ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสร้างเด็กโตสมวัย

| |
อ่าน : 4,711

ที่มา : แฟนเพจสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม

ภาพประกอบจากแฟนเพจสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสร้างเด็กโตสมวัย thaihealth

เด็กก่อนวัยเรียนสนุกสดใสสุขภาพดีที่ “บ้านคลองไชยเหนือ” ชุมชน-ครอบครัว ร่วมพัฒนากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะ

สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองไชยเหนือ ตำบลกะเปียด อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดทำโครงการ “เด็กสดใสสุขภาพดี มีพัฒนาการสมวัย” เพื่อหาแนวทางการส่งเสริมให้เด็กเล็กมีพัฒนาการทั้งทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และพัฒนาการทางสังคมอย่างเหมาะสม เพื่อให้เด็กได้เจริญเติบโตอย่างสมวัยและมีสุขภาวะ หลังพบปัญหาเด็กส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะมีพัฒนาการล่าช้าเกือบทุกด้าน มีสมาธิสั้น และผู้ปกครองยังขาดความเข้าใจในการส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกายด้านต่างๆ

จิรพิศ สังข์เพชร หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองไชยเหนือ กล่าวว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีบทบาทสำคัญในการสร้างพื้นฐานให้เด็กได้เจริญเติบโตอย่างสมวัย โดยต้องมีพื้นที่ให้เด็กได้ออกกำลังกาย มีอุปกรณ์เสริมสร้างพัฒนาการเคลื่อนไหวพื้นฐานของเด็ก เช่นกิจกรรมการเดิน การทรงตัว การวิ่ง การกระโดด การปีนป่าย การขว้างปาต่างๆ จึงจำเป็นต้องมีพื้นที่ๆ ออกแบบไว้รองรับกับกิจกรรมเหล่านี้โดยเฉพาะ

“ปัญหาที่พบคือเรามีสนามกลางแจ้งแต่เป็นสนามเปล่า ไม่มีเครื่องเล่น จึงต้องทำสนามให้เด็กได้วิ่งเล่นเพื่อให้มีพัฒนาการกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ซึ่งจะทำให้เด็กแข็งแรงขึ้น ทำให้เด็กมีพัฒนาการมีความเจริญเติบโต ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและอารมณ์” หัวหน้าศูนย์เด็กเล็กฯ กล่าว

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสร้างเด็กโตสมวัย thaihealth

นอกจากกิจกรรมในอาคารเรียนแล้วศูนย์เด็กเล็กแห่งนี้ ยังจัดกิจกรรมให้เด็กและผู้ปกครองได้มีส่วนร่วม สร้างเสริมสุขภาพและอนามัยให้กับบุตรหลานของตนเองด้วยการปลูกผักอินทรีย์ ให้เด็กๆ ช่วยกันดูแล และนำผักที่ปลูกมาปรุงเป็นอาหารกลางวันสำหรับเด็กๆ อีกด้วย

“เรามีกิจกรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ให้เด็กๆ ช่วยกันปลูกผัก แล้วนำผักไปประกอบเป็นอาหารกลางวัน การปลูกผักคิดว่าจะทำไปเรื่อยๆ เพราะเด็กและผู้ปกครอง รวมทั้งเครือข่ายทุกคนเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีและให้การสนับสนุน แม้ว่างบประมาณจะหมดไปแล้ว ก็ยังมีผู้ใหญ่บ้าน ผู้ปกครองให้พันธุ์ผักมาปลูกต่อเนื่อง โดยเด็กๆ ก็จะได้ปลูกผักเอง เด็กบางคนมาขอพันธุ์ผักไปให้ผู้ปกครองปลูกก็มี ทุกเช้าจะมีจัดเวรรดน้ำผัก ซึ่งเด็กๆ ก็จะทำเอง เขาจะรู้หน้าที่เองว่าต้องทำอะไรบ้าง พอเสร็จจากดูแลผักก็จะมาออกกำลังกาย วิ่งซิกแซก เดินทรงตัว กระโดด ปีนป่าย แล้วจึงก็มาเข้าแถวทำกิจกรรมการเรียนรู้ภายในอาคารเรียน” จิรพิศระบุ

“ทาง รพ.สต.ได้เข้ามาตรวจสุขภาพเด็กในศูนย์เพื่อดูพัฒนาการการเติบโตของเด็กเป็นระยะๆ และยังเข้ามาให้ความรู้ด้านโภชนาการ สนับสนุนให้เด็กได้บริโภคผักทั้งที่ร่วมกันปลูกภายในศูนย์ ให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในการดูแลบุตรหลานได้มีพัฒนาการในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม” อนงค์นาถ มีชัย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลกะเปียด กล่าวถึงการทำงานร่วมกับศูนย์เด็กเล็กฯ

ปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองไชยเหนือ ได้รับการสนับสนุนจากชุมชน ภาคีเครือข่ายต่างๆ เช่น รพ.สต., อบต. ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ปกครอง, กศน. ทั้งในด้านงบประมาณ การเข้ามาร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียน การให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง ส่งผลให้เด็กนักเรียนมีพัฒนาการในด้านต่างๆ ที่ดีขึ้น อันเป็นผลมาจากความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านคลองไชยเหนือทุกคน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายโครงการ ประจำปี 2564 -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม