและหลอดเลือดสมอง”
ระหว่างวันที่  9 - 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น ชั้น 4 ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
 
วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2561
08.00 - 09.00 น.     ลงทะเบียนและรับเอกสารการประชุม
09.00 - 09.30 น.     พิธีเปิด “การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 17”
(ห้อง Grand Ballroom ชั้น 4)
ประธาน : ศาสตราจารย์คลินิก นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในนามภาคีร่วมจัดงาน
กล่าวรายงาน : นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
อธิบดีกรมควบคุมโรค ตัวแทนผู้จัดการประชุม
09.30 - 10.30 น.     เสวนาและแถลงข่าว เรื่อง “บุหรี่ทำร้ายหัวใจและหลอดเลือดสมอง” 
- ศ.คลินิก นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
- ผศ.นพ.ครรชิต ลิขิตธนสมบัติ : นายกสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยฯ
- รศ.นพ.สมบัติ มุ่งทวีพงษา: เลขาธิการสมาพันธ์เครือข่ายโรคไม่ติดต่อแห่งประเทศไทย 
- ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ : ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
10.30 - 10.45 น.     พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 - 12.00 น.     ห้อง Grand Ballroom : เสวนาเรื่อง ปีที่ 3 เลิกบุหรี่สามล้านคน
(โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน) 
- นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
- ดร.นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
- นพ.วันชาติ ศุภจัตุรัส ผู้อำนวยการเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
ผู้ดำเนินรายการ ดร.สุนันทา ทองพัฒน์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
10.45 - 12.00 น.     ห้อง Board Room : การสังเคราะห์มาตราการควบคุมยาสูบ
ที่ควรดำเนินงานในมุมมองภาคี
- รศ.ดร.อรุณรักษ์ คูเปอร์ มีใย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ดำเนินรายการ ดร.ทพญ.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
12.00 - 13.30 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน และชมนิทรรศการ/โปสเตอร์
12.00 - 13.30 น.     ห้อง Board Room : “จูนจิต ปรับวิธี เปลี่ยนชีวิต” การถอดบทเรียน
การใช้องค์ความรู้ ทางจิตวิญญาณ ในการลด ละ เลิก ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคภัยต่างๆ  
- B.K.ศุภลักษณ์ ทัดศรี ครูทางจิตวิญญาณของ “บ้านพินทุ” ศูนย์การเรียนรู้ของ
บราห์มากุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก (ประเทศไทย) สาขาลาดพร้าว
ผู้ดำเนินรายการ ภก.คทา บัณฑิตานุกุล ประธานเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ
เฉพาะผู้ลงทะเบียนล่วงหน้า 50 ที่นั่ง (รับประทานอาหารในห้อง Board Room)
13.30 - 15.00 น.     ห้อง Board Room : Clinical Research and/or health care experiences
of Thai traditional and Alternative medicine for smoking cessation
- นพ.วัฒนะ พันธุ์ม่วง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
ผู้ดำเนินรายการ ภญ.อาสาฬา เชาวน์เจริญ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
13.30 - 15.00 น.     ห้อง Grand A : ระบบเฝ้าระวังการสื่อสารการตลาดของอุตสาหกรรมยาสูบในยุค 4.0
- ผศ.ดร.นิษฐา หรุ่นเกษม รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา /อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
- นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (สคอ.) 
- นายตติยะ ชื่นตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) GISTDA
- น.ส.เศรณีย์  จุฬาเสรีกุล รองผู้อำนวยการสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ
- น.ส.อังคณา บริสุทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
- น.ส.ชวาลา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม ผู้ช่วยผู้จัดการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
- ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)
ผู้ดำเนินการรายการ ดร.ตรี บุญเจือ ผู้อำนวยการส่วนไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
และเลขานุการคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ สำนักงาน กสทช.
ห้อง Grand B : บทบาทแพทย์ พยาบาล ทีมสุขภาพ ในการคัดกรอง และบริการเลิกบุหรี่ในระบบบริการสาธารณสุข
- ทพญ.จินตวีณ์ แก้วอินทร์ศรี โรงพยาบาลนายูง จ.อุดรธานี
- น.ส.อรวรรณ ชาครียสกุล โรงพยาบาลราชบุรี จ.ราชบุรี
- นางมณีวรรณ ไวกสิกรณ์ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
- นพ.ธีรพงศ์ ตุนาค ผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข
ผู้ดำเนินรายการ รศ.ดร.ผ่องศรี ศรีมรกต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ห้อง Grand C : เลิกบุหรี่ ลด NCDs ในสถานประกอบการ
- พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร ผู้อำนวยการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.)
- ดร.ศันสนีย์ กีรติวิริยาภรณ์ อุปนายกสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- ดร.พญ.ฉันทนา ผดุงทศ สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
- นายบุญสืบ ชมรัตน์ ผู้จัดการโรงงานบริษัท คูซุ่นเฮงหลีเทกซ์ไทล์ จำกัด 
ผู้ดำเนินรายการ รศ.ดร.สุรินธร กลัมพากร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
15.00 - 16.30 น.     ห้อง Grand A : ปกป้องหัวใจ Gen Z : Gen Z STRONG ไม่สูบบุหรี่
- วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง ชลบุรี  แชมป์กระโดดเชือก
- ดร.ศรัณญา เบญจกุล ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- นายจิระวัฒน์ อยู่สะบาย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและบังคับใช้กฎหมาย 
สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ
- ตัวแทน GenZ จากพื้นที่  4  คน
- เวทีอภิปราย
- ลิเกเยาวชน GenZ ตะพานหิน พิจิตร
ผู้ดำเนินรายการ
- น.ส.เขมวันต์ เหมราช ผู้สื่อข่าว/ผู้ประกาศข่าว   
- ส.อ.กรณ์ดนัย กลาสี ฝ่ายผลิตและประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานกิจการวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกที่ 3
ห้อง Grand B : การบันทึกและบูรณาการข้อมูลในการช่วยเลิกบุหรี่ (special pp ในระบบ 43 แฟ้ม, Quit for king)
- นายพิริยะ ทองสอน มูลนิธิสื่อเพื่อเยาวชน
- นายทวีศักดิ์ จินต์จิระนันท์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
- นายไพบูลย์ ไวกยี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอยุธยา
ผู้ดำเนินรายการ รศ.ดร.มณฑา เก่งการพานิช คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ห้อง Grand C : จับตามอง การยาสูบแห่งประเทศไทย
- รศ.ดร.สุชาดา ตั้งทางธรรม นักวิชาการอิสระ
- นายไพศาล ลิ้มสถิตย์ ศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- น.ส.วีรนุช ว่องวรรธนะกุล นักวิจัยอิสระ
ผู้ดำเนินรายการ ดร.วศิน พิพัฒนฉัตร (ศจย.)
16.30 - 18.30 น.     ห้อง Board Room: ปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร E-learning 
โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถผู้ทำงานควบคุมยาสูบระดับจังหวัด (หลักสูตรระบบทางไกล รุ่นที่ 5)
- นพ.หทัย ชิตานนท์ ผู้อำนวยการหลักสูตรทางไกล (ศจย.)
ผู้ดำเนินการ: - ผศ.ดร.สุนิดา ปรีชาวงษ์ ผู้จัดการหลักสูตรทางไกล (ศจย.)
- น.ส.รติกร เพมบริดจ์ (ศจย.) 
 
วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ห้อง Plenary GRAND AB
08.00 - 08.30 น.     ลงทะเบียน
08.30 - 09.00 น.     เรื่องเล่า เช้านี้ ผู้ดำเนินรายการ: รศ.ดร.มณฑา เก่งการพานิช 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
09.00 - 10.30 น.     ผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ “ทำไมต้อง Ban”
- Dr. Kerstin Schotte 
Medical Officer from the Department of Prevention of Non-communicable Diseases (NCDs) WHO
- ผศ.ดร.ศรีรัช ลอยสมุทร อาจารย์ประจำสาขาสื่อสารการตลาดดิจิตัล 
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
- นายสิรธีร์ พจน์จิราภรณ์ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ 
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
- น.ส.อังคณา บริสุทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
ผู้ดำเนินรายการ รศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10.30 - 10.45 น.     พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 - 12.00 น.     การทำงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) กับการควบคุมยาสูบ
- ดร.ลัดดา เหลืองรัตนมาศ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
- นายณรงค์ชัย ใจวงศ์ รพ.สต.ดีเด่น ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
- นายณรงค์ เสือบุญ สสอ.ดีเด่น อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
ผู้ดำเนินรายการ: นพ.สมควร หาญพัฒนชัยกูร สำนักวิชาการกระทรวงสาธารณสุข
12.00 - 13.30 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน และชมนิทรรศการ/โปสเตอร์
13.30 - 15.00 น.     1 ปี: การขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ในพื้นที่เชิงรุก 
- นพ.วันชัย เหล่าเสถียรกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
- นางสาวปิยะวรรณ เกษเสนา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ จ. อุบลราชธานี         
- พ.ต.ต.ครคิด คำภะวา  สารวัตรสืบสวน สภ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น
- นางสาวธัญญลักษณ์ อัมพวัน นิติกร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ ขอนแก่น
ผู้ดำเนินรายการ นายจิระวัฒน์ อยู่สะบาย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและบังคับใช้กฎหมาย       สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ
15.00 - 15.15 น.     พิธีปิดการประชุม และมอบรางวัลงานวิจัยศจย.ดีเด่น (ปี 2548-2561)
โดย นพ.หทัย ชิตานนท์ ประธานสถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย
ห้อง Grand C
09.00 - 12.00 น.     นำเสนอผลงานวิจัยและโปสเตอร์เพื่อการควบคุมยาสูบ  
12.00 - 13.30 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน และชมนิทรรศการ/โปสเตอร์
13.30 - 15.00 น.     การอบรม : การส่งเสริมสุขภาพจิตและจิตวิทยาเชิงบวก
เพื่อการป้องกันพฤติกรรมการบริโภคยาสูบ
- ผศ.ดร.พญ.รัศมี สงข์ทอง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- นายอจลา สังข์ทอง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- น.ส.นูรตัสนีม อูมูดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • แนวทางสนับสนุนทุน โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ และกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชน -
  • โครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารสุขภาวะ -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม