ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสร้างเด็กโตสมวัย

| |
อ่าน : 3,373

ที่มา : แฟนเพจสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม

ภาพประกอบจากแฟนเพจสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสร้างเด็กโตสมวัย thaihealth

เด็กก่อนวัยเรียนสนุกสดใสสุขภาพดีที่ “บ้านคลองไชยเหนือ” ชุมชน-ครอบครัว ร่วมพัฒนากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะ

สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองไชยเหนือ ตำบลกะเปียด อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดทำโครงการ “เด็กสดใสสุขภาพดี มีพัฒนาการสมวัย” เพื่อหาแนวทางการส่งเสริมให้เด็กเล็กมีพัฒนาการทั้งทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และพัฒนาการทางสังคมอย่างเหมาะสม เพื่อให้เด็กได้เจริญเติบโตอย่างสมวัยและมีสุขภาวะ หลังพบปัญหาเด็กส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะมีพัฒนาการล่าช้าเกือบทุกด้าน มีสมาธิสั้น และผู้ปกครองยังขาดความเข้าใจในการส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกายด้านต่างๆ

จิรพิศ สังข์เพชร หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองไชยเหนือ กล่าวว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีบทบาทสำคัญในการสร้างพื้นฐานให้เด็กได้เจริญเติบโตอย่างสมวัย โดยต้องมีพื้นที่ให้เด็กได้ออกกำลังกาย มีอุปกรณ์เสริมสร้างพัฒนาการเคลื่อนไหวพื้นฐานของเด็ก เช่นกิจกรรมการเดิน การทรงตัว การวิ่ง การกระโดด การปีนป่าย การขว้างปาต่างๆ จึงจำเป็นต้องมีพื้นที่ๆ ออกแบบไว้รองรับกับกิจกรรมเหล่านี้โดยเฉพาะ

“ปัญหาที่พบคือเรามีสนามกลางแจ้งแต่เป็นสนามเปล่า ไม่มีเครื่องเล่น จึงต้องทำสนามให้เด็กได้วิ่งเล่นเพื่อให้มีพัฒนาการกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ซึ่งจะทำให้เด็กแข็งแรงขึ้น ทำให้เด็กมีพัฒนาการมีความเจริญเติบโต ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและอารมณ์” หัวหน้าศูนย์เด็กเล็กฯ กล่าว

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสร้างเด็กโตสมวัย thaihealth

นอกจากกิจกรรมในอาคารเรียนแล้วศูนย์เด็กเล็กแห่งนี้ ยังจัดกิจกรรมให้เด็กและผู้ปกครองได้มีส่วนร่วม สร้างเสริมสุขภาพและอนามัยให้กับบุตรหลานของตนเองด้วยการปลูกผักอินทรีย์ ให้เด็กๆ ช่วยกันดูแล และนำผักที่ปลูกมาปรุงเป็นอาหารกลางวันสำหรับเด็กๆ อีกด้วย

“เรามีกิจกรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ให้เด็กๆ ช่วยกันปลูกผัก แล้วนำผักไปประกอบเป็นอาหารกลางวัน การปลูกผักคิดว่าจะทำไปเรื่อยๆ เพราะเด็กและผู้ปกครอง รวมทั้งเครือข่ายทุกคนเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีและให้การสนับสนุน แม้ว่างบประมาณจะหมดไปแล้ว ก็ยังมีผู้ใหญ่บ้าน ผู้ปกครองให้พันธุ์ผักมาปลูกต่อเนื่อง โดยเด็กๆ ก็จะได้ปลูกผักเอง เด็กบางคนมาขอพันธุ์ผักไปให้ผู้ปกครองปลูกก็มี ทุกเช้าจะมีจัดเวรรดน้ำผัก ซึ่งเด็กๆ ก็จะทำเอง เขาจะรู้หน้าที่เองว่าต้องทำอะไรบ้าง พอเสร็จจากดูแลผักก็จะมาออกกำลังกาย วิ่งซิกแซก เดินทรงตัว กระโดด ปีนป่าย แล้วจึงก็มาเข้าแถวทำกิจกรรมการเรียนรู้ภายในอาคารเรียน” จิรพิศระบุ

“ทาง รพ.สต.ได้เข้ามาตรวจสุขภาพเด็กในศูนย์เพื่อดูพัฒนาการการเติบโตของเด็กเป็นระยะๆ และยังเข้ามาให้ความรู้ด้านโภชนาการ สนับสนุนให้เด็กได้บริโภคผักทั้งที่ร่วมกันปลูกภายในศูนย์ ให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในการดูแลบุตรหลานได้มีพัฒนาการในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม” อนงค์นาถ มีชัย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลกะเปียด กล่าวถึงการทำงานร่วมกับศูนย์เด็กเล็กฯ

ปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองไชยเหนือ ได้รับการสนับสนุนจากชุมชน ภาคีเครือข่ายต่างๆ เช่น รพ.สต., อบต. ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ปกครอง, กศน. ทั้งในด้านงบประมาณ การเข้ามาร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียน การให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง ส่งผลให้เด็กนักเรียนมีพัฒนาการในด้านต่างๆ ที่ดีขึ้น อันเป็นผลมาจากความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านคลองไชยเหนือทุกคน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม