กรมการแพทย์คุมเข้มสถานพยาบาลพยาบาลผู้ติดยา

| |
อ่าน : 1,287

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมการแพทย์

กรมการแพทย์คุมเข้มสถานพยาบาลพยาบาลผู้ติดยา thaihealth

แฟ้มภาพ

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ คุมเข้มมาตรการตรวจ อนุญาตและควบคุมการดำเนินงานของสถานพยาบาลผู้ติดยาและสารเสพติดทั้งภาครัฐและเอกชน  เพื่อนำไปสู่การให้บริการบำบัดรักษาที่ดี มีคุณภาพ ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน

นายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญของประเทศซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคง  เศรษฐกิจ สังคมและสุขภาพของประชาชนเป็นอย่างมาก ในปี 2560 พบจำนวนผู้เข้ารับ
การบำบัดรักษายาเสพติดทั้งประเทศจำนวน 197,128 ราย ในขณะที่สถานพยาบาลที่ให้การบำบัดรักษาและฟื้นฟู
ผู้ติดยาเสพติดยังคงมีจำนวนไม่เพียงพอต่อความต้องการ ดังนั้นการเพิ่มจำนวนสถานพยาบาลที่สามารถให้การบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดเพื่อรองรับจำนวนผู้ติดยาและสารเสพติดที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งสำคัญ
ซึ่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 เปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถเปิดสถานพยาบาลยาเสพติดได้ภายใต้หลักเกณฑ์และการกำกับดูแลของกระทรวงสาธารณสุข โดยในปัจจุบันมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเปิดให้บริการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดเป็นจำนวนมากและกระจายอยู่ทั่วประเทศ จึงต้องมีการควบคุมการดำเนินงานของสถานพยาบาลยาเสพติด เพื่อนำไปสู่การให้บริการบำบัดรักษาที่ดีมีคุณภาพ ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน

นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กล่าวเพิ่มเติมว่า สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาและสารเสพติดให้แก่สถานบำบัดทั่วประเทศมีการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานสำหรับสถานพยาบาลที่ให้บริการบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติด จัดให้มีระบบการติดตามนิเทศและประเมินผลการดำเนินงานตามข้อกำหนดและเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งให้การรับรองโดยคณะกรรมการจากสำนักพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล โดยในปี 2560 มีโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานไปแล้วทั้งสิ้น 663 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 78.65  และมีสถานพยาบาลยาเสพติดได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้เป็นสถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522ไปแล้วจำนวน 1,075 แห่ง แบ่งเป็นสถานพยาบาลของรัฐ 978 แห่ง สถานพยาบาลเอกชน 37 แห่ง และสถานฟื้นฟูสมรรถภาพรวมถึงการพัฒนาวัดเป็นศูนย์สงฆ์เคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดเพื่อให้การฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในชุมชนอีก 60 แห่ง ทั้งนี้สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานอย่างต่อเนื่องโดยได้มีการดำเนินงานร่วมกับโรงพยาบาลธัญญารักษ์ภูมิภาคทั้ง 6 แห่งเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศทั้งนี้ผู้เข้ารับการบำบัดสามารถรับบริการได้อย่างทั่วถึง มีคุณภาพมาตรฐานเดียวกันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ป่วยยาและสารเสพติดเพื่อคืนคนดีสู่สังคม                                                        

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม