เร่งขยายโอกาสให้ผู้สูงอายุมีงานทำ จ.เชียงใหม่

| |
อ่าน : 758

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่

เร่งขยายโอกาสให้ผู้สูงอายุมีงานทำ จ.เชียงใหม่ thaihealth

สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ สร้างตระหนักความรู้แก่นายจ้าง สถานประกอบการ ในการสร้างงานผู้สูงอายุ นำแรงงานผู้สูงอายุทดแทนการขาดแคลนแรงงานในอนาคต รองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 21 พ.ค.61  เวลา 09.45 น. นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติงานกระทรวงแรงงาน เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมสร้างความตระหนักรู้ให้แก่นายจ้าง สถานประกอบการ ในหัวข้อการจ้างงานผู้สูงอายุ พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายกระทรวงแรงงานกับการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ ซึ่งกระทรวงแรงงานเร่งขยายโอกาสให้ผู้สูงอายุมีงานทำ มีอาชีพ รองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยมี นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน ผู้ตรวจราชการกรมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ นายจ้าง สถานประกอบการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ที่โรงแรมคุ้มภูคำเชียงใหม่ ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 115 คน และยังมีกิจกรรมการขยายโอกาสมีงานทำของผู้สูงอายุ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ โดยเป็นการฝึกอาชีพ การทำเครื่องประดับจากเชือกเทียน มีผู้เข้ารับการฝึกอบอาชีพจำนวน 25 คน

ซึ่งกิจกรรมในวันนี้เป็นการสร้างความตระหนักความรู้ให้แก่นายจ้าง สถานประกอบการ เรื่องการจ้างงานผู้สูงอายุ โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากนายจ้าง สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้เข้าร่วมสัมมนาด้วยตนเองและส่งผู้แทนเข้ามาร่วมสัมมนา นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสถานประกอบการต่างๆ ที่ได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจ้างงานผู้สูงอายุ อาทิ บริษัทผึ้งน้อยเบเกอรี่ องค์กรต้นแบบของภาคเหนือ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการจ้างงานผู้สูงอายุ และสำนักงานสรรพากรเชียงใหม่พื้นที่ 1 ซึ่งจะทำให้สถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ได้มีความตระหนักความรู้เกี่ยวกับการจ้างงานผู้สูงอายุและวางแผนการจ้างงานผู้สูงอายุที่เหมาะสมกับช่วงวัย ประสบการณ์ ความสามารถ และศักยภาพ เพื่อนำแรงงานผู้สูงอายุมาทดแทนการขาดแคลนแรงงานในอนาคตได้ต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม