วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย 2561 เพื่อเมืองที่ทันสมัย ยั่งยืน

| |
อ่าน : 1,898

ที่มา : มติชน

วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย 2561 เพื่อเมืองที่ทันสมัย ยั่งยืน thaihealth

แฟ้มภาพ

วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย 2561 อนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อเมืองที่ทันสมัย ยั่งยืน เท่าเทียมสำหรับทุกคน

ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงพระราชทานพระอนุญาตให้อัญเชิญวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 4 กรกฎาคม ของทุกปี เป็น "วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย" และ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 4 กรกฎาคม ของทุกปีเป็น "วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย" เมื่อ วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 อันจะนำไปสู่การพัฒนางาน อนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัย ในฐานะผู้รับผิดชอบการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินงานโครงการวันอนามัย สิ่งแวดล้อมไทยอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2558 เพื่อสานต่อพระกรณียกิจของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนทุกคน ทุกวัย ได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี ส่งเสริมประชาชนให้มี พฤติกรรมที่ถูกต้อง สามารถดูแลและจัดการ สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของตัวเองให้ปลอดภัย และดูแล สุขภาพตนเองได้อย่างถูกต้อง พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ โดยเฉพาะการเกิดปัญหา สิ่งแวดล้อมจากการขยายและเติบโตของเมือง อันก่อให้ เกิดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน

นอกจากนี้ได้สร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน ร่วมคิด ร่วมวางแผนดำเนินงาน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ลดปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ และขับเคลื่อนการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) โดยวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทยปีนี้ ให้ความสำคัญกับการทำให้เมืองและถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนตาม เป้าหมาย SDG 11 (Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable) โดยต้องการลดผลกระทบด้านลบของเมืองที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน และให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อคุณภาพอากาศและการจัดการของเสีย ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีสุขภาวะที่ดีและมีส่วนร่วมในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

"วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2561 กรมอนามัย ร่วมกับ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สมาคมอนามัย สิ่งแวดล้อมไทย และสมาคมอนามัยแห่งประเทศไทย จัดงานวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย หัวข้อ "อนามัย สิ่งแวดล้อมเพื่อเมืองที่ทันสมัย ยั่งยืน เท่าเทียมสำหรับทุกคน" ในวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม และเพื่อส่งเสริมและผลักดันให้เกิดความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนให้เกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการดูแลใส่ใจด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ภายในงานมีการเสวนา "อนามัยสิ่งแวดล้อมกับ ความเป็นเมือง : โอกาสและความท้าทาย" การมอบรางวัล "Princess Environmental Health Award" องค์กรและบุคคลดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม รางวัลประกวดคลิปวิดีโอด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม การฟังบรรยาย เสวนา และชมนิทรรศการ" อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

กรมอนามัย "ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยร่วมถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่อง ในวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม และ เชิญชวนทุกหน่วยงาน ภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน จัดกิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้วย "5 วิธี รักษ์โลก" พร้อมกัน ทั่วประเทศ ได้แก่ รักษ์สิ่งแวดล้อม คัดแยกขยะ ลดขยะพลาสติก รักษ์อากาศ ลดการเผาในที่โล่ง ปลูกต้นไม้ดูดซับสารพิษ รักษ์พลังงาน ประหยัดไฟ ใช้เท่าที่จำเป็น ขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ รักษ์น้ำ ใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า รักษ์สะอาด จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ดูแล จัดการ สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้สะอาด ปลอดภัย เอื้อต่อการมีสุขภาพดี ส่วนประชาชนผู้ใช้บริการในสถานที่สาธารณะ ต่าง ๆ สามารถมีส่วนร่วมในการรณรงค์วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทยได้ ด้วยการมีพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ทรัพยากรและใช้อย่างรู้คุณค่า รวมทั้งมีสุขอนามัยที่ดี ใช้ส้วมสาธารณะอย่างมีจิตสำนึก ดูแลรักษาความสะอาด ล้างมือเป็นประจำ เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคไปสู่ผู้อื่น หากทุกคน ทุกหน่วยงานช่วยกัน จะทำให้ทุกพื้นที่ มีสิ่งแวดล้อมปลอดภัย ประชาชนทุกกลุ่มวัยสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม