กำหนดการ พิธีเปิดโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข สร้างสัปปายะด้วยวิถี 5 ส

โดย
| |
อ่าน : 1,084
กำหนดการ
พิธีเปิดโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข สร้างสัปปายะด้วยวิถี 5 ส
โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
ร่วมกับ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และภาคีเครือข่าย 
วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 - 15.00 น.
ณ หอประชุมศูนย์การเรียนรู้ วัดสุทธิวราราม แขวงวัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
 
09.00 - 09.30 น.     ลงทะเบียน
09.30 - 09.45 น.     พระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม 
ประธานคณะกรรมการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ฝ่ายสาธารณูปการ 
ประธานในพิธีเดินทางมาถึงหอประชุม และจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
09.45 - 10.00 น.     พระราชวรมุนี ที่ปรึกษาโครงการ 5 ส สร้างสัปปายะด้วยวิถี 5 ส 
กล่าวถวายรายงานต่อประธาน
10.00 - 10.10 น.     ชมวีดีทัศน์ความเป็นมาของโครงการวัดสร้างสุข สร้างสัปปายะด้วยวิถี 5 ส
10.10 - 10.30 น.     พระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม 
ประธานคณะกรรมการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 
ฝ่ายสาธารณูปการ กล่าวเปิดโครงการ และให้โอวาทผู้ร่วมงาน
ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
10.30 - 11.30 น.     เสวนาโครงการวัดสร้างสุขโดยวัดและองค์กรต้นแบบ 
และองค์กรที่จะเข้าร่วมโครงการ 
1. พระสุธีรัตนบัณฑิต รศ.ดร.ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2. นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารักษ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
3. อ.ประยงค์ โพธิ์ศรีประเสริฐ  อาศรมศิลป์
4. ตัวแทนจาก Central Restaurant Group
5. ตัวแทนจาก นวพลาสติก
6. ตัวแทนจาก VNK
11.30 - 12.00 น.     ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
12.00 - 13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 15.00 น.     กิจกรรมสัปปายะในวัด
 
หมายเหตุ. กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม