ก.แรงงาน มุ่งให้ผู้สูงวัย 60-69 ปีมีอาชีพ-รายได้

| |
อ่าน : 2,041

ที่มา : คมชัดลึก

ก.แรงงาน มุ่งให้ผู้สูงวัย 60-69 ปีมีอาชีพ-รายได้เหมาะสม thaihealth

แฟ้มภาพ

ก.แรงงาน ประสาน พลังประชารัฐ ชูแผนชาติ ป้อนงานผู้สูงวัย ที่มีถึง 11.35 ล้านคน มุ่งให้ผู้สูงวัย 60-69 ปีมีอาชีพ มีรายได้เหมาะสม คิกออฟ 6 ก.ค.นี้

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานภาคีว่า รัฐบาลได้กำหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย สำหรับผู้สูงอายุ ได้ส่งเสริมให้เป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ ผ่านการเสริมทักษะการดำรงชีวิต ทักษะอาชีพในการหารายได้ มีงานทำที่เหมาะสมกับศักยภาพ ซึ่งผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ปัจจุบันมีจำนวน 11.35 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 16.8 ของประชากรทั้งชาติ

โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มุ่งเน้นให้ผู้สูงอายุวัยเกิน 60-69 ปีมีงานทำ มีรายได้ที่เหมาะสม ขณะเดียวกันแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564) ได้มีมาตรการส่งเสริมด้านการทำงานและหารายได้ของผู้สูงอายุในส่วนของการทำงานเต็มและไม่เต็มเวลาทั้งในระบบและนอกระบบ รวมถึงการฝึกอาชีพและการจัดหางานที่เหมาะสมอีกด้วย     

การประชุมในวันนี้เป็นการร่วมกันพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนงานในการสร้างงาน สร้างอาชีพ รองรับสังคมสูงวัย โดยในส่วนของกระทรวงแรงงานนั้นมีภารกิจที่ต้องดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ใช้แรงงานทุกช่วงวัย ทั้งในระบบและนอกระบบให้มีงานทำ มีความรู้ ความสามารถ มีรายได้ในการประกอบอาชีพ โดยมีหน่วยงานในสังกัดระดับกรมร่วมกันขับเคลื่อนการมีงานทำให้ผู้สูงอายุคือ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กำหนดอัตราค่าจ้างรายชั่วโมง MOU สร้างความร่วมมือระหว่างกระทรวงที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริม สนับสนุนและคุ้มครองการจ้างแรงงานผู้สูงอายุ

ส่วน กรมการจัดหางาน บริการจัดหางานผู้สูงอายุ จ้างงานผู้สูงอายุในภาครัฐ สำรวจข้อมูลผู้สูงอายุที่ต้องการประกอบอาชีพหรือทำงาน ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ สร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ 1 อำเภอ 1 ภูมิปัญญา และส่งเสริมการมีงานทำผู้สูงอายุในอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว ขณะที่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จะฝึกอบรมแรงงานสูงอายุ เพื่อเพิ่มโอกาสการประกอบอาชีพ และจ้างพนักงานราชการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาฝีมือแรงงาน     

ทั้งนี้ในส่วนของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จะมี พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2560 ที่เอื้อต่อการทำงานของผู้สูงอายุ ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ส่งเสริมสวัสดิการแรงงานสูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อให้บริการสวัสดิการด้านการดูแลสุขภาพ ขณะเดียวกัน สำนักงานประกันสังคม จะจัดเตรียมการดำเนินการปรับปรุงระบบประกันสังคมและแนวทางการดูแลให้สอดคล้องกับการจ้างงานผู้สูงอายุ

สำหรับประเภทงานที่ผู้สูงอายุทำได้นั้นคือ 1. การทำงานแบบมีนายจ้าง คือ งานบริการ และงานพื้นฐานในอุตสาหกรรมการขายส่ง ขายปลีก อุตสาหกรรมโรงแรมและภัตตาคาร 2. การรับงานไปทำที่บ้าน คืออาชีพที่ทำให้เกิดการสร้างและถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมและงานในอาชีพที่ใช้ความสามารถทางฝีมือ 3. อาชีพอิสระ คือ ที่ปรึกษา อาจารย์ งานบริการด้านสาธารณสุขและกฎหมาย งานบริหาร การบริการชุมชน/สังคมและการรวมกลุ่มทำงานต่างๆ ที่ไม่ต้องพึ่งการจ้างงานจากนายจ้าง 

ทั้งนี้ ลักษณะงานที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุคืองานที่ทำไม่เต็มเวลา งานที่สามารถปรับเปลี่ยนเวลาในการทำงาน  ปัจจุบันข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติระบุว่า มีผู้สูงอายุประกอบอาชีพเกษตรและประมง ร้อยละ 56.5 พนักงานบริการและจำหน่ายสินค้า ร้อยละ 19.6 ช่างฝีมือและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องร้อยละ 8.6 และประกอบอาชีพอื่นๆ ร้อยละ 7.20

รมว.แรงงาน กล่าวในตอนท้ายว่า การประชุมในวันนี้เป็นรูปแบบประชารัฐ โดยทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดเป็นรูปธรรม ซึ่งกระทรวงแรงงานมีกำหนด Kickoff ส่งเสริมการมีงานทำให้แก่ผู้สูงอายุในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ที่จังหวัดนครราชสีมา

"ซึ่งในวันนั้นจะเป็นการส่งตัวผู้สูงอายุเข้าทำงานในสถานประกอบการ มีกิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ กิจกรรมการฝึกทักษะฝีมือแรงงาน การให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน มีการรับชิ้นงานของผู้สูงอายุไปทำที่บ้าน และให้บริการสวัสดิการด้านการดูแลสุขภาพ ซึ่งหากผู้สูงอายุใดประสงค์จะทำงานหรือสถานประกอบการใดประสงค์จะรับผู้สูงอายุเข้าทำงาน"รมว.แรงงาน กล่าวในที่สุด

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม