จัดอบรม 'การรู้เท่าทันสื่อเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น'

| |
อ่าน : 920

ที่มา : แฟนเพจ Thai Civic Education

ภาพประกอบจากแฟนเพจ Thai Civic Education

จัดอบรม \'การรู้เท่าทันสื่อเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น\' thaihealth

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”

เมื่อเร็วๆ นี้ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการบริหารกิจการบ้านเมืองระดับท้องถิ่น (ศบมท.) คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ Thai Civic Education, สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.), สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ Friedrich-Ebert-Stiftung จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”

ครูในยุคปัจจุบันจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้และถ่ายทอดเครื่องมือกระบวนการการสอนสมัยใหม่ท่ามกลางการเติบโตของสื่อออนไลน์และสื่อมวลชนที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของเด็กและเยาวชน

การเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อเพื่อการพัฒนา จึงเป็นสิ่งจำเป็นต่อการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่นักเรียนและเยาวชน เพื่อให้เด็กและเยาวชนเหล่านั้นสามารถนำอาวุธทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ต่อตนเอง ในฐานะพลเมืองและต่อท้องถิ่นชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งที่ยั่งยืนของสังคมต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม