ต่อยอด พชพ. เน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตปชช.

| |
อ่าน : 1,604

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน

ต่อยอด พชพ. เน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตปชช. thaihealth

แฟ้มภาพ

          กรมควบคุมโรค ต่อยอดการพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ระดับพื้นที่ ผ่านการ บูรณาการประสานความร่วมมือของทุกภาค ระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชนและ ภาคเอกชน ผ่านกลไก พชพ. เน้น "ใช้พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง" ประชาชนมีส่วนร่วมตั้งเป้าหมายการพัฒนา มุ่งจัดการแบบองค์รวม 4 มิติ หวังสร้างความมั่นคง ยั่งยืนแก่สุขภาพของประชาชน

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ (พชพ.) พ.ศ. 2561" เมื่อวันที่ 7 - 8 พ.ค. 61 ที่ผ่านมา ที่จังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ (พชพ.) ที่ตั้งขึ้นนี้เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ และสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ โดยมีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ. 2561 เป็นเครื่องมือในการดำเนินการ ซึ่งครบกำหนด 60 วันภายหลังประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 61 โดยมีแนวทางการดำเนินการหลักคือ 1. สร้างจุดจัดการสุขภาพระดับพื้นที่ ระดับอำเภอ และเขต และมุ่งเน้นทำงานโดยเครือข่ายแบบประชารัฐ 2. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา โดยอาศัย "ภาวะนำร่วมบูรณาการ และมีส่วนร่วม" และ 3. มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เป็นเป้าหมายสูงสุด ใช้การมีสุขภาพดีเป็นพื้นฐาน ด้วยการจัดการแบบองค์รวม 4 มิติ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและ จิตวิญญาณ ประชาชนมีส่วนร่วมและสามารถพึ่งตนเองได้ และที่สำคัญต้อง ปรับกลวิธีการดำเนินงานให้เหมาะสมกับสภาพความต้องการของพื้นที่

          นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวอีกว่า ระบบสุขภาพในปัจจุบัน มุ่งเน้นการป้องกันโรคมากกว่าการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว ซึ่งการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคระดับอำเภอที่ผ่านมาประสบความสำเร็จอย่างมาก เพราะมีการ กระจายอำนาจ และสร้างความร่วมมือของทีมงานทั้งในส่วนกลาง เขต ภูมิภาค ท้องถิ่น ชุมชน และภาคเอกชน ร่วมกันวิเคราะห์เหตุปัจจัยของปัญหาสุขภาพ เพื่อการปรับเปลี่ยนแนวทาง รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ โดยใช้เทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนาสมรรถนะของทีมงานประชารัฐในพื้นที่นั้นๆ โดยในการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ได้มีการวิเคราะห์ กรอบแนวทางการพัฒนา 3 ประเด็นหลัก เพื่อสนับสนุน พชพ. ได้แก่ 1. การคืนข้อมูล 2. ชี้เป้าปัญหา และ 3. ให้คำปรึกษา คำแนะนำแก่พื้นที่ (PP Information) หากประชาชน มีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • แบบสอบถามความต้องการเพื่อประกอบการปรับปรุงเว็บไซต์ สสส. -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม