แนะตรวจระบบควบคุมไฟฟ้า ป้องกันภัยพิบัติ

| |
อ่าน : 888

ที่มา: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

แนะตรวจระบบควบคุมไฟฟ้า ป้องกันภัยพิบัติ thaihealth

แฟ้มภาพ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แนะโรงพยาบาลตรวจสอบตู้ควบคุมไฟฟ้าหลัก ป้องกันภัยจากการเสื่อมสภาพ พายุฤดูร้อน ไฟไหม้ และภัยธรรมชาติต่างๆ เพื่อสามารถให้บริการประชาชนได้ตลอด 24 ชั่วโมง

            นายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร  รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ในปี 2561 มีเหตุการณ์ต่างๆ เช่น การเสื่อมสภาพ ไฟไหม้ และภัยธรรมชาติ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้หรือด้วยสาเหตุใดก็ตามทำให้เกิดความเสียหายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ถึงแม้เทคโนโลยีจะสูงหรือสำคัญเพียงใดก็มีอายุการใช้งาน ซึ่งจะมีการเสื่อมสภาพมากน้อย เร็ว หรือช้าขึ้นอยู่กับสภาวะการใช้งาน สภาพแวดล้อมและการจัดการ ดังนั้นโรงพยาบาลและสถานบริการสุขภาพภาครัฐ ควรเตรียมความพร้อมและป้องกันความสูญเสียของอาคาร ครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ โดยต้องมีระบบการจัดการ ดูแล ตรวจสอบ บำรุงรักษา ตามมาตรฐานที่เหมาะสม อันจะส่งผลถึงความพร้อมด้วยระบบการจัดการที่ดี โดยประสานผู้รู้ผู้มีประสบการณ์ในการเข้าตรวจสอบ ดูแลวิศวกรรมระบบต่างๆ ภายในโรงพยาบาล

            นายนิรันดร์  คชรัตน์ ผู้อำนวยการกองแบบแผน กล่าวต่อว่า กรม สบส. ได้แนะนำให้โรงพยาบาลทุกแห่งมีการตรวจสอบตู้ควบคุมไฟฟ้าหลัก (MDB) ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักที่ทำหน้าที่ยึดตัวอุปกรณ์ต่างๆ ไว้ภายใน ป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่จะทำอันตรายต่อผู้อยู่ใกล้ และป้องกันสิ่งต่างๆ ที่จะทำความเสียหายให้กับตัวอุปกรณ์ภายในได้ เช่น สัตว์เลื้อยคลาน วัตถุแข็ง และสิ่งแวดล้อมอื่นที่เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสียหาย สำหรับการตรวจสอบบำรุงรักษา เช่น การบำรุงรักษาทำความสะอาดตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ การตรวจเช็คจุดต่อสายให้แน่น มีการทดสอบค่าความต้านทานของจุดต่อลงดิน ค่าความเป็นฉนวนของสายไฟฟ้า ตรวจเช็คขนาดกระแสของเมนสวิทซ์และสายหลักพิกัดตัดกระแสลัดวงจรของเมนสวิทซ์ การติดตั้งเครื่องป้องกันกระแสรั่วลงดิน ตรวจเช็คระบบ Test Capacitor Bank เบื้องต้น ซึ่งการดำเนินการด้านระบบไฟฟ้าต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ได้แก่ ช่างไฟฟ้า ช่างเทคนิค ช่างหรือผู้ที่ได้รับการอบรมอย่างถูกต้องเหมาะสมจากสถาบัน องค์กร หรือหน่วยงานที่มีมาตรฐานมาวางระบบการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตั้งเป้าหมายวางแผนและพัฒนา ทำงานร่วมกันไปในยุคไทยแลนด์ 4.0 สู่ประชาคมอาเซียนสู่การพัฒนาประเทศเทียบเท่าสากล

            ทั้งนี้  โรงพยาบาลสามารถขอคำปรึกษาในการตรวจสอบวิศวกรรมระบบได้ที่กลุ่มสาธารณูปการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซึ่งทำหน้าที่ออกแบบ ตรวจสอบ ทดสอบ วิเคราะห์ ปรับปรุง พัฒนาระบบงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร วิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือเรียกโดยรวมว่าวิศวกรรมงานระบบ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสถานบริการสุขภาพได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-193-7000 ต่อ 18309 ในวันและเวลาราชการ

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022 -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
 • วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย -
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม