สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ ฝึกทักษะการดำเนินชีวิตอย่างอิสระ

| |
อ่าน : 1,439

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ ฝึกทักษะการดำเนินชีวิตอย่างอิสระ thaihealth

แฟ้มภาพ

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดตั้งบ้านวิถีชีวิตอิสระ เพื่อคนพิการสามารถดำรงชีวิต และมีส่วนร่วมในสังคมได้ทัดเทียมกับบุคคลอื่นอย่างเต็มภาคภูมิ

นายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ ได้ดำเนินงานเกี่ยวกับบ้านวิถีชีวิตอิสระ เพื่อให้คนพิการได้ฝึกทักษะในการดำเนินชีวิตอย่างมีอิสระและกลับเข้าสู่สังคมอย่างมีส่วนร่วม มีความรู้ ความเข้าใจและยอมรับ        ในสภาพความพิการของตนเอง มีทัศนคติที่ดีต่อคนพิการและคนอื่น ๆ ในสังคม สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้    ด้วยตนเอง ซึ่งผู้ป่วย/ผู้พิการที่มารับบริการจะต้องผ่านการตรวจจากแพทย์ หรือผ่านการพิจารณาจากทีมฟื้นฟูสมรรถภาพว่าควรได้รับการฝึกทักษะ จึงส่งต่อมาเพื่อรับบริการฝึกทักษะคนพิการหรือบ้านวิถีชีวิตอิสระ

นายแพทย์ศักรินทร์ วงศ์เลิศศิริ ผู้อำนวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กล่าวว่า การจัดบริการฝึกทักษะการเตรียมความพร้อมในการดำรงชีวิตอิสระเป็นการจัดบริการ      เฉพาะรายและรายกลุ่ม ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกของสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ โดยส่งเสริมทักษะในการดำรงชีวิตสำหรับคนพิการ แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ 1.บริการฝึกทักษะคนพิการ ประเมินความสามารถ และข้อจำกัดต่าง ๆ  ของคนพิการ เพื่อนำมาวางแผนการฝึกกิจกรรมร่วมกับคนพิการอื่น ๆ ได้แก่ หัตถกรรม ประกอบอาหาร นันทนาการ คอมพิวเตอร์ กีฬา ฯลฯ 2.บ้านวิถีชีวิตอิสระ จัดสถานที่จำนวน      4  ห้อง ให้เสมือนบ้าน โดยจัดสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกให้เอื้อต่อการฝึกการดำเนินชีวิตของคนพิการ   ซึ่งจะได้รับการประเมินความพร้อมทางด้านร่างกาย และจิตใจจากทีมสหวิชาชีพก่อนเข้ารับการฝึก 3.การกระตุ้นและพัฒนาทักษะการกลับเข้าสู่สังคม เป็นการเตรียม  ความพร้อมด้วยการจัดกิจกรรมเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพความพิการ เพศและวัย รวมทั้งความต้องการในการดำเนินชีวิตของคนพิการ เช่น การฝึกหัดขับรถยนต์ดัดแปลง การไปทัศนศึกษาตามสถานที่สาธารณะต่าง  ๆ นอกจากนี้ยังมีการประสานส่งต่อด้านการศึกษา การฝึกอาชีพใหม่ หรือเพิ่มทักษะให้สามารถกลับไปประกอบอาชีพเดิมได้

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม