(ร่าง) กำหนดการ โครงการ กินผักผลไม้ดี 400 กรัม

โดย
| |
อ่าน : 476
(ร่าง) กำหนดการ
โครงการ "กินผักผลไม้ดี 400 กรัม"
ในวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561
ณ ห้องนพรัตน์ สามพรานริเวอร์ไซต์ จ.นครปฐม
 
07.00 - 07.30 น.     เดินทางจากไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ สู่สามพรานริเวอร์ไซต์ จ.นครปฐม
07.30 - 08.30 น.     ถึงห้องนพรัตน์ สามพรานริเวอร์ไซต์ จ.นครปฐม
08.30 - 09.00 น.     ลงทะเบียนสื่อมวลชนรับเอกสารและพาสปอร์ต
09.00 - 10.30 น.     กิจกรรมกินผักผลไม้ดี 400 กรัม
ฐานที่ 1 ชั่งผัก...รักเลย
ฐานที่ 2 การเดินทางของผัก
ฐานที่ 3 ผักหรรษา
ฐานที่ 4 ตรวจเลือดเพื่อวัดระดับสารเคมีปนเปื้อนจากผักผลไม้ในร่างกาย
10.30 - 11.45 น.     เสวนา “สู่ชีวิตใหม่ ด้วยการกินผักผลไม้” โดย
• พญ.วรวรรณ ชัยลิมปมนตรี อายุรแพทย์โรคไต โรงพยาบาลภูมิพลอดุลเดช
• คุณแววตา เอกชาวนา นักกำหนดอาหารวิชาชีพ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
• คุณวิภาจรี เจริญวงศ์ บุคคลต้นแบบที่เข้าร่วมโครงการ
• คุณวรุณวาร สว่างโสภากุล สาธิตการทำน้ำผักผลไม้พื้นบ้านปั่น จาก ไร่กาลปะ
11.45 - 14.00 น.     รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม “21 วัน มหัศจรรย์ผักผลไม้”
พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน ณ ตลาดสุขใจ ตลาดนัดอินทรีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
14.00 - 14.30 น.     ล่องเรือสู่ patom origanic farm by sampran model 
14.30 - 16.30 น.     กิจกรรม Work Shop วิถีอินทรีย์
- กิจกรรมฐานดิน ทำปัจจัยการผลิตชีวภัณฑ์สำหรับเกษตรอินทรีย์
- กิจกรรมเพราะชำพันธุ์กล้า ลงแปลงปลูก เพาะพันธุ์ผัก
- กิจกรรมวิถีชาวนา ดำนากล้าข้าวอินทรีย์
- กิจกรรมวิถีชาวสวน ตอนกิ่ง ปักขำ ไม้ผลอินทรีย์
16.30 น.         เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • แนวทางสนับสนุนทุน โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ และกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชน -
  • โครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารสุขภาวะ -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม