`ป่าสัก` น้อมศาสตร์พระราชา จัดการน้ำเพื่อชุมชน

| |
อ่าน : 6,060

ที่มา : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

\'ป่าสัก\' น้อมศาสตร์พระราชา จัดการน้ำเพื่อชุมชน thaihealth

ในเวทีเสวนาประเด็นปฏิรูประบบปฏิบัติการของชุมชนท้องถิ่นในหัวข้อ "การจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค" ภายใต้งานเวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ศาสตร์ของพระราชากับการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย เพื่อจุดประกายสร้างแรงบันดาลใจน้อมนำศาสตร์ของพระราชาสู่การปฏิบัติสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน ร่วมปฏิรูปประเทศไทย

ผศ.ดร.พีรพงษ์ บุญสวัสดิ์กุลชัย รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิดเวทีว่า ศาสตร์ของพระราชา เป็นศาสตร์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนและสังคมตามหลักการองค์ความรู้ 6 มิติได้แก่ น้ำ ดิน เกษตร พลังงานทดแทน ป่า และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมและสภาพของปัญหาในแต่ละพื้นที่ ซึ่งเรื่อง "น้ำ" เป็นหนึ่งในเรื่องที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 ทรงให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก โดยทรงคิด ค้นวิธี และริเริ่มโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำเกือบ 5,000 โครงการ เพื่อเป็นแนวทางแก่ประชาชนไทยให้มีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างยั่งยืน

การจัดเวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นฯ ในปีนี้ สนับสนุนการน้อมนำศาสตร์พระราชา "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" และ "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ที่อยู่คู่คนไทยมาตลอด 70 ปี มาเป็นทิศทาง วิธีการ ขั้นตอน และกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น โดยเชื่อว่าจะส่งผลให้เกิดความสุขและความยั่งยืนในระดับสากล ครอบคลุมทุกมิติของสุขภาวะ สำหรับการจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค มีเครือข่ายหลายพื้นที่ที่จัดการได้อย่างเข้มแข็ง ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ ตำบลป่าสัก จ.เชียงราย ที่นำการปลูกหญ้าแฝก ตามพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช รัชกาลที่ 9 รวมถึงการร่วมกันจัดการน้ำ และประเด็นต่างๆ ในชุมชน ผ่านการสร้างความร่วมมือของคนในชุมชน มาปรับใช้กับพื้นที่จนเป็นรูปธรรม

\'ป่าสัก\' น้อมศาสตร์พระราชา จัดการน้ำเพื่อชุมชน thaihealth

นายศุภสัณห์ วิริยะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เผยการดำเนินงานด้านการจัดการน้ำในพื้นที่ว่า ตำบลป่าสัก เป็นพื้นที่ลาดภูเขา อยู่ใกล้กับแม่น้ำโขงระยะทาง 8 กิโลเมตร ทำให้หลายคนคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องน้ำ เนื่องจากตำบลป่าสักได้รับการอนุญาตจากรัฐบาลให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเปิดโอกาสให้นักลงทุนนำเงินเข้ามาลงทุน มีการจัดเก็บภาษีเป็นรายได้หลักของพื้นที่ แต่ไม่มีการจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ นำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างคนในพื้นที่ เกษตรกร ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เพราะต่างฝ่ายต่างต้องการใช้น้ำ

นายศุภสัณห์ อธิบายต่อว่า จุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหาเกิดจากการได้ร่วมเป็นเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่กับ สสส. ทำให้เกิดต้นทุนต่าง ๆ มากมายที่นำไปสู่การจัดการพื้นที่ให้น่าอยู่ โดยเฉพาะต้นทุนทางความคิดผ่านการแลกเปลี่ยนจากเพื่อนเครือข่ายต่างพื้นที่ไม่เพียงแต่เรื่องของการจัดการน้ำเท่านั้นแต่ครอบคลุมทุกประเด็นในชุมชน ซึ่งในประเด็นเรื่องการจัดการน้ำได้นำหลักการนำชุมชนเป็นตัวตั้ง โดยจัดตั้งคณะกรรมการจัดการฝาย และจัดตั้งกองทุนสมาชิกประปาหมู่บ้านเพื่อบริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภคในชุมชนให้เท่าเทียม และทั่วถึงทุกฝ่าย รวมถึงดูแลควบคุมคุณภาพน้ำให้มีคุณภาพ

\'ป่าสัก\' น้อมศาสตร์พระราชา จัดการน้ำเพื่อชุมชน thaihealth

ส่วนสำคัญคือ การน้อมนำทฤษฎีการจัดการน้ำตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 โดยการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ สอดคล้องกับพื้นที่ของตำบลที่มีภูเขา หญ้าแฝกจะช่วยลดความรุนแรง และความเร็วของน้ำเสริมความมั่นคงแข็งแรงตามแนวตลิ่ง ฝายกั้นน้ำ ทางระบายน้ำ ไม่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย ดินถล่ม และเมื่อเราดูแลทรัพยากรต้นทางของน้ำได้ดี ผนวกกับการจัดการในพื้นที่ทำให้ปัญหาเรื่องน้ำในชุมชนไม่เกิดขึ้นอีกต่อไป

"มีหลายโครงการ หลายพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 ที่ล้วนเป็นประโยชน์ต่อประชาชนไทย หากสามารถน้อมนำมาปรับใช้ให้ตรงกับบริบทของพื้นที่เชื่อว่าจะสร้างความยั่งยืนได้แน่นอน" นายศุภสัณห์ กล่าวทิ้งท้าย

คนเมืองทั่วไปอาจนึกถึงน้ำในรูปแบบที่เป็นเครื่องดื่ม หรือน้ำประปา แต่สำหรับชาวบ้านหรือเกษตรกร "น้ำ" มีความหมายมากกว่านั้น โดยเฉพาะการเพาะปลูกที่จำเป็นต้องอาศัยน้ำในการเจริญเติบโต "การจัดการน้ำในชุมชน" จึงเป็นต้นทางของการป้องกันปัญหาขาดแคลนน้ำที่ทุกชุมชนควรมี

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดพิจิตร -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดระนอง -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

ยากันชัก  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth ฤดูฝน สุขภาพหน้าฝน ระบบทางเดินหายใจ ปอดอักเสบ ไข้หวัดใหญ่ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคท้องเสีย โรคหวัด หน้ากากอนามัย มีไข้ มีน้ำมูก ไอจาม ไข้เลือดออก แพ้ยา เชื้อไวรัส ท้องร่วง สวมหน้ากาก แอโรบิก วิ่ง เดิน ขี่จักรยาน ทำให  ดีกรีโชว์ 12 เอ็กซิบิชั่น  บริหารสมอง  รสเผ็ด  ช่วย  พังผืด  ไขมันเลว  ปลูกผักไร้สาร  ฟักตัว  โกจิเบอร์รี่  ทัศนะประชาชนต่อปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น  โรงกลั่นสุรา  ต่อต้านยาเสพติด  นางสงกรานต์  เครือข่าย งดเหล้า ปัจจัยเสี่ยง ต้นแบบ อำเภอ  เด็กสร้างชาติ  สร้างกุศล  ยาเสียสาว  multiple personality disorder  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม