พัฒนาระบบฉุกเฉิน ด้วยหลัก 3 ท.

| |
อ่าน : 718

ที่มา: กรมการแพทย์

พัฒนาระบบฉุกเฉิน ด้วยหลัก 3 ท. thaihealth

แฟ้มภาพ

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ พัฒนาระบบรักษาพยาบาลห้องฉุกเฉินที่มีมาตรฐานเท่าเทียมบริการอย่างทั่วถึง ทันเวลา มุ่งลดความแออัด  ได้มาตรฐาน  และพัฒนาบุคลากร

 นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากการเจ็บป่วยฉุกเฉิน ดังนั้นควรมีการป้องกันและเพิ่มมาตรฐานการบริการของห้องฉุกเฉิน กรมการแพทย์จึงมีนโยบายพัฒนาระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน (Emergency Care System หรือ ECS) เพื่อทำให้ห้องฉุกเฉินเป็นห้องฉุกเฉินที่มีคุณภาพ โดยให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมพัฒนาระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน เป็นอย่างมาก ปัจจุบันได้มีการตรวจเยี่ยมห้องฉุกเฉินตามโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ และมอบนโยบายเพื่อพัฒนาการบริการให้มีมาตรฐานเดียวกัน  โดยคำนึงถึงผู้รับบริการเป็นอันดับแรก ลดอัตราการเสียชีวิต เพิ่มการเข้าถึงการบริการให้มากที่สุด และสร้างความประทับใจแก่ผู้มารับบริการต่อไป ทั้งนี้เนื่องจากห้องฉุกเฉินเป็นจุดศูนย์กลางของระบบ ECS ที่มีความสำคัญของการพัฒนา Service Plan โรคต่าง ๆ เช่น โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันโรคหลอดเลือดสมอง ภาวะติดเชื้อ การบาดเจ็บ เป็นต้น สอดคล้องกับกระทรวงสาธารณสุขที่ได้กำหนดเป้าประสงค์ไว้ 3 ประการคือ ประชาชนสุขภาพดี ลดการเสียชีวิตและภาวะทุพพลภาพจากการเจ็บป่วยฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่มีความสุขในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งมีความปลอดภัยจากการทำงานและระบบสุขภาพที่ดีแบบยั่งยืน ซึ่งกรมการแพทย์ได้กำหนดมาตรการในการดำเนินงาน 3 เรื่อง คือ 1. ลดความแออัดของห้องฉุกเฉิน 2. วางมาตรฐานการบริการและคุณภาพการรักษาพยาบาล และ 3. พัฒนาบุคลากร

 นายแพทย์สมบูรณ์  ทศบวร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ได้ยึดหลักการบริการคือ เท่าเทียม ผู้ป่วยฉุกเฉินต้องได้รับการรักษาในเบื้องต้นโดยไม่คำนึงถึงค่าใช้จ่ายและสิทธิการรักษาทั่วถึงคือจัดบริการให้ครอบคลุมเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการและทันเวลาจัดบริการให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการรักษาทันเวลาตามระดับความเร่งด่วนทำให้ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินได้รับการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและป้องกันภาวะทุพพลภาพที่อาจเกิดขึ้นทั้งในภาวะปกติและภาวะภัยพิบัติ ประกอบด้วยการป้องกันก่อนเกิด การดูแล ณ จุดเกิดเหตุ ต่อเนื่องถึงการดูแล ณ ห้องฉุกเฉิน การดูแลรักษาในโรงพยาบาล การดูแลเฉพาะทาง การส่งต่อ รวมถึงการจัดระบบบริบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุหมู่และการเตรียมแผนรองรับภัยพิบัติของสถานบริการ/โรงพยาบาลซึ่งจำเป็นต้องได้รับการประเมินการจัดการและการบำบัดรักษาอย่างทันท่วงทีเพื่อป้องกันการเสียชีวิตหรือความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นจากการบาดเจ็บหรืออาการป่วยดังนั้นผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน การรับรู้ถึงภาวะการเจ็บป่วยฉุกเฉินที่รวดเร็ว จนถึงการดำเนินการให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการบำบัดอย่างมีคุณภาพและทันเวลา จะทำให้ผู้ป่วยพ้นภาวะฉุกเฉินและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม