พก.เดินหน้าแก้ปัญหาทางเดินเท้าคนตาบอด

| |
อ่าน : 1,048

ที่มา : เดลินิวส์

พก.เดินหน้าแก้ปัญหาทางเดินเท้าคนตาบอด thaihealth

แฟ้มภาพ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เดินหน้าผลักดันแก้ปัญหาทางเดินเท้าคนตาบอด ซอยพหลโยธิน 11 ก่อนขยายไปยังพื้นที่อื่น ๆ ให้ได้มาตรฐานต่อไป

รัฐบาลนำโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และการเสริมสร้างให้ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดการเหลื่อมล้ำ การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐ อันเป็นสิทธิพื้นฐานและเครื่องหมายแสดงความเท่าเทียมของสังคม โดยมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นเจ้าภาพหลักในการประสานความร่วมมือและสนับสนุนการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและทุกคนในสังคม (Universal Design) เพื่อให้ประชาชน ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย และทุกสภาพร่างกาย สามารถเข้าถึงและใช้บริการได้ สะดวก ปลอดภัย ทั่วถึงเท่าเทียม

นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวว่า จากกรณีที่สังคมออนไลน์ได้ให้ความสนใจและเผยเเพร่ภาพการก่อสร้างทางเท้า บริเวณซอยพหลโยธิน 11 ย่านซอยอารีย์ โดยมีแผ่นกระเบื้องปูพื้นสีเหลือง ใช้เป็นทางเดินสำหรับคนตาบอด เรียกว่า เบรลล์บล็อค (braille block ) ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ แถบนูนเส้นยาว สำหรับให้เดินไปข้างหน้าได้ และแถบจุดนูน สำหรับให้หยุดระวัง แต่ปรากฏว่ามีการปูกระเบื้องดังกล่าวใกล้เคียงสิ่งกีดขวางเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายในการเดินของคนพิการทางการเห็น

โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้กำหนดให้การเข้าถึงบริการสังคมของคนพิการเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องขับเคลื่อนให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้บูรณาการร่วมกับองค์กรต่างๆ อาทิ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และองค์กรคนพิการ เพื่อขับเคลื่อนการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร สถานที่ราชการโรงพยาบาล และพื้นที่สาธารณะต่าง ๆ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ คนพิการ และทุกคนให้สามารถเข้าถึงบริการและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมอย่างเป็นรูปธรรม ตามคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2555 เห็นชอบ สนับสนุนมาตรการผลักดันการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนเข้าถึงใช้ประโยชน์ได้ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

“พก.มีหน้าที่ในการตรวจสอบ ให้คำแนะนำ และช่วยเหลือคนพิการให้ได้รับสิทธิประโยชน์และการอำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้น รวมถึงการกำหนดให้องค์กรด้านคนพิการ หรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ มีบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมากขึ้น และเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุดตามนโยบายรัฐบาลต่อไป” นายสมคิด กล่าว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม