'อบต.วัดแค' รณรงค์คัดแยกขยะ

| |
อ่าน : 5,608

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ภาพประกอบจากเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตำหนัก

\'อบต.วัดแค\' รณรงค์คัดแยกขยะ thaihealth

จ.นครปฐม จัดโครงการรณรงค์คัดแยกขยะ

นายบุญสม สุขวัฑฒะโก นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) วัดแค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เปิดเผยเมื่อเร็ว ๆ นี้ ว่า ความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในหลายด้าน รวมถึงปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นตามจำนวนประชากรและการบริโภค คณะผู้บริหาร อบต.วัดแค ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหา จึงได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ โดยนำร่องที่ชุมชนซอยมาลัย และซอยหลังสถานี จัดการอบรมให้ความรู้กับคนในชุมชน การบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง เพื่อลดปัญหาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงปัญหาขยะล้นเมือง และปัญหาโรคระบาด ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยของพี่น้องประชาชน

นายก อบต.วัดแค เปิดเผยอีกว่า จากข้อมูลการสำรวจพบว่า ประชากร 1 คน ก่อให้เกิดขยะประมาณ 1.14 กิโลกรัมต่อวัน แบ่งเป็นขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ ขยะอินทรีย์ประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ ที่เหลือ 20 เปอร์เซ็นต์เป็นขยะทั่วไป บางอย่างนำกลับมาใช้ใหม่ได้ แต่ไม่คุ้มค่า อบต.วัดแค ต้องเข้าไปบริหารจัดการในส่วนของขยะอินทรีย์ อบต.วัดแค ได้ประสานให้เกษตรกรในพื้นที่นำไปเลี้ยงปลา ที่เหลือนำไปหมักทำปุ๋ย เท่ากับช่วย อบต.บริหารจัดการขยะ อีกทั้งยังช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการผลิต ส่วนของขยะรีไซเคิล ก็ขายไปตามปกติ สุดท้ายที่เหลือ ต้องส่งไปกำจัด ซึ่งเดิมต้องเสียค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 4 หมื่นบาทต่อเดือน ปัจจุบันลดได้ประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ มีขยะให้เก็บน้อยลง คนทำงานก็มีเวลาเหลือไปบริการประชาชนด้านอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น

นายสมปราชญ์ พันธ์มี ปลัด อบต.วัดแค กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัญหาขยะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตประชาชน รวมถึงงบประมาณในการบริหารจัดการ โครงการดังกล่าวช่วยลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในชุมชน ลดค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการขยะ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ปัจจุบันได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตลอดถึงความร่วมมือของชาวตำบลวัดแค อนาคตจะได้ขยายการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ให้กระจายไปทั่วทั้งตำบล

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม