โครงการลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม

| |
อ่าน : 1,824

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

โครงการลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม thaihealth

แฟ้มภาพ

เทศบาลตำบลศรีเตี้ยประกาศเป็นตำบลปลอดโฟม (No Foam) แห่งแรกของจังหวัดลำพูน ตามโครงการ “ลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม (No Foam)”

นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ ปลัดจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีประกาศให้ตำบลศรีเตี้ยเป็นตำบลปลอดโฟม (No Foam) โดยมี นายสมบัติ ณ วรรณไทย นายกเทศมนตรีตำบลศรีเตี้ย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม

โอกาสนี้ ปลัดจังหวัดลำพูนเป็นประธานมอบป้ายปลอดโฟม (No Foam) ให้แก่ตลาด ร้านค้า ร้านอาหาร ในพื้นที่ตำบลศรีเตี้ยที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 6 ร้าน 1 ตลาด และได้มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่กลุ่มแม่บ้านตำบลศรีเตี้ยที่เข้าร่วมโครงการปราศจากโฟม (No Foam) จำนวน 10 หมู่บ้าน

นายกเทศมนตรีตำบลศรีเตี้ย กล่าวว่า เทศบาลตำบลศรีเตี้ยในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความใกล้ชิดกับประชาชน และมีอำนาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน เพื่อให้มีสุขภาพที่ดี มีความสุขและอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี จึงตระหนักและเห็นความสำคัญของโครงการ “ลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม (No Foam)” จึงได้ร่วมกับผู้นำชุมชน พ่อค้า ประชาชนและทุกภาคส่วนในชุมชน ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการ “ลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม (No Foam)” โดยรณรงค์ให้ประชาชน ชุมชน สถานศึกษา วัด โรงเรียน ตลาด สถานประกอบการ ร้านค้าต่างๆ ให้ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร โดยให้มีการใช้วัสดุทางเลือกทดแทนโฟม เช่น ชานอ้อย มันสำปะหลัง ปาล์ม ผักตบชวา ฟางข้าว กาบกล้วย ใบตอง ให้ครอบคลุมทั้งตำบล และเพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการ “ลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม (No Foam)” เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ ตำบลศรีเตี้ยจึงได้กำหนดให้เป็นตำบลปลอดโฟม ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป โดยจะดำเนินการอย่างจริงจัง ต่อเนื่องให้เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว ซึ่งถือเป็นโครงการต่อยอดหลังจากที่จังหวัดลำพูนได้รับรางวัล “ จังหวัดสะอาดอันดับ 1 ของประเทศ ” เมื่อปี 2560 ซึ่งทำให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนในการส่งเสริมให้จังหวัดลำพูนยังคงเป็นเมืองสะอาดระดับประเทศต่อไป

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม