`เมืองเดินได้ เมืองเดินดี` สู่สุขภาวะที่ยั่งยืน

| |
อ่าน : 9,846

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

`เมืองเดินได้ เมืองเดินดี` สู่สุขภาวะที่ยั่งยืน thaihealth

แฟ้มภาพ

ถ้าในกรุงเทพฯ มีถนนดีมากกว่าฟุตบาธพังๆ ออกแบบให้ผู้คนสามารถใช้ทางเท้าสัญจรได้ ไม่มีรถจักรยานขึ้นมาขับขี่ ระหว่างทางมีร่มเงา ที่นั่งพัก ไม่มีพ่อค้าแม่ขายมาตั้งวางขายของกันอย่างเสรี เชื่อว่าจะทำให้คนกรุงเดินในชีวิตประจำวันมากขึ้น ทำให้มีสุขภาพดี เพราะการเคลื่อนไหวร่างกายเป็นการออกกำลังกายง่ายที่สุดและเป็นกิจกรรมช่วยลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)

เพื่อสนับสนุนให้การเดินอยู่ในชีวิตประจำวัน การปรับผังเมืองเพื่อรองรับกิจกรรมการเดินเป็นสิ่งที่นักออกแบบผังเมืองต้องหันกลับมามองและช่วยกันพัฒนาพื้นที่ให้เอื้อต่อการเดินมากขึ้น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดแถลงข่าว "โครงการเมืองเดินได้ เมืองเดินดี ระยะที่ 3" ณ โกดังอเนกประสงค์ริมน้ำ ล้ง 1919 เมื่อเร็วๆ นี้

`เมืองเดินได้ เมืองเดินดี` สู่สุขภาวะที่ยั่งยืน thaihealth

ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้เป็นการพัฒนาเส้นทางให้เหมาะสมให้คนได้เดินสะดวก มีกิจกรรมทางกายที่มากขึ้น สสส.ไม่ได้ขับเคลื่อนงานด้านกิจกรรมทางกายอย่างเดียว ยังสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมให้ประชาชนได้เดิน ขี่จักรยาน โดยมีประชาชนในพื้นที่เป็นศูนย์กลางและนำหลักวิชาการมาออกแบบร่วมกับหลายภาคส่วน

"สสส.ตั้งเป้าหมายเพิ่มจำนวนคนไทยที่มีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอหรือ 150 นาทีต่อสัปดาห์ ให้ได้ 80% ของประชากรในปี 2564 เพื่อให้มีสุขภาพที่ดี ไม่อยากให้คนไทยใช้เวลาส่วนใหญ่กับการติดหน้าจอที่มากถึง 13 ชั่วโมงต่อวัน การเดินนอกจากจะทำให้คนออกจากหน้าจอแล้ว ยังกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน สำหรับการออกแบบเส้นทางเพื่อให้ปลอดภัย น่าเดิน และสวยงาม ทำให้เกิดเป็นรูปธรรมและเป็นต้นแบบให้กับพื้นที่ต่างๆ เป็นหน้าที่ทุกฝ่ายต้องช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาสู่การมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน" ผอ.สำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. อธิบาย

`เมืองเดินได้ เมืองเดินดี` สู่สุขภาวะที่ยั่งยืน thaihealth

ผศ.คมกริช ธนะแพทย์ ภาควิชาการวาง แผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า เราเดินได้ก่อนที่เราจะจำความได้ และการเดินได้นำพาความทรงจำมากมาย สำหรับโครงการ "เมืองเดินได้ เมืองเดินดี" อาจารย์จุฬาฯ ปรารถนาร่วมกันพัฒนาเมืองให้เกิดพื้นที่สุขภาวะด้านการเดิน ทำให้ประชาชนตระหนักว่า การเดินเป็นเรื่องพื้นฐานของชีวิต โดยลดอำนาจรถยนต์และเพิ่มอำนาจคนเดินเท้า

`เมืองเดินได้ เมืองเดินดี` สู่สุขภาวะที่ยั่งยืน thaihealth

เมืองเดินได้ เมืองเดินดี (Good Walk) มีเป้าหมายทำให้เมืองน่าอยู่ เป็นเมืองที่ทุกคนมีโอกาสหาความสุขอย่างเท่าเทียม ผศ.ดร.นิรมล กุลศรีสมบัติ หัวหน้าโครงการและทีมงานเมืองเดินได้ เมืองเดินดี กล่าวว่า พื้นฐานที่ทำให้เมืองน่าอยู่ คือ โครงข่ายการเดินเท้าที่ออกแบบอย่างกระชับ ทำให้คนสามารถใช้ทางเท้าได้อย่างมีคุณภาพ คำว่า 'เมืองเดินดี' ประกอบด้วย น่าเดิน มีกิจกรรมระหว่างทาง ร่มเงา ที่นั่งพัก สะอาด เดินสะดวกโดยความต่อเนื่องของโครงข่ายทางเดินเท้า ความกว้างของทางเท้าที่เหมาะสม มีความเรียบของทางเท้า รวมถึงเดินปลอดภัยมีกิจกรรมทางเท้าที่พลุกพล่านมีชีวิตชีวา มีทางข้ามที่ดี และมีแสงสว่างยามค่ำคืน

`เมืองเดินได้ เมืองเดินดี` สู่สุขภาวะที่ยั่งยืน thaihealth

กรุงเทพฯ มีถนนเดินดีเพียง 134 เส้น จากการศึกษาถนนทั่วกรุงเทพฯ กว่า 936 เส้น โดยมีถนน 5 เส้น คือ ราชวงศ์ จักรพงษ์ พระราม 1 สีลม และพระอาทิตย์ เป็นย่านที่สอดประสานกิจกรรมระดับเมืองและกิจกรรมระดับย่าน ในการคัดเลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพทั้งการเข้าถึงด้วยการเดินเท้า สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเดินและความพร้อมในการขับเคลื่อนการพัฒนาย่านอย่างมีส่วนร่วม จึงเกิด 3 พื้นที่ยุทธศาสตร์ คือ คลองสาน-ท่าดินแดง เดินฟื้นฟูต้นทุนวัฒนธรรมและเศรษฐกิจท้องถิ่น อารีย์-ประดิพัทธ์ เดินเพื่อสร้างพลวัตและชีวิตชีวาของย่าน ทองหล่อ-เอกมัย เดินเพื่อขยายพื้นที่ชีวิตของคน ด้วยกระบวนการฟื้นฟูเมืองด้วยการฝังเข็มภายใต้แนวคิด ทำน้อย ได้มาก คือ สร้างความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพให้น้อยที่สุด แต่ให้ได้ผลลัพธ์หรือผลกระทบทางบวกให้ได้มากที่สุด" ผศ.ดร.นิรมล ขยายความ

`เมืองเดินได้ เมืองเดินดี` สู่สุขภาวะที่ยั่งยืน thaihealth

3 พื้นที่ยุทธศาสตร์ซึ่งประชาชนในพื้นที่ ภาครัฐ และภาคเอกชนร่วมกันออกแบบ มีความคิดเห็นให้ปรับพื้นที่ทางเดิน ประกอบด้วยการเชื่อมโยงโครงข่ายการเดิน ลดอำนาจรถยนต์ เพิ่มอำนาจการเดินเท้า เชื่อมโยงการเดินกับมรดกทางวัฒนธรรม เพิ่มกิจกรรมบนถนนสายสำคัญและเพิ่มพื้นที่สาธารณะที่พัฒนาโดยเอกชน เป็นต้น นำมาสู่การเพิ่มซอยลัดและการปรับปรุงทางเท้า โดยเสนอให้เป็นความร่วมมือของภาครัฐเอกชนหรือมูลนิธิ เพราะการพัฒนาเมืองเป็นเรื่องของทุกคน

สุขภาพคนเมืองไม่ได้ขึ้นอยู่กับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น หรือการปรับพฤติกรรมการกินเท่านั้น ถ้ามองลึกลงไปการปรับผังเมืองให้เหมาะสมกับการมีกิจกรรมของประชาชน นับเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่ส่งผลต่อสุขภาพคนเมือง เศรษฐกิจเมือง และสังคมเมือง

นอกจากพื้นที่ต้นแบบทั้ง 3 ย่าน แผนอนาคตจะจุดประกายเพิ่ม 5 ย่านเดินดีในอนาคตของกรุงเทพฯ ประกอบด้วย ย่านสยาม-ปทุมวัน ย่านราชประสงค์-ประตูน้ำ ย่านสีลม-สาทร ย่านอโศก-เพชรบุรี ย่านพร้อมพงษ์ และขยายผลไปสู่เมืองทั่วประเทศไทยกว่า 24 เมือง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม