สวทช.หนุนสร้างเครือข่ายพัฒนาสมุนไพรครบวงจร

| |
อ่าน : 1,548

ที่มา :  เว็บไซต์เดลินิวส์

สวทช.หนุนสร้างเครือข่ายพัฒนาสมุนไพรครบวงจร thaihealth

แฟ้มภาพ

 สวทช.จับมือกระทรวงพาณิชย์และม.หอการค้าไทย ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พัฒนาสมุนไพรครบวงจร พร้อมดันส่งออกต่างประเทศ

ดร.ณรงค์  ศิริเลิศวรกุล  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า สวทช. ได้ส่งเสริม และสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมสมุนไพรในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  โดยในการดำเนินการในปีงบประมาณ 2557-2561 พบว่า มีโครงการด้านสมุนไพรทั้งสิ้นมากกว่า 300 โครงการ เป็นโครงการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางมากกว่า 180 โครงการ และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และอาหาร จำนวน 55 โครงการ

นอกจากนี้ สวทช. ยังได้มีความร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆ ในการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมสมุนไพร ทั้งกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงพาณิชย์ ภายใต้โครงการบูรณาการสมุนไพร ในปี 2560 อาทิ สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมสำหรับสินค้าเครื่องสำอางและเวชสำอางที่ได้จากสารสกัดสมุนไพรไทยโดยใช้นาโนเทคโนโลยีเข้าไปช่วย ได้แก่ การสกัดสารออกฤทธิ์ การพัฒนาอนุภาคนาโน การพัฒนาสูตรตำรับ รวมถึงการวิเคราะห์ทดสอบสารออกฤทธิ์ โดยมุ่งเน้นกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลผิวและย้อนวัย เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมตลาดของสารสกัดและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยให้มีมูลค่าเพิ่ม และยังร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ ต่อยอดด้านการตลาดและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ จากการให้บริการของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ในโครงการ Smart Packaging : Food and Cosmetic เป็นต้น

ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างครบวงจร  สวทช. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาท ภารกิจ การวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี และประสบการณ์ในการเชื่อมโยงระหว่างภาคอุตสาหกรรมสมุนไพร กับหน่วยงานวิจัยในประเทศที่ทำงานวิจัยด้านสมุนไพร จึงได้ร่วมกับสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การส่งเสริมผู้ประกอบการสมุนไพรครบวงจร”  ขึ้น

เพื่อร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการสมุนไพรอย่างครบวงจรในรูปแบบเครือข่ายสนับสนุนการทำงานร่วมกัน (Networking) ผ่านกระบวนการสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้วยความคิดสร้างสรรค์ และการออกแบบ สร้างกระบวนการสร้างธุรกิจสร้างสรรค์ และสร้างเครือข่ายสนับสนุนการทำงานสู่การขยายผลเชิงพาณิชย์ โดยเริ่มตั้งแต่เข้าใจตลาดและรสนิยมผู้บริโภค ส่งเสริมให้มีการพัฒนาการผลิตที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มศักยภาพทางการตลาดให้ผู้ประกอบการสมุนไพร ผ่านช่องทางการตลาด การกระจายสินค้าทั้งในและต่างประเทศ

ดร. ฐิตาภา สมิตินนท์ รองผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า สำหรับบทบาทการทำงานร่วมกันครั้งนี้ สวทช. จะเป็นหน่วยงานหลักในการเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมสมุนไพร กับหน่วยงานวิจัยต่างๆ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรต้นแบบที่ผ่านการพัฒนาจากแนวคิดผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กล่าวว่า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จะเน้นในส่วนการศึกษาข้อมูล การวิเคราะห์ศักยภาพและทิศทางตลาด รวมถึงกระแสรสนิยมของผู้บริโภค เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ การผลิต และการวางแผนการตลาดของผู้ประกอบการ เพื่อนำไปพัฒนา “แนวคิดผลิตภัณฑ์ต้นแบบ” ให้ผู้ประกอบการผ่านกระบวนการ Design Thinking ด้วยการใช้ความคิดสร้างสรรค์และการให้คำปรึกษาเชิงลึกในด้านที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์นั้นๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อนำไปสู่การเกิดนวัตกรรมและเป็นประโยชน์กับธุรกิจ

ด้านนางวรรณภรณ์  เกตุทัต รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จะสนับสนุนด้านช่องทางการขายและการทดลองตลาดสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์ และสนับสนุน เสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจ ผ่านการสนับสนุนการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศแก่ผู้ประกอบการสมุนไพรที่มีศักยภาพ เพื่อนำสินค้าสู่ช่องทางตลาด การตลาดออนไลน์ รวมถึงการใช้ประโยชน์จาก platform e-commerce ทั้งนี้เพื่อร่วมกันผลักดันงานวิจัยที่เกิดขึ้นให้สามารถเกิดการจัดจำหน่ายได้ในเชิงพาณิชย์ เป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้สามารถพัฒนาได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม