อบรมป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์

| |
อ่าน : 3,140

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

จังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดการอบรมวิทยากรเพื่อการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ ส่งเสริมให้บุคลากรของภาครัฐได้รับการฝึกอบรมเพื่อเป็นวิทยากรเผยแพร่และรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์

อบรมป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ thaihealth

นางอัจฉรา สมอุปฮาด นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่อาจเกิดปัญหาการค้ามนุษย์ เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็น ต้นทาง ทางผ่าน และปลายทาง ของการเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ ประกอบกับ ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ ในการป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ แม้สถานการณ์การค้ามนุษย์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ยังไม่มีความรุนแรงเด่นชัด แต่ก็ต้องเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการค้ามนุษย์ในพื้นที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้จัดโครงการ อบรมวิทยากรเพื่อการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของภาครัฐได้รับการฝึกอบรมเพื่อเป็นวิทยากรเผยแพร่และรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจสถานการณ์ปัญหาการค้ามนุษย์ที่เปลี่ยนแปลง เรียนรู้วิธีการแนะนำกลุ่มเป้าหมายเพื่อป้องกันตนเองไม่ให้เข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ และการย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะในการจัดกิจกรรมป้องกันการค้ามนุษย์

โดยวันนี้มีการบรรยายให้ความรู้เรื่องความหมายและรูปแบบการค้ามนุษย์ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม การบรรยายพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ. ศ. 2541 และคุ้มครองแรงงานเด็ก การบรรยายเรื่องพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และกระบวนการส่งต่อบุคคลต่างด้าว และ การบรรยายเรื่องการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม