เปิดเวทีแนะประสบการณ์ 7 องค์กรสร้างสุขต้นแบบ

| |
อ่าน : 823

ที่มา : เรื่องโดย ธิดารัตน์ มิ่งสมร Team Content www.thaihealth.or.th

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

เปิดเวทีแนะประสบการณ์ 7 องค์กรสร้างสุขต้นแบบ thaihealth

ความสุขจากการทำงานเป็นสิ่งที่พนักงานในทุกองค์กรปรารถนา หากองค์กรมีบรรยากาศการทำงานดี เจ้านายใจดี เอาใจใส่ เข้าใจพนักงาน มีเพื่อนร่วมงานที่ดี มีสวัสดิการครอบคลุม พนักงานก็จะมีความรู้สึกดีต่อองค์กร ลดความขัดแย้ง และลดความเครียดระหว่างการทำงานได้

ด้วยเหตุนี้ เมื่อไม่นานมานี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ 7 องค์กรต้นแบบแห่งความสุข ได้แก่ บริษัท เจ.เอช.อุตสาหกรรม จำกัด, บริษัทผึ่งน้อย เบเกอรี่ จำกัด, บริษัท แม่น้ำสแตนเลสไวร์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ริกิ การ์เม้นส์ จำกัด, บริษัทโรงงานฟุตบอลไทย สปอร์ติ้งกู๊ดส์ จำกัด, บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัท สงวนวงศ์อุตสาหกรรม จำกัด จัดกิจกรรม “Happy Workplace Forum”  เวทีศูนย์เรียนรู้องค์กรแห่งความสุข ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

เปิดเวทีแนะประสบการณ์ 7 องค์กรสร้างสุขต้นแบบ thaihealth

ด้าน นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร (สสส.) เล่าว่า แนวคิดองค์กรแห่งความสุข เป็นแนวคิดในการดำเนินงานกับกลุ่มเป้าหมายหลักคือ คนทำงานในองค์กร การสร้างความสุขในองค์กรเป็นปัจจัยที่มุ่งหวังให้กลุ่มคนวัยทำงาน 37.79 ล้านคนในประเทศไทยให้มีความสุขในการทำงาน ซึ่งก่อให้เกิดกระบวนการทางความคิด ทำให้งานที่มอบหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้ความเครียด อุบัติเหตุ และโรคที่เกิดจากการทำงานลดลง ดังนั้น สสส. และ 7 องค์กรต้นแบบผู้ขับเคลื่อน Happy Workplace จึงนำเสนอกระบวนการออกแบบการสร้างองค์กรสร้างสุขอย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์องค์กรและเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงานในองค์กรเพื่อให้สามารถจัดสมดุลชีวิตตนเองได้

“สุขภาพมั่นคง ครอบครัวมั่นคง การงานมั่นคง และการเงินมั่นคง คือนโยบายความสุข 4 ม. ของชาวแม่น้ำ” คุณพิเชษฐ สิริวาส ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทแม่น้ำสแตนเลสไวร์จำกัด (มหาชน) เล่าถึงการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข ว่า การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขของชาวแม่น้ำ ฯ รับผิดชอบหลักโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล ดำเนินเพื่อสร้างสุขให้พนักงานเกิดความรักในองค์กร Happy Workplace มีการตรวจวัดระดับความสุขของพนักงานภายในองค์กร ทำให้ชาวแม่น้ำประกายความคิดที่จะสร้างกิจกรรมที่หลากหลาย ตอบโจทย์ความสุขที่แท้จริงของพนักงานและกิจกรรมนั้นเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิถีการทำงานและวิถีชีวิตของพนักงานด้วย

เปิดเวทีแนะประสบการณ์ 7 องค์กรสร้างสุขต้นแบบ thaihealth

“ชาวแม่น้ำมีกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ โครงการบริจาคโลหิต โครงการลดบุหรี่ โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา กิจกรรมกีฬาสีประจำปี กิจกรรมวันเกิดทำบุญประจำเดือน กิจกรรมแบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือสังคมและผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น แต่กิจกรรมที่โดดเด่นของแม่น้ำคือการสร้างสุขด้าน Happy Money ซึ่งองค์กรมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสุขทางด้านการเงินไว้ชัดเจนว่า “พนักงานต้องปลอดหนี้ รู้จักการออม มีเงินใช้จ่ายคล่องตัว” จึงมีโครงการเพื่อส่งเสริมด้านการเงินให้แก่พนักงาน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานออมเงินกันไว้ใช้ในยามจำเป็น โครงการชมรมพัฒนาเกษตรเพื่ออนาคตของแม่น้ำสแตนเลสไวร์ ส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกยักษ์และกบ เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้แก่พนักงาน“ คุณพิเชษฐ  กล่าว

เปิดเวทีแนะประสบการณ์ 7 องค์กรสร้างสุขต้นแบบ thaihealth

สำหรับองค์กรที่ทำธุรกิจผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารทะเลและปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง ที่มีสโลแกนการบริหารองค์กรว่า งานได้ผล คนเป็นสุข คุณธัญลักษณ์ บุญประคอง เจ้าหน้าที่แผนกพัฒนาบุคลากร บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) เล่าแนวทางการขับเคลื่อนงานสร้างสุขในองค์กรว่า สงขลาแคนนิ่งเป็นองค์กรที่มีพนักงานทำงานหลายเชื่อชาติ ทั้งไทย กัมพูชาและเมียนมาร์ องค์กรจึงจัดการความหลากหลายด้วยการหลอมรวมพนักงานให้ทำกิจกรรมร่วมกัน เกิดบรรยากาศการทำงานแบบพี่น้อง ทำให้พนักงานรู้สึกว่า “เพื่อนรวมงานคือสมาชิกในครอบครัวและเป็นครอบครัวเดียวกัน” การที่พนักงานมีความสุขในการทำงานส่งผลให้พนักงานทำงานด้วยใจ เกิดความรักและรับผิดชอบในงานที่ทำมากขึ้น และสร้างความเท่าเทียมไม่ให้พนักงานสัญชาติใดสัญชาติหนึ่งรู้สึกถึงความไม่เท่าเทียมกันภายในองค์กร สร้างความสามัคคี มีความสุข และสนุกกับการทำงาน

องค์กรแห่งความสุข หรือ Happy Workplace  คือ แนวคิดที่องค์กรใช้พัฒนาองค์กรและส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี การส่งเสริมให้พนักงานมีความสุขทั้ง 8 ด้าน ไม่ว่าจะเป็น Happy Body, Happy Heart,  Happy Society,  Happy Relax, Happy Brain, Happy Soul, Happy Money และ Happy Family เพื่อเติมเต็มช่องว่างระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ชุมชนกับองค์กร เพื่อนร่วมงานกับเพื่อนร่วมงาน เพราะหากพนักงานในองค์กรกลายเป็น "คนทำงานที่มีความสุข" การทำงานก็จะมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้องค์กรเติบโตได้อย่างยั่งยืน

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม