พัทลุงชูเกษตรอินทรีย์สร้างสุข

| |
อ่าน : 3,105

ที่มา : สยามรัฐ

ภาพประกอบจากเพจสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม

พัทลุงชูเกษตรอินทรีย์สร้างสุข thaihealth

พัทลุงชูเกษตรอินทรีย์สร้างสุข จัดการปัญหาขยะ ขับเคลื่อนโครงการชุมชนน่าอยู่

นายพนม อินทร์ศรี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านกล้วยเภา ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง กล่าวว่า ปัญหาการจัดการขยะที่ไม่ถูกสุขลักษณะในพื้นที่เกิดเป็นปัญหาของชุมชน ทั้งการระบาดของโรคต่างๆ อีกทั้งยังเกิดการทะเลาะกันด้วยเหตุดังกล่าวทางชาวบ้านกล้วยเภาจึงร่วมกันแก้ไขปัญหานี้ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการชุมชนน่าอยู่ หมู่บ้านกล้วยเภา นำไปสู่การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งของสภาผู้นำ เกิดเป็นกลุ่มผู้นำชุมชนที่สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนไปในทางดีขึ้นได้ โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

พัทลุงชูเกษตรอินทรีย์สร้างสุข thaihealth

ซึ่ง นายพนม  กล่าวต่อว่า จากความรู้ที่ได้จากวิทยากรที่เชิญมาและการส่งตัวแทนชุมชนไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนอื่น ทำให้ชุมชนบ้านกล้วยเภา สามารถนำความรู้เป็นรูปแบบการจัดการขยะเป็นของตัวเอง โดยได้ตั้งกลุ่มจัดการขยะ และศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะในชุมชนขึ้น สร้างกติกาและปรับสภาพแวดล้อมใหม่ให้แก่ชุมชนบ้านกล้วยเภา ใช้วิธีจัดการขยะให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสังคมของชุมชนด้วยแนวคิดการเปลี่ยนถังขยะให้เป็นถังน้ำหมักที่นอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะสดลดมลภาวะ ยังได้ปุ๋ยหมักมาใช้ในเรือกสวนไร่นาอีกด้วย

พัทลุงชูเกษตรอินทรีย์สร้างสุข thaihealth

ส่วนขยะแห้ง เช่นเดียวกับชุมชนทั่วไปส่วนใหญ่เป็นขยะพลาสติกประเภทถุงและขวด ชุมชนได้รณรงค์ให้เกิดความตระหนักรู้เน้นการลดการใช้ขยะพลาสติกและจัดตั้งธนาคารขยะขึ้นเพื่อดำเนินการรับซื้อขยะรีไซเคิลในชุมชน สร้างความสะดวกแก่ชาวบ้านให้นำขยะมาขาย ส่งผลให้ปริมาณขยะที่ถูกทิ้งตามทางและกองไว้ตามบ้านลดลงอย่างชัดเจนจนทุกบ้านไม่ต้องตั้งวางถังขยะหน้าบ้านอีกต่อไป สามารถจัดการขยะควบคู่ไปกับการมุ่งสู่การผลิตอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาวะที่ดีขึ้นของสมาชิกในชุมชน อันเป็นผลมาจากกระบวนการมีส่วนร่วม และการสร้างความเข้มแข็งของสภาผู้นำจนต่อยอดกิจกรรมเพื่อสร้างรายได้สร้างอาชีพ ควบคู่ไปกับการสร้างชุมชนไปสู่ความยั่งยืน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม