ประชุมการดำเนินงานพัฒนาระบบกลไกเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย

| |
อ่าน : 5,222

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักข่าวอิศรา

ประชุมการดำเนินงานพัฒนาระบบกลไกเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย thaihealth

การประชุมการดำเนินงานพัฒนาระบบและกลไกเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย

นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวในการประชุมการดำเนินงานพัฒนาระบบและกลไกเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย ภายใต้โครงการการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัยโดยใช้ครอบครัวและชุมชนเป็นฐาน (COACT) ซึ่งสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ (สสส.) ว่า

ในการดำเนินการต่อไปของ COACT ต้องวางโครงสร้างการดำเนินงานที่เป็นข้อกำหนดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ในแต่ละข้อกำหนด ให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ปัญหาและความต้องการการดูแลของเด็กปฐมวัยของพื้นที่ที่อยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวกับแกนนำชุมชน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่เพื่อตอบสนองความต้องการการดูแลเด็กปฐมวัยได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ตั้งแต่เรื่องพัฒนาการ สุขภาพ พฤติกรรมเด็ก

หรือกรณีประเด็นครอบครัวเดี่ยว ครอบครัวขยาย ครอบครัวแหว่งกลาง ต้องมีวิธีการจัดการในเรื่องของการเลี้ยงดู ฉะนั้น ท้องถิ่นและ ศพด.ควรวางมาตรการร่วมกัน เพื่อสร้างข้อกำหนด ซึ่งต้องมองการทำงานให้กว้างขึ้น โดยข้อกำหนดของ ศพด.จะมีการขยายบทบาทการทำงาน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์คือพัฒนาการเด็กดีขึ้น ปัญหาลดลง ครอบครัวได้รับสวัสดิการมากขึ้น สิ่งเหล่านี้ท้องถิ่นต้องรับรู้ ระบบต้องเชื่อมโยงกัน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม