10 กิจกรรมสร้างสรรค์ กันลูกออกจากหน้าจอ

| |
อ่าน : 1,181

ที่มา : หนังสือสร้างสุข ปีที่ 10 ฉบับที่ 147 มกราคม 2557

10 กิจกรรมสร้างสรรค์ กันลูกออกจากหน้าจอ thaihealth

แฟ้มภาพ

แน่นอนว่า การปล่อยให้ทีวี แท็ปเล็ต มือถือ เลี้ยงลูกนั้นไม่ได้ช่วยเรื่องพัฒนาการของเด็กแม้แต่นิดเดียว  และยังส่งผลให้เด็กพูดช้ากว่าปกติด้วย  กิจกรรมนอกบ้านจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะเติมจินตนาการ  พัฒนาการเข้าสังคม  การใช้ชีวิตแก้ปัญหาต่างๆให้เด็กได้

1.เข้าค่ายภาษาอังกฤษ  นอกจากได้เรียนรู้พัฒนาทางด้านภาษาเพื่อนำไปใช้ต่อเติมในการเรียนตามหลักสูตร  ยังทำให้เด็กได้ใช้ภาษาจริงๆ  กล้าพูด  กล้าคิดไม่ว่าจะผิดหรือถูก  การเข้าค่ายยังเป็นการได้ออกไปทำกิจกรรมกับคนอื่นๆ เรียนรู้การเข้าสังคมได้ไปในตัว  ซึ่งค่ายภาษาอังกฤษไม่จำเป็นต้องต่างประเทศเท่านั้น  เพราะมีหลายโรงเรียนที่เปิดโอกาสให้เด็กเข้ารับพัฒนาทักษะด้านภาษาได้มากขึ้น

2.เล่นกีฬา  ไม่ว่าจะเป็นกีฬาอะไรก็ตาม  ถือเป็นการฝึกให้เด็กได้ใช้เวลาอย่างเป็นประโยชน์  ได้มีกิจกรรมทางกาย และเรียนรู้แพ้ ชนะ อภัย  ซึ่งเป็นพื้นฐานการใช้ชีวิตในสังคมอย่างหนึ่ง  เด็กที่เล่นกีฬานอกจากจะมีร่างกายแข็งแรงแล้ว ยังเป็นการสร้างนิสัยการเสียสละ การทำงานเป็นทีม รู้จักเรื่องการอดทนมากขึ้นได้ด้วย

3.เรียนดนตรี/ร้องเพลง สุนทรีด้านดนตรีเป็นสิ่งช่วยสร้างจินตนาการเด็กได้อย่างดี  มีผลโดยตรงต่อพัฒนาการทางสมอง  ร่างกาย และจิตใจ  เพราะจะช่วยสร้างสมาธิ  พัฒนาทักษะการฟัง  การสื่อสาร พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็ก ซึ่งเด็กที่เรียนดนตรีมักจะทำให้มีความร่าเริง แจ่มใส มองโลกในแง่ดี

4.วาดรูประบายสี ศิลปะเป็นศาสตร์แขนงหนึ่ง  ที่ช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์  สร้างสมาธิ  ทำให้เกิดจินตนาการได้เป็นอย่างดี  ซึ่งสามารถพาเด็กไปวาดภาพระบายสีในสวนสาธารณะต่างๆ ที่จะทำให้เกิดความเพลิดเพลินทั้งครอบครัว ซึ่งทำให้ครอบครัวได้ใช้เวลาว่างร่วมกัน

5.ปลูกต้นไม้ พืชผักสวนครัว เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ปลูกฝังให้เด็กได้ใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์  และได้เรียนรู้ที่จะรักษาสภาพแวดล้อม  ธรรมชาติ จากจุดเล็กๆ ในบ้านเรือนต่อไปยังการอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศต่อไปในอนาคตและยังเป็นการปลูกฝังการพึ่งพาตัวเองในการปลูกพืชผักสวนครัวรับประทานเองในครัวเรือนแบบห่างไกลสารเคมี

6.ไหว้พระ ทำบุญ ปล่อยนก ปล่อยปลา เป็นการปลูกฝังการให้ การไม่เบียดเบียนผู้อื่น  และเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีของชาวพุทธ ซึ่งการเข้าวัดทำบุญ  ยังเป็นการให้เด็กได้ซึมซับคุณธรรม  จริยธรรมได้  ส่งเสริมให้เด็กสามารถควบคุมอารมณ์  กล่อมเกลาจิตใจให้มีความอ่อนโยน และเป็นการทำให้ครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความสุข

7.ชมพิพิธภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์  พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ หรือ ด้านวัฒนธรรม จะเป็นการสร้างประสบการณ์ในการแสวงหาความรู้  เปิดโลกการเรียนรู้  เพราะความรู้นั้นไม่ได้อยู่เพียงในตำราเรียน  การได้เห็นของจริง  การจำลองสถานการณ์และจัดกิจกรรมต่างๆในพิพิธภัณฑ์จะเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้เด็กได้อย่างดี

8.ท่องเที่ยวเส้นทางธรรมชาติ  เป็นสิ่งที่ทำให้ครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันและเรียนรู้สิ่งต่างๆ สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตของกันและกันได้ใช้เวลาในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆระหว่างทาง ซึ่งจะทำให้เด็กรู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยวิธีต่างๆ

9.ประดิษฐ์ของเล่น  ไม่ว่าจะเป็นของใช้  หุ่นทำมือ รถไฟจากกล่องนม  เก้าอี้จากขวดน้ำ เป็นการช่วยพัฒนาทักษะทั้งแง่ความคิดสร้างสรรค์ การใช้กล้ามเนื้อมัดต่างๆของเด็ก ทำให้รู้จักคุณค่าของสิ่งของใกล้ตัวและความประหยัด

10.เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กด้อยโอกาส หรือ ผู้สูงอายุ นอกจากเป็นการแบ่งปันโอกาสให้กับผู้อื่น  ยังเป็นการสอนให้เด็กรู้จักการให้ การเสียสละ การถ่อมตน ซึ่งจะเป็นการสร้างพัฒนาทางด้านสังคมให้เด็กและปลูกฝังความมีจิตอาสาให้กับเด็ก

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม