ดันมาตรการลดอันตรายจากการใช้ยาและสารเสพติด

| |
อ่าน : 1,193

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมการแพทย์

ดันมาตรการลดอันตรายจากการใช้ยาและสารเสพติด  thaihealth

แฟ้มภาพ

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ ผลักดันแนวทางการลดอันตรายจากการใช้ยาและสารเสพติด เป้าหมายสูงสุด เพื่อให้ผู้ป่วยมีแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างปกติสุข หยุดใช้ยาและสารเสพติดโดยไม่กลับไปเสพซ้ำ

นายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ในปัจจุบันการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาและสารเสพติด มีการพัฒนาทั้งรูปแบบและวิธีการที่จะตอบสนองต่อการดูแลผู้ป่วยยาและสารเสพติดแต่ละประเภท ซึ่งมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อให้ผู้ป่วย ลด ละ เลิก ยาเสพติดให้ได้  แต่ยังมีกลุ่มผู้ป่วยที่ยังไม่สามารถเลิกได้และเป็นกลุ่มที่มีภาวะเสี่ยงสูงต่อการแพร่กระจายเชื้อ เอชไอวี จากพฤติกรรมการใช้ยาและสารเสพติดด้วยวิธีการฉีด ซึ่งเป็นปัญหาที่นานาประเทศให้ความสำคัญ จึงมีการนำแนวคิดการลดอันตรายจากการใช้ยาและสารเสพติดมาใช้ในผู้ป่วยกลุ่มนี้ เพื่อลดความเสี่ยงและอันตรายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ยาเสพติดโดยการใช้เข็มและกระบอกฉีดร่วมกัน อีกทั้งช่วยให้ผู้ที่ใช้ยาและสารเสพติดสามารถปรับตัวเองให้ลดการใช้ยาลง และคงสถานภาพการไม่กลับไปเสพซ้ำให้นานขึ้น

นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กล่าวเพิ่มเติมว่า สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ให้ความสำคัญกับปัญหาของผู้ป่วยที่ยังไม่สามารถหยุดใช้ยาและสารเสพติดได้ จึงได้มีการพัฒนารูปแบบการดำเนินการและผลักดันนโยบายให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้มีแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและลดอันตรายจากการใช้ยาและสารเสพติด โดยดำเนินการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้ปฏิบัติงานด้านยาและสารเสพติด เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีต่อการลดอันตรายจากการใช้ยาและสารเสพติด ตลอดจนลดปัญหาในผู้ป่วยกลุ่มนี้ นอกจากนี้ยังได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันยาเสพติดโดยมีครอบครัวและชุมชนเป็นแนวร่วม ซึ่งแนวคิดการลดอันตรายจากการใช้ยาและสารเสพติด มีเป้าหมายการดำเนินงานที่สำคัญ 4 ระดับ คือ เป้าหมายเบื้องต้น การลดอันตรายต่างๆ ที่มาจากการใช้ยาและสารเสพติดด้วยวิธีฉีด และให้ผู้ใช้ยาและสารเสพติดได้รับสิทธิในการดูแลสุขภาพ เป้าหมายระยะสั้น ป้องกันและดูแลการติดเชื้อที่สำคัญในผู้ใช้ยาและสารเสพติดด้วยวิธีฉีดโดยเฉพาะโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเลือด  เป้าหมายเฉพาะ จูงใจให้ผู้ป่วยเลิกใช้ยาและสารเสพติดที่ผิดกฎหมายและหยุดฉีด โดยใช้วิธีการให้เมทาโดนทดแทน และ เป้าหมายสูงสุด ช่วยให้ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีด สามารถปรับตัวเองให้ลดใช้ยาเสพติด และคงสถานภาพการไม่กลับไปเสพซ้ำให้นานขึ้น ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดและหาแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างปกติสุข จนถึงหยุดใช้ยาได้

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม