เพิ่มทักษะแรงงานดิจิทัลแก้ปัญหา'ป.ตรี'ตกงาน

| |
อ่าน : 2,978

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

เพิ่มทักษะแรงงานดิจิทัลแก้ปัญหา\'ป.ตรี\'ตกงาน thaihealth

แฟ้มภาพ

โครงสร้างแรงงานไทยวัยแรงงาน 38.33 ล้านคน ว่างงาน 4.02 แสนคน ชี้ปริญญาตรีว่างงานมากสุด 170,900 คน กระทรวงแรงงาน-กระทรวงดีอี เร่งเติมทักษะ ผลิตกำลังคนดิจิทัลรองรับกระแสโลก ชี้นโยบายรัฐบาลส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของประชาชนอย่างจริงจังช่วยย่นเวลาพัฒนาประเทศ

ในการเสวนา หัวข้อ "การสร้างกำลังคนยุคใหม่สู่ไทยแลนด์ 4.0" และ "บทบาทภาคเอกชนกับการร่วมสร้างกำลังคนสู่ประเทศไทย4.0" ซึ่งจัดขึ้นโดย The International Computer Driving Licence(ICDL) ประเทศไทย พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงานตั้งเป้าหมายและเดินหน้ายุทธศาสตร์แรงงาน 4.0 ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล โดยปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความต้องการแรงงานพันธุ์ใหม่ ได้แก่ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การสื่อสารและการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต พนักงานที่โดดเด่นหรือแตกต่างจากคนอื่น โจทย์สำคัญของกระทรวงแรงงานคือทำอย่างไรในการพัฒนาแรงงานเหล่านี้ให้ได้ตามความต้องการ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงต่างๆ โดยมีมาตรฐานสากลเพื่อเป็นกลไกหลักในการเดินหน้ายกระดับเศรษฐกิจไทยให้ทัดเทียมทุกประเทศในโลก

"การทำงานในอนาคต เรื่องทักษะดิจิทัล ไอทีและภาษา มีความจำเป็นอย่างมาก เพราะการทำงานที่มีทักษะเหล่านี้ ล้วนเพิ่มรายได้ให้สูงขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการศึกษาในวันนี้ต้องเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีในทุกวิชาชีพให้แก่บัณฑิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรายได้แก่แรงงานไทย" พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าว

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ระบุว่า โครงสร้างแรงงานไทยขณะนี้ มีวัยทำงานอยู่ 38.33 ล้านคน เป็นผู้มีงานทำ 37.97 ล้านคน และว่างงาน 4.02 แสนคน แบ่งเป็นต่ำกว่าประถม/ประถม 68,000 คน มัธยมหนึ่ง (ม.1) 63,000 คน และปริญญาตรี 170,900 คน

ส่วนผู้สำเร็จการศึกษาปี 2561 จำนวน 319,801 คน สาขาสังคม 187,879 คิดเป็น 58.75% สาขาวิทยาศาสตร์ 82,428 คน คิดเป็น 25.77% สาขาศิลปศาสตร์ 22,617 คิดเป็น 7.07% และสาขาอื่นๆ 26,877 คน คิดเป็น 8.04%  จำนวนผู้ว่างงานส่วนใหญ่เป็นบัณฑิตระดับปริญญาตรี ซึ่งการเพิ่มเติมความรู้ ทักษะด้านดิจิทัล ทักษะ Soft Skill เพื่อให้มีความพร้อม ศักยภาพในการเข้าไปทำงานได้นั้น เป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก เพราะไม่ใช่แก้ปัญหาเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการว่าจบปริญญาตรีแล้วไม่สามารถทำงานได้ แต่เป็นการเตรียมพร้อมก้าวสู่สังคมดิจิทัลของกระแสโลก

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ไม่ได้เพียงอบรม เพิ่มทักษะแก่แรงงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงผู้สูงอายุ ขณะนี้ได้เปิดอบรมออนไลน์อาชีพที่เหมาะกับผู้สูงอายุ ซึ่งมีผู้สูงอายุ 70,000 กว่าคน มาสมัครเรียนขายของออนไลน์ ทางกระทรวงแรงงานเอง ก็มีการอบรมและทดสอบฝีมือแรงงานมากมาย ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ จะเป็นอีกหนึ่งเวทีให้แก่แรงงานได้ทดสอบฝีมือแรงงานของตนเอง

          ดิจิทัลเครื่องมือย่นเวลาพัฒนาประเทศ

น.อ.ศ.ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง กรรมการกำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวว่า ยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัล โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร และประเทศ เป็นเรื่องสำคัญมาก ซึ่งปัจจัยความสำเร็จ ต้องพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล สร้างทักษะ ด้านดิจิทัลให้กับบุคลากรของประเทศในทุกระดับให้ได้มาตรฐาน มีศักยภาพพร้อมทำงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ มีนวัตกรรม และบูรณาการการทำงานร่วมกันให้องค์กรประสบความสำเร็จและมุ่งสู่ไทยแลนด์4.0

"รัฐบาลชุดนี้ มีนโยบายอย่างชัดเจนที่จะส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของ ประชาชนอย่างจริงจัง เพราะเชื่อว่า ดิจิทัลจะเป็นเครื่องมือหลักที่จะช่วยย่นเวลาในการพัฒนาประเทศในทุกมิติได้ ดังนั้นหากประชาชนมีการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากดิจิทัลได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ เชื่อว่าทั้งคุณภาพชีวิตของประชาชนและขีด ความสามารถการแข่งขันของประเทศก็จะเพิ่มมากขึ้น

          ภาครัฐ-ผู้นำต้องเป็นตัวอย่าง

นายดนุวัศ สาคริก ผอ.หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ระบุว่า การพัฒนากำลังคนในยุคดิจิทัลนั้น ส่วนหนึ่งภาครัฐต้องปรับวิธีคิดใหม่ โดยเริ่มตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงของประเทศ เพราะภาวะผู้นำเป็นสิ่งสำคัญ หลายประเทศทั่วโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ล้วนเกิดจากภาวะของผู้นำ ดังนั้นจึงถือเป็นโจทย์ที่ต้องหากลไกมาช่วยเพิ่มศักยภาพให้แก่ภาครัฐ รวมถึงควรมีการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ อยากให้มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในดิจิทัลเกิดผลอย่างจริงจัง ซึ่งตอนนี้ถึงแม้จะมีการใช้อยู่แต่เกิดผลจริงหรือไม่

          ดิจิทัลติดตัวต้องเริ่มแต่เด็ก

ขณะที่นายฮิวจ์ส แพททริค โอคอนแนล กรรมการผู้จัดการ ICDL Thailand เปิดเผยถึงการจัดงาน ICDL Digital Challenge ซึ่งเป็นเวทีวัดระดับความรู้ทางด้านดิจิทัลมาตรฐานสากลในประเทศไทย เพื่อแข่งขันวัดทักษะความรู้ในการใช้ ICT โดยรับสมัครนิสิตนักศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมปลายถึงอุดมศึกษา จัดโดย ICDL Asia ซึ่งถือเป็นครั้งที่สองในประเทศไทย เพื่อหาตัวแทนของประเทศไทยเข้าแข่งขันระดับภูมิภาค The ICDL Digital Competition 2018 ซึ่งปีนี้จะจัดขึ้นในประเทศไทยเดือนกันยายน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดพิจิตร -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดระนอง -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม