มส.รับทราบแผนปฏิรูปพุทธศาสนา 7 ด้าน

| |
อ่าน : 1,188

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

มส.รับทราบแผนปฏิรูปพุทธศาสนา 7 ด้าน thaihealth

มส.รับทราบแผนปฏิรูปพุทธศาสนา 7 ด้าน

นายสิปป์บวร แก้วงาม ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ในฐานะรองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนา แห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ได้รับทราบความคืบหน้าในการดำเนินการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาทั้ง 6+1 ด้าน โดย 1.ด้านการปกครอง กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลพระภิกษุสามเณร จัดทำบัตรประชาชนประจำตัวพระ หรือ สมาร์ตการ์ดพระ รับทราบแถลงการณ์ของเจ้าคณะใหญ่ หนต่างๆในการจัดระเบียบวัด พระภิกษุ-สามเณร การ เข้มงวดในการคัดกรองผู้ที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา การจัดสถานที่และอุปกรณ์ในการจัดพิธีกรรมทางศาสนา 2.ด้านการศาสนศึกษา ได้มีการทำข้อตกลงกับกระทรวงศึกษาธิการในการนำหลักสูตรธรรมศึกษาไปจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การกำหนดมาตรฐาน ร.ร.พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา การนำเสนอร่าง พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) 3.ด้านการศึกษาสงเคราะห์ มีการส่งพระภิกษุเข้าไปสอนหลักศีล 5 ในสถานศึกษา 4.ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้มีการกำหนดหลักสูตรการอบรมแก่ผู้บวชในพระพุทธศาสนา นำโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ไปเป็นเครื่องมือในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์

นายสิปป์บวร กล่าวต่อไปว่า 5.ด้านการสาธารณูปการ มีการจัดทำบัญชีทรัพย์สินของวัด บัญชีรายรับ รายจ่าย และดำเนินการโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข 6.ด้านสาธารณสงเคราะห์ มีการดำเนินงานโครงการพัฒนาสุขภาวะของพระสงฆ์ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ 7.การพัฒนาพุทธมณฑลเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างนำเสนอแผนแม่บทการพัฒนาพุทธมณฑลเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก ต่อ ครม. ทั้งนี้ สำนักพุทธฯ จะสรุปผลความคืบหน้า ต่อที่ประชุมครม.ต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม