7 มาตรการ พร้อมรับมือ 13 โรคติดต่ออันตราย

| |
อ่าน : 6,193

ที่มา :  เดลินิวส์

 7 มาตรการ พร้อมรับมือ 13 โรคติดต่ออันตราย thaihealth

แฟ้มภาพ

กรมควบคุมโรคเผย 7 มาตรการ พร้อมรับมือ 13 โรคติดต่ออันตราย

ปัจจุบันระบบนิเวศวิทยาทั่วโลก เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้เชื้อโรคมีการปรับตัวเพื่อความอยู่รอด  จึงมีความเสี่ยงที่อาจมีโรคติดต่อใหม่ ๆ เกิดขึ้นตามมาอีกหลายโรค และเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของโรคติดต่อในปัจจุบัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคำแนะนำของ คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ อาศัย อำนาจตามความในพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ได้ออกประกาศชื่อโรคติดต่ออันตรายที่ประเทศไทยต้องเฝ้าระวังรวมทั้งสิ้น 13โรคได้แก่ 1.กาฬโรค 2.ไข้ทรพิษ 3.ไข้เลือดออกไครเมียนคองโก 4.ไข้เวสต์ไนล์ 5.ไข้เหลือง 6.โรคไข้ลาสซา 7.โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์  8.โรคติดเชื้อไวรัสมาร์บวร์ก 9. โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา 10.โรคติดเชื้อไวรัสเฮนดรา 11.โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง หรือโรคซาร์ส 12.โรคทางเดินหายใจตะวัน ออกกลาง หรือโรคเมอร์ส  13.วัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก ซึ่งมีหลายโรคที่ยังไม่เคยพบในประเทศไทยมาก่อนและมีหลายโรคที่ประเทศไทยประสบผลสำเร็จในการรับมือจนเป็นที่ยอมรับระดับโลกมาแล้ว เช่น โรคซาร์ส และโรคเมอร์ส เป็นต้น

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า โรคติดต่ออันตราย อาจมีต้นตอมาจากสัตว์ป่า สัตว์เลี้ยง หรือคนก็ได้ และสามารถผ่านเข้าออกจากประเทศหนึ่งสู่อีกประเทศหนึ่งได้ทั้งทางบก  น้ำ  อากาศ และด่านพรมแดนต่าง ๆ จากการเดินทางที่สะดวกสบายมากขึ้นในปัจจุบัน กรมควบคุมโรคในฐานะที่ได้รับมอบหมายให้เป็นศูนย์ข้อมูลด้านโรคติดต่อของประเทศและเป็นหน่วยงานกลางในการเฝ้าระวัง ป้องกันหรือควบคุมโรคติดต่อ เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติและคณะกรรมการวิชาการได้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์โรคติดต่ออันตรายโดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ กำกับ ดูแล การพัฒนาศักยภาพด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคของประเทศไทย ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงของประชาชนจากโรคติดต่ออันตรายและภัยสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ กรมควบคุมโรคได้วางแนวทางรับมือกับสถานการณ์โรคไว้ 7 มาตรการ ดังนี้ 1. ติดตามสถานการณ์และประสานความร่วมมือกับองค์การอนามัยโลกอย่างใกล้ชิด 2. ติดตามเฝ้าระวังคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดของโรคทั้งที่ด่านควบคุมโรคที่สนามบิน ด่านทางน้ำและด่านพรมแดนทางบก เช่น ผู้เดินทางที่มาจากเขตติดโรคไข้เหลืองต้องได้รับวัคซีนป้องกันไข้เหลืองก่อนเดินทางเข้ามาในประเทศ และต้องแสดงเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันไข้เหลือง ซึ่งเอกสารรับรองนี้จะมีอายุการใช้บังคับตลอดชีพของผู้เดินทาง 3. เตรียมความพร้อมการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 4. เตรียมพร้อมด้านการรักษาพยาบาล  กรณีมีผู้ป่วยที่ออกจากด่านแล้วไปรักษาตัวที่สถานพยาบาล หากสงสัยว่าเป็นโรคระบาดอันตรายสถานพยาบาลนั้นจะต้องแจ้ง และส่งต่อไปที่โรงพยาบาลทั่วไป  โรงพยาบาลศูนย์  ที่มีห้องแยกโรครองรับ และส่งต่อไปยังสถาบันบำราศนราดูรซึ่งเป็นสถาบันโรคติดต่อที่มีการตรวจรักษาและมีห้องแยกโรคที่มีมาตรฐานระดับประเทศ 5. มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนเข้าใจ แนะนำผู้เดินทางที่ผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้เข้าใจตรงกันและถูกต้องไม่ให้เชื่อข่าวลือ  6. เปิดศูนย์ปฏิบัติการณ์ภาวะฉุกเฉินด้านโรคระบาดเพื่อตรวจสอบสถานการณ์ ประสานงาน สั่งการ ป้องกัน ควบคุมโรค และ 7. มีการประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมินสถานการณ์และปรับปรุง มาตรการต่าง ๆ ที่วางเอาไว้ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

"นอกจากนี้การเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตรายในระดับพื้นที่ ทางกรมควบคุมโรค จะมีการให้ข้อมูลข่าวสารกับอาสาสมัครสาธารณสุข กรณีพบความผิดปกติ เช่น พบเห็นผู้ที่มาจากประเทศที่มีการระบาดของโรค แล้วมีอาการไม่สบาย เป็นไข้  ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรืออีกช่องทางหนึ่งคือการแจ้งมาที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 โดยการดำเนินการดังที่กล่าวมาจะมีอธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการประกาศ ชื่อ อาการสำคัญและสถานที่ที่มีการระบาดของโรค และประกาศยกเลิกเมื่อสภาวการณ์ของโรคสงบลง หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422" นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวปิดท้าย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม