ตรวจสอบสินค้าอันตรายตลาดชายแดนไทย

| |
อ่าน : 563

ที่มา : เว็บไซต์บ้านเมือง

ตรวจสอบสินค้าอันตรายตลาดชายแดนไทย thaihealth

สคบ.ลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ตรวจสอบสินค้าที่อาจเป็นอันตราย ป้องกันการนำเข้าสินค้าที่ไม่มีคุณภาพและไม่มีมาตรฐาน สินค้าที่ไม่มีการจัดทำฉลาก

นายฐิตินันท์ สิงหา ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก และคณะเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุรินทร์ ตำรวจภูธรกาบเชิง  และด่านศุลกากรช่องจอม ลงพื้นที่ตรวจสอบสินค้าที่อาจเป็นอันตราย ป้องกันการนำเข้าสินค้าที่ไม่มีคุณภาพและไม่มีมาตรฐาน สินค้าที่ไม่มีการจัดทำฉลาก หรือจัดทำฉลากไม่ถูกต้อง และสินค้าที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัย รวมทั้งสินค้าอันตรายที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสั่งห้ามขาย ซึ่งอาจมีการลักลอบฝ่าฝืนนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย รวมทั้งการแนะนำให้ผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

จากการตรวจสอบ พบมีสินค้าประเภทเครื่องใช้อุปโภคบริโภค เช่น ถ้วย จาน ช้อน ปิ่นโต ไม่ได้มีการจัดทำฉลากที่ถูกต้อง และไม่พบตัวผู้ขายสินค้าดังกล่าว เจ้าหน้าที่จึงได้เก็บตัวอย่างสินค้าส่งไปตรวจสอบยังห้องแล็ป ว่าเป็นสินค้าที่มีอันตรายหรือไม่ และแจ้งให้ทางผู้ดูแลตลาดให้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ผู้ค้าได้จัดทำฉลากสินค้าให้ถูกต้องด้วย และไม่นำสินค้าที่ก่อเกิดอันตรายต่อผู้บริโภคมาขาย

นายฐิตินันท์ สิงหา ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก กล่าวว่า วันนี้สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคได้รับมอบหมายจากนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้มาติดตามตรวจสอบสินค้าที่เป็นอันตราย ที่คณะกรรมการมีคำสั่งห้ามขาย โดยเฉพาะบารากุและบุหรี่ไฟฟ้าและอุปกรณ์จัดฟันแฟชั่น ซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบวันนี้ร้านส่วนใหญ่ได้มีการปิดตัวลง ทำให้การตรวจสอบเกี่ยวกับสินค้าอันตรายไม่ได้ผลเท่าที่ควร

และนอกจากการมาตรวจสินค้าอันตรายแล้ว เราก็ได้มีการตรวจสอบฉลากสินค้า ซึ่งตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ. 2522 กำหนดให้สินค้าที่สั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย หรือสินค้าที่ผลิตโดยโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เป็นสินค้าที่ต้องควบคุมฉลาก ซึ่งจากการตรวจสอบในวันนี้ ก็พบว่ามีสินค้าประเภทเครื่องใช้อุปโภคบริโภคเช่นถ้วย จาน ช้อน และปิ่นโต ซึ่งเป็นสินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศไม่มีการจัดทำฉลาก และเมื่อสอบถามถึงผู้ขายก็ไม่พบผู้ขายแต่อย่างใด ในวันนี้ก็ได้แต่เก็บข้อมูลเพื่อไปนำเรียนทางเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  เพื่อนำเรียนรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป

โดยปัญหาอุปสรรคที่เราเจอ เราอยากจะเห็นสภาพของจริงว่าในตลาดการค้าชายแดน ช่องจอม  มีสินค้าที่วางขายอะไรบ้างราคาสินค้าที่วางขายนี้มีสินค้าอะไรที่เป็นอันตรายและมีสินค้าที่อาจเป็นอันตรายหรือไม่ ซึ่งถ้าเราพบว่ามีสินค้าใดที่สุ่มเสี่ยงและอาจเป็นอันตราย ก็จะใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค ในการเก็บตัวอย่างสินค้าเข้าไปส่งห้องแล็ปทำการตรวจสอบ และอาจจะมีการนำเข้าสู่คณะกรรมการเพื่อพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

ด้าน พล.ต.ต.ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กล่าวว่า การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยการส่งเสริมการค้าในพื้นที่ชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็วทางการค้าระหว่างกันในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะในประเทศไทย ซึ่งมีชายแดนติดต่อกับ 4 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย พม่า กัมพูชา และลาว ซึ่งเอื้อต่อการติดต่อค้าขาย มีการนำเข้าสินค้าต่างๆ เข้ามายังประเทศไทย ย่อมมีโอกาส และความเสี่ยงที่อาจจะมีสินค้าที่ไม่มีคุณภาพและไม่มีมาตรฐาน สินค้าที่ไม่มีการจัดทำฉลาก หรือจัดทำฉลากไม่ถูกต้อง สินค้าที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัย รวมทั้งสินค้าอันตรายที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีคำสั่งห้ามขาย นำมาจำหน่ายในพื้นที่ชายแดนของประเทศไทยได้

ดังนั้น สคบ. รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องมีการกำหนดมาตรการในการตรวจสอบสินค้าบริเวณชายแดนตั้งแต่ต้นน้ำ เพื่อป้องปรามผู้ประกอบธุรกิจไม่ให้นำเข้าสินค้าที่ไม่มีคุณภาพและมาตรฐาน ซึ่งอาจสุ่มเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคหากมีการซื้อสินค้าที่อาจเป็นอันตรายหรือไม่ปลอดภัยมาใช้งาน รวมทั้งการแนะนำให้ผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

สคบ. จึงได้จัดทำโครงการเฝ้าระวังและตรวจสอบสินค้าที่อาจไม่ปลอดภัยบริเวณพื้นที่ชายแดนของประเทศไทย ครั้งที่ 1 ขึ้น ที่ จังหวัดสุรินทร์ โดยมุ่งหวังให้ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าที่ปลอดภัย มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน พร้อมทั้งจัดการสัมมนา “การเฝ้าระวังและตรวจสอบฉลากสินค้า สินค้าอันตราย และสินค้าที่อาจไม่ปลอดภัยบริเวณพื้นที่ชายแดนของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน” เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการตรวจสอบสถานที่ผลิต นำเข้า และสถานที่จำหน่ายสินค้าตั้งแต่ต้นน้ำและเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมและปลอดภัยจากการใช้สินค้า รวมทั้งสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจัดทำฉลากสินค้า การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนขั้นตอนและวิธีการเข้าตรวจสอบสินค้าของเจ้าหน้าที่ สคบ. ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม