กำหนดการ สัมมนาและมอบรางวัล องค์กรต้นแบบครอบครัวมีสุข ประจำปี 2561 (Happy Family Award 2018)

โดย
| |
อ่าน : 522
กำหนดการ
สัมมนาและมอบรางวัล
องค์กรต้นแบบครอบครัวมีสุข ประจำปี 2561 (Happy Family Award 2018)
ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 - 15.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 201 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ซอยงามดูพลี  กรุงเทพฯ 
 
08.30 - 09.00 น.     ลงทะเบียน พิธีกรกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน
09.00 - 09.15 น.     กล่าวรายงาน 
โดย  รองศาสตราจารย์ ดร. ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต 
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคมและหัวหน้าโครงการ  
“การสร้างเสริมครอบครัวอบอุ่นไปสู่ครอบครัวสุขภาวะของคนทำงานองค์กรในประเทศไทย” 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)     
09.15 - 09.30 น.     กล่าวต้อนรับ   
โดย  รองศาสตราจารย์ ดร. รศรินทร์ เกรย์ 
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล    
09.30 - 12.00 น.     นำเสนอผลการดำเนินกิจกรรม “ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบ” ในองค์กร   
โดย ผู้บริหาร/ผู้แทนองค์กร 20 แห่ง  
12.00 - 13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน และ เยี่ยมชมบริเวณงาน
13.00 - 13.30 น.     ลงทะเบียนสื่อมวลชน และชมวิดิทัศน์
13.30 - 14.00 น.     พิธีเปิดงานมอบรางวัลองค์กรต้นแบบครอบครัวมีสุข ประจำปี 2561
(Happy Family Award 2018)
• กล่าวรายงาน
โดย นางสาว ณัฐยา บุญภักดี
ผู้อำนวยการ สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว     
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  (สสส.)
• กล่าวเปิด
โดย ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ 
รองประธานคณะกรรมการบริหารแผน คณะ 4 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
• “มิติใหม่ของการสร้างเสริมสุขภาวะครอบครัวในองค์กร”
โดย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ 
ผู้จัดการกองทุนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
14.00 - 15.00 น.
ประกาศผลรางวัล และ มอบโล่รางวัล 
“องค์กรต้นแบบครอบครัวมีสุข” ประจำปี 2561 (Happy Family Award 2018)  
โดยแบ่งรางวัลออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้
• รางวัลหน่วยงานภาครัฐ
• รางวัลหน่วยงานภาคเอกชน
• รางวัลรัฐวิสาหกิจ
• รางวัลวิสาหกิจชุมชน
• รางวัล SME
15.00 - 15.15 น.     ผู้แทน “องค์กรต้นแบบครอบครัวมีสุข” กล่าวแสดงความรู้สึก แรงบันดาลใจ และประสบการณ์ 
15.30 น.                 ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน 
 
หมายเหตุ : กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • แนวทางสนับสนุนทุน โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ และกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชน -
  • โครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารสุขภาวะ -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม