`ป่าสัก` น้อมศาสตร์พระราชา จัดการน้ำเพื่อชุมชน

| |
อ่าน : 6,142

ที่มา : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

\'ป่าสัก\' น้อมศาสตร์พระราชา จัดการน้ำเพื่อชุมชน thaihealth

ในเวทีเสวนาประเด็นปฏิรูประบบปฏิบัติการของชุมชนท้องถิ่นในหัวข้อ "การจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค" ภายใต้งานเวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ศาสตร์ของพระราชากับการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย เพื่อจุดประกายสร้างแรงบันดาลใจน้อมนำศาสตร์ของพระราชาสู่การปฏิบัติสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน ร่วมปฏิรูปประเทศไทย

ผศ.ดร.พีรพงษ์ บุญสวัสดิ์กุลชัย รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิดเวทีว่า ศาสตร์ของพระราชา เป็นศาสตร์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนและสังคมตามหลักการองค์ความรู้ 6 มิติได้แก่ น้ำ ดิน เกษตร พลังงานทดแทน ป่า และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมและสภาพของปัญหาในแต่ละพื้นที่ ซึ่งเรื่อง "น้ำ" เป็นหนึ่งในเรื่องที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 ทรงให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก โดยทรงคิด ค้นวิธี และริเริ่มโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำเกือบ 5,000 โครงการ เพื่อเป็นแนวทางแก่ประชาชนไทยให้มีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างยั่งยืน

การจัดเวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นฯ ในปีนี้ สนับสนุนการน้อมนำศาสตร์พระราชา "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" และ "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ที่อยู่คู่คนไทยมาตลอด 70 ปี มาเป็นทิศทาง วิธีการ ขั้นตอน และกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น โดยเชื่อว่าจะส่งผลให้เกิดความสุขและความยั่งยืนในระดับสากล ครอบคลุมทุกมิติของสุขภาวะ สำหรับการจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค มีเครือข่ายหลายพื้นที่ที่จัดการได้อย่างเข้มแข็ง ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ ตำบลป่าสัก จ.เชียงราย ที่นำการปลูกหญ้าแฝก ตามพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช รัชกาลที่ 9 รวมถึงการร่วมกันจัดการน้ำ และประเด็นต่างๆ ในชุมชน ผ่านการสร้างความร่วมมือของคนในชุมชน มาปรับใช้กับพื้นที่จนเป็นรูปธรรม

\'ป่าสัก\' น้อมศาสตร์พระราชา จัดการน้ำเพื่อชุมชน thaihealth

นายศุภสัณห์ วิริยะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เผยการดำเนินงานด้านการจัดการน้ำในพื้นที่ว่า ตำบลป่าสัก เป็นพื้นที่ลาดภูเขา อยู่ใกล้กับแม่น้ำโขงระยะทาง 8 กิโลเมตร ทำให้หลายคนคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องน้ำ เนื่องจากตำบลป่าสักได้รับการอนุญาตจากรัฐบาลให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเปิดโอกาสให้นักลงทุนนำเงินเข้ามาลงทุน มีการจัดเก็บภาษีเป็นรายได้หลักของพื้นที่ แต่ไม่มีการจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ นำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างคนในพื้นที่ เกษตรกร ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เพราะต่างฝ่ายต่างต้องการใช้น้ำ

นายศุภสัณห์ อธิบายต่อว่า จุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหาเกิดจากการได้ร่วมเป็นเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่กับ สสส. ทำให้เกิดต้นทุนต่าง ๆ มากมายที่นำไปสู่การจัดการพื้นที่ให้น่าอยู่ โดยเฉพาะต้นทุนทางความคิดผ่านการแลกเปลี่ยนจากเพื่อนเครือข่ายต่างพื้นที่ไม่เพียงแต่เรื่องของการจัดการน้ำเท่านั้นแต่ครอบคลุมทุกประเด็นในชุมชน ซึ่งในประเด็นเรื่องการจัดการน้ำได้นำหลักการนำชุมชนเป็นตัวตั้ง โดยจัดตั้งคณะกรรมการจัดการฝาย และจัดตั้งกองทุนสมาชิกประปาหมู่บ้านเพื่อบริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภคในชุมชนให้เท่าเทียม และทั่วถึงทุกฝ่าย รวมถึงดูแลควบคุมคุณภาพน้ำให้มีคุณภาพ

\'ป่าสัก\' น้อมศาสตร์พระราชา จัดการน้ำเพื่อชุมชน thaihealth

ส่วนสำคัญคือ การน้อมนำทฤษฎีการจัดการน้ำตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 โดยการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ สอดคล้องกับพื้นที่ของตำบลที่มีภูเขา หญ้าแฝกจะช่วยลดความรุนแรง และความเร็วของน้ำเสริมความมั่นคงแข็งแรงตามแนวตลิ่ง ฝายกั้นน้ำ ทางระบายน้ำ ไม่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย ดินถล่ม และเมื่อเราดูแลทรัพยากรต้นทางของน้ำได้ดี ผนวกกับการจัดการในพื้นที่ทำให้ปัญหาเรื่องน้ำในชุมชนไม่เกิดขึ้นอีกต่อไป

"มีหลายโครงการ หลายพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 ที่ล้วนเป็นประโยชน์ต่อประชาชนไทย หากสามารถน้อมนำมาปรับใช้ให้ตรงกับบริบทของพื้นที่เชื่อว่าจะสร้างความยั่งยืนได้แน่นอน" นายศุภสัณห์ กล่าวทิ้งท้าย

คนเมืองทั่วไปอาจนึกถึงน้ำในรูปแบบที่เป็นเครื่องดื่ม หรือน้ำประปา แต่สำหรับชาวบ้านหรือเกษตรกร "น้ำ" มีความหมายมากกว่านั้น โดยเฉพาะการเพาะปลูกที่จำเป็นต้องอาศัยน้ำในการเจริญเติบโต "การจัดการน้ำในชุมชน" จึงเป็นต้นทางของการป้องกันปัญหาขาดแคลนน้ำที่ทุกชุมชนควรมี

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022 -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
 • วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย -
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม