เพิ่มประสิทธิภาพ ศูนย์ยุติธรรมชุมชน

| |
อ่าน : 952

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

เพิ่มประสิทธิภาพ ศูนย์ยุติธรรมชุมชน thaihealth

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตากจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปี 2561

พันเอก เสมา มังมติ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคภายในจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน โดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดตากได้จัดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยมยั่งยืน รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย โดยสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมแก่คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน 30 ศูนย์ จำนวน 240 คน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในด้านต่างๆ โดยนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการพัฒนาตน พัฒนางาน ตลอดจนพัฒนาการอำนวยความยุติธรรมตามบริบทของชุมชน สามารถบริหารจัดการและขับเคลื่อนภารกิจในการให้บริการประชาชนและการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด

โครงการดังกล่าวนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันยังพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงความเป็นธรรมและความยุติธรรมได้อย่างทั่วถึง สะดวก และรวดเร็ว โดยเฉพาะประชาชนที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและสิทธิเสรีภาพที่ตนพึงมี ตลอดจนความยากจน ซึ่งยังเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงความยุติธรรม เนื่องจากต้องมีค่าใช้จ่ายและใช้เวลานาน

ดังนั้น การที่กระทรวงยุติธรรมได้ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย ในการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนระดับตำบลขึ้น โดยสร้างอาสาสมัครจากบุคลากรในพื้นที่อย่างเป็นระบบ และพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการ เพื่อทำหน้าที่ผู้แทนของกระทรวงยุติธรรมในระดับตำบล จึงเป็นแนวทางสำคัญที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว อันจะนำไปสู่ความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
 • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม