การป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนน

| |
อ่าน : 546

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

การป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนน thaihealth

แฟ้มภาพ

          ปภ.มหาสารคาม ฝึกอบรมผู้นำชุมชนทางการแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยทางถนน

นายเสน่ห์  นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม  เสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ.2561 รุ่นที่ 1 เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ด้านการป้องกันและแก้ปัญหาด้านความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่และให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมเสนอแนะแนวทางแก้ไขจุดเสี่ยง

          ตามที่จังหวัดมหาสารคาม ได้จัดทำโครงการ “เสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน” เพื่อสร้างความตระหนัก และองค์ความรู้ ในการแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยทางถนนในชุมชน หมู่บ้าน โดยให้มีการสะท้อนปัญหาแต่ละพื้นที่อย่างแท้จริง อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่าย ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ให้มีการบูรณาการและมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมหาแนวทางในการป้องกันและแก้ปัญหาด้านความปลอดภัยทางถนนของชุมชน  โดยให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางในมิติการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา โดยการค้นหาจุดเสี่ยงจุดที่เกิดอันตรายที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง นำสู่การแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของชุมชน หมู่บ้าน อย่างแท้จริง และยั่งยืนต่อไป

          จังหวัดมหาสารคาม โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด จัดทำโครงการดังกล่าวทั้ง 13 อำเภอ อำเภอละ 2 รุ่นๆ ละ 50 คน รุ่นที่ 1 ดำเนินการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม กลุ่มเป้าหมายที่รับการฝึกอบรมโครงการ ได้แก่ สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานป้องกัน/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และแกนนำหมู่บ้าน โดยหลังจากการฝึกอบรมครั้งนี้ จะเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน และหาแนวทางแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนของตนเองได้

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม