ร่วมแก้ไขปัญหาการเล่นพนันบอลในสถานศึกษา

| |
อ่าน : 4,852

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ร่วมแก้ไขปัญหาการเล่นพนันบอลในสถานศึกษา thaihealth

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลรับผิดชอบการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา ตามลำดับ ได้ออกมาตรการในการป้องกันและแก้ปัญหาการเล่นพนันบอลในสถานศึกษา

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคมปีนี้ที่จะมีการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 ซึ่งถึงแม้มาตรการจะแตกต่างกันบ้าง ก็เพราะความเหมาะสมของหน่วยงานและสถานศึกษาแต่ละระดับ โดย สพฐ. กำหนด 7 มาตรการ สกอ.กำหนด 10 มาตรการ ซึ่งมาตรการต่าง ๆ ที่ออกมาต่างก็มุ่งหวังไม่ให้ "ปัญหาหนี้พนัน" เกิดขึ้นกับนักเรียนนักศึกษา อันจะส่งผลทำให้ชีวิตพัง และเกิดปัญหาทางสังคมอื่น ๆ ตามมาอีกด้วย

มาตรการในการป้องกันและแก้ปัญหาการเล่นพนันบอลในสถานศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

1. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) และสถานศึกษา ดูแล รับผิดชอบการป้องกันและแก้ปัญหาการเล่นพนันทายผลฟุตบอลอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้ถือเป็นพันธกิจที่ต้องปฏิบัติทุกระดับชั้น หากบุคลากรที่ได้รับมอบหมายละเลย ให้ถือว่าผู้นั้นจงใจละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการทางวินัยทันที

2. ครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษาต้องให้ความร่วมมือในการป้องกันและแก้ปัญหาอย่างเต็มศักยภาพ

3. ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองและญาติของนักเรียนให้ดูแลอย่างใกล้ชิด

4. หากพบว่าครู บุคลากร และลูกจ้างในสถานศึกษามีพฤติกรรมการเล่นพนันให้ว่ากล่าวตักเตือน หากยังมีพฤติกรรมเช่นเดิมอีกให้พิจารณาโทษทางวินัย

5. ให้สถานศึกษาตรวจสอบและประมวลผลการมาสาย หรือไม่มาเรียนของนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา เปรียบเทียบช่วงก่อนและระหว่างมีการแข่งขันว่าผิดปกติหรือไม่ และมีผลมาจากการแข่งขันฟุตบอลหรือไม่ พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขให้เหมาะสม

6. ให้สถานศึกษาบันทึกการแข่งขันฟุตบอล เพื่อเปิดให้นักเรียนชมในเวลาที่เหมาะสม

7. หากโรงเรียนประสบปัญหาพนันบอลไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้ ขอให้ประสานความช่วยเหลือมาที่สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สพฐ.

 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันในสถาบันอุดมศึกษา โดยกำหนดแนวทางให้สถาบันอุดมศึกษาดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันในสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้

1. กำกับดูแลไม่ให้นิสิต นักศึกษาเข้าไปเกี่ยวข้องกับการพนันทุกชนิด

2. ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมทางบวก เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์กับนิสิต นักศึกษา

3. จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของการพนัน ชี้ให้นิสิต นักศึกษา ตระหนักถึงผลเสียการเล่นพนัน พร้อมประชาสัมพันธ์สายด่วนการแจ้งเบาะแสการพนันฟุตบอลออนไลน์

4. ให้อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประจำวิชาสอดแทรกเรื่องผลเสียหายที่เกิดจากพนันทุกครั้งที่มีโอกาส

5. สนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายนิสิต นักศึกษา เพื่อเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแส หากพบให้แจ้งผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเพื่อดำเนินการแก้ไข

6. สร้างช่องทางในการแจ้งเบาะแส หรือศูนย์ฮอตไลน์ เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและใกล้ชิด

7. ให้อาจารย์ประจำห้องคอมพิวเตอร์ดูแลไม่ให้นิสิต นักศึกษาใช้ช่องทางระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อการเล่นพนัน

8. ประสานสถานีตำรวจในท้องที่ให้หมั่นตรวจตราและจับกุมแหล่งรับพนันฟุตบอลที่แอบเข้ามารับพนันฟุตบอลในสถาบันอุดมศึกษา บริเวณโดยรอบ หรือบริเวณหอพักนิสิต นักศึกษา

9. มีมาตรการและบทลงโทษทางวินัยกับนิสิต นักศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับการพนัน โดยเฉพาะผู้เป็นเจ้ามือจะต้องลงโทษขั้นเด็ดขาด

10. พิจารณาออกมาตรการอื่นเพิ่ม เพื่อแก้ไขปัญหาการพนันทุกชนิดในสถาบันอุดมศึกษา โดยสอดคล้องกับประกาศ สกอ.

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม