ประชุมคณะทำงานบูรณาการพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

| |
อ่าน : 1,822

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ประชุมคณะทำงานบูรณาการพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก thaihealth

จ.ระยอง ประชุมคณะทำงานบูรณาการโครงการในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบูรณาการโครงการในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดระยอง

โดยประชุมร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดระยอง ภาคสาธารณสุข ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสุขภาวะและความปลอดภัยในการทำงานเพื่อคุณภาพชีวิตคนทำงานในพื้นที่ภาคตะวันออกแบบมีส่วนร่วม หรือ Healthy and Safety Thailand และพิจารณาแนวทางการบูรณาการกิจกรรมเพื่อดำเนินงานในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

นายอาทิตย์  อิสโม ประธานบริหารโครงการฯ กล่าวว่า จุดเริ่มต้นของโครงการนี้มาจากความร่วมมือของกระทรวงแรงงานและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ที่เห็นความสำคัญในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตวัยทำงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเน้นเชื่อมโยงระบบและกลไกสู่เป้าหมายงานดีมีคุณค่าและพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนของประเทศ ที่ต้องการสร้างแรงงานให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สอดคล้องตามปฏิญญากับสหประชาชาติและประชาคมโลกที่ผลักดันให้เกิดมาตรการที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในองค์กร

นายอาทิตย์ อิสโม กล่าวต่ออีกว่า โครงการดังกล่าวนี้จะมุ่งเน้นการสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนาการสร้างสุขภาวะและความปลอดภัยในการทำงาน พัฒนาผู้นำรุ่นใหม่และสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งจากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และเชื่อมโยงภารกิจระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนกับยุทธศาสตร์อื่นในจังหวัดนำร่องเพื่อเป็นกลไกในการสนับสนุนคุณภาพชีวิตแรงงาน

ทั้งนี้ จังหวัดระยองจะเป็นจังหวัดนำร่องในการนำโครงการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ โดยเลือกนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเป็นพื้นที่นำร่อง ซึ่งนิคมดังกล่าวเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญและมีความเหมาะสมในการดำเนินงาน โดยจะนำโครงการมาต่อยอดและพัฒนาจากแนวทางเดิมที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น ผลที่คาดหวังจากการดำเนินโครงการนี้ คือ เพิ่มความสามารถให้กับสถานประกอบการในการแข่งขันบนเวทีโลกควบคู่กับการมีแรงงานที่มีคุณภาพชีวิตดี มีความปลอดภัยในการทำงาน ผูกพันกับองค์กร เพิ่มประสิทธิภาพแก่หน่วยงาน สร้างหลักประกันความมั่นคงในการทำงานแก่แรงงาน อีกทั้งภาครัฐจะได้สถานประกอบการต้นแบบที่สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้เป็นอย่างดี แรงงานมีความสุข Happy Workplace

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม