สบยช.รณรงค์ป้องกัน-แก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด

| |
อ่าน : 1,763

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมการแพทย์

สบยช.รณรงค์ป้องกัน-แก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด thaihealth

แฟ้มภาพ

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) กรมการแพทย์จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก กระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนตระหนักถึงโทษของการใช้ยาเสพติด สร้างกระแสการมีส่วนร่วมของสังคมในการส่งเสริมป้องกันปัญหายาเสพติด   

นายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบต่อชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนและความมั่นคงของประเทศที่ต้องดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วม ทั้งด้านการป้องกันการปราบปรามและการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในส่วนของการป้องกันการเสพติดซ้ำและช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพให้กลับเป็นคนดี เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคม   จากผลการดำเนินงานของสบยช.พบว่าผู้ติดยาเสพติดส่วนใหญ่ร้อยละ 80-85  เป็นผู้เสพติดยาบ้า และมีแนวโน้มการแพร่ระบาดมากขึ้นของไอซ์ ซึ่งเป็นยาเสพติดประเภทเดียวกับยาบ้าแต่มีฤทธิ์การเสพติดสูงกว่า  โดยพบว่าทั้งยาบ้าและไอซ์มีผลโดยตรงต่อการทำงานของสมอง และมีผลทำให้ผู้เสพติดเกิดอาการทางจิตมีอาการหูแว่วเห็นภาพหลอน ซึมเศร้ามีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง  นอกจากนี้ยังพบว่าปัญหายาเสพติดมีการแพร่ระบาดมากขึ้นในกลุ่มเด็กและเยาวชน  โดยเฉพาะกลุ่มมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีอายุระหว่าง 12 -17  ปี และผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัดรักษาส่วนใหญ่มีประวัติการใช้ยาเสพติดมาก่อน 3-5 ปี ซึ่งทำให้มีการพัฒนาจากผู้เสพเป็นผู้ติดถึงติดรุนแรง ก่อให้เกิดปัญหาที่ยุ่งยากและซับซ้อนมากขึ้น

นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กล่าวเพิ่มเติมว่า ในโอกาสวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี สบยช. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของกรมการแพทย์ในการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเห็นความสำคัญของการแก้ไขปัญหายาเสพติด จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้เสพ

ผู้ติดยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2561 เพื่อให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้ถึงโทษพิษภัยยาเสพติดสร้างความตระหนักในผลกระทบของการใช้ยาเสพติดแก่เยาวชนและกลุ่มเสี่ยง รวมถึงสร้างกระแสการมีส่วนร่วมของสังคมในการส่งเสริมและป้องกันปัญหายาเสพติด โดยมีกิจกรรม อาทิ นิทรรศการให้ความรู้เรื่องโทษพิษภัยของยาเสพติด การประกวดเต้นต้านภัยยาเสพติด ประกวดแสดงละครต่อต้านยาเสพติด รวมถึงการเล่นเกมส์และตอบปัญหาชิงรางวัล โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดปทุมธานี จำนวน 500 คน ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนเกิดความตระหนักและสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโทษพิษภัยยาเสพติด เพื่อการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติดในอนาคตหากพบปัญหาด้านยาเสพติดสามารถปรึกษาได้ที่ สายด่วนยาเสพติด 1165

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผล กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม