อบรมประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข

| |
อ่าน : 5,529

ที่มา : โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP)

ภาพประกอบจากโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP)

อบรมประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข thaihealth

HITAP เปิดอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 14

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) เปิดการอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข (Health Economic Evaluation ) เป็นเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่ช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารและบุคลากรสาธารณสุข ให้เกิดการเลือกใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เหมาะสม โดยในประเทศไทย มีการใช้เครื่องมือชนิดนี้ประกอบการตัดสินใจบรรจุยาเข้าบัญชียาหลักแห่งชาติ รวมถึงการพิจารณาและปรับปรุงชุดสิทธิประโยชน์ และระบบบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า การอบรมนี้เหมาะสำหรับทั้งนักศึกษา ผู้บริหารและบุคลากรสาธารณสุข โดยแบ่งเป็น หลักสูตรเบื้องต้น (วันที่ 6-7 สิงหาคม 2561) เหมาะกับผู้ที่ไม่มีความรู้พื้นฐานด้านการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้ได้เรียนรู้ความสำคัญ วิธีการและขั้นตอนของการประเมินอย่างเป็นระบบ ตลอดจนบทบาทของการประเมินในการตัดสินใจเชิงนโยบาย และหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ (วันที่ 8-10 สิงหาคม 2561) เหมาะกับผู้ที่มีความรู้พื้นฐานด้านการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข หรือต้องการนำความรู้ไปปรับใช้ในการทำงานจริง เน้นการทำแบบฝึกหัดเรื่องการใช้โปรแกรมหรือแบบจำลองต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

รับสมัครและชำระเงินตั้งแต่วันนี้ถึง 1 กรกฏาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://training.hitap.net อีเมล eetraining@hitap.net โทรศัพท์ 02-590-4549, 02-590-8161, 096-719-9033

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม