“สร้างสุขภาคใต้” ครั้งที่ 10 ผนึกองค์กรสุขภาพ

| |
อ่าน : 4,458

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

“สร้างสุขภาคใต้” ครั้งที่ 10 ผนึกองค์กรด้านสุขภาพ thaihealth

สสส.- สจรส.ม.อ. จัดงาน “สร้างสุขภาคใต้” ครั้งที่ 10 ผนึกองค์กรด้านสุขภาพ สธ. สปสช. สช. ภาคประชาสังคม อปท. ขับเคลื่อนเครือข่ายสุขภาวะ เดินหน้าผลักนโยบายสาธารณะ “ความมั่นคงทางมนุษย์-สุขภาพ-ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม-อาหาร” หวังใช้นวัตกรรมสุขภาพแก้วิกฤตชาวใต้

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา(ม.อ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)  และภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้ จัดการประประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 “สร้างคน สร้างงาน สร้างสุข สานพลังที่ก้าวข้ามขีดจำกัดสู่สุขภาวะที่ยั่งยืน” ครั้งที่ 10 และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครือข่ายความร่วมมือและพัฒนานโยบายสาธารณะในระดับพื้นที่ เพื่อกำหนดทิศทางและกลไกการขับเคลื่อนงานด้านสุขภาวะในพื้นที่ภาคใต้

“สร้างสุขภาคใต้” ครั้งที่ 10 ผนึกองค์กรสุขภาพ thaihealth

โดยมี พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการกองทุน สสส. เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับ ร่วมด้วย นพ.วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตร์ รองประธานกรรมการกองทุน สสส., ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส., รศ.ดร.ชูศักดิ์  ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ ม.อ. มีหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักวิชาการ และ ประชาชนทั่วไป จำนวนประมาณ 1,500 คน เข้าร่วม

นพ.วีระพันธ์ กล่าวว่า การจัดงานสร้างสุขภาคใต้ ถือเป็นความร่วมมือของภาคีเครือข่ายจากหลายภาคส่วน เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานของภาคีสุขภาวะสร้าง “ความเป็นเครือข่ายสุขภาวะ” โดยมุ่งเน้นกระบวนการ ในการสานงานและเสริมพลังข้ามประเด็น ข้ามพื้นที่ ใช้กลไกการขับเคลื่อนที่มีอยู่ในพื้นที่และข้อมูลองค์ความรู้ รวมถึงพัฒนาระบบการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการเชื่อมร้อยภาคีเครือข่าย และขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพอย่างเป็นระบบ ไปสู่การพัฒนาเป็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพบนฐานชีวิตชาวใต้

ดร.ภก.พงค์เทพ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่นำไปสู่การสร้างคน สร้างงาน สร้างสุข สานพลังที่ก้าวข้ามขีดจำกัด และยกระดับขับเคลื่อนประเด็นสุขภาวะของภาคใต้ในเชิงนโยบาย ซึ่งมีประเด็นหลักที่การขับเคลื่อนในพื้นที่อยู่ 4 กลุ่มประเด็น คือ ความมั่นคงทางมนุษย์ ความมั่นคงทางสุขภาพ ความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความมั่นคงทางอาหาร ผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการจัดงานสร้างสุขปี 2561 ครั้งที่ 10 คือ เกิดชุดความรู้ นวัตกรรมที่ยกระดับจากการทำงานของภาคีเครือข่ายสุขภาวะใน 8 ประเด็น เกิดการขยายภาคีเครือข่ายในแต่ละประเด็นครอบคลุมภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาสังคม มีการเชื่อมประสานองค์กรภาคียุทธศาสตร์ 4 องค์กร ได้แก่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และสำนักงานสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ทำงานร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายการทำงานสุขภาพทั้ง 4 หน่วยงาน และเครือข่ายภาคีอื่น ๆ สามารถขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพื้นที่ที่สร้างเสริมสุขภาวะ และแก้ไขปัญหาสุขภาวะของคนในภาคใต้ได้

สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการนำเสนอผลการดำเนินงานขับเคลื่อนเชิงพื้นที่ใน 4 กลุ่มประเด็นหลัก และการนำเสนอร่างข้อเสนอเชิงนโยบายในระดับพื้นที่ของ 8 ประเด็นย่อย ซึ่งเป็นประเด็นที่อยู่ภายใต้ 4 กลุ่มประเด็นหลัก ได้แก่ 1) ความมั่นคงทางสุขภาพและเขตสุขภาพ : กองทุนตำบล เขตสุขภาพระดับอำเภอ (DHS) เขตสุขภาพเพื่อประชาชน 2) เกษตรกรรมเพื่อสุขภาพ : สวนยาง พืชร่วมยาง ข้าวธนาคารต้นไม้ ตำบลบูรณาการ ความมั่นคงทางอาหาร 3) การจัดการภัยพิบัติ 4) สุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว 5) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว 6) ความมั่นคงของมนุษย์ การจัดการปัจจัยเสี่ยง : เหล้า บุหรี่ สารเสพติด 7) ชุมชนน่าอยู่ และ 8) จริยธรรมสื่อเพื่อสุขภาวะทางสังคม เพื่อนำข้อเสนอที่ได้จากห้องย่อยไปสู่การขับเคลื่อนในระดับนโยบาย โดยผู้บริหารองค์กรด้านสุขภาพ 4 หน่วยงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ในงานยังมีการจัดประชุมนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งปีนี้มีผลงานที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมนำเสนอ  จำนวน 29 เรื่อง  มีการจัดอบรม PA สร้างสุข Dancercise  2018 การจัดแสดงนิทรรศการตามบูธต่าง ๆ และลานเสวนา รวมทั้งมีการถ่ายทอดสดของทีมสื่อชุมชนภาคใต้  และจะมีพิธีปิดงาน ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 11.45-12.30 น ”  โดย นายกฤษฎา  บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ปาฐกปิด เรื่อง “สานพลังเพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดสู่สุขภาวะที่ยั่งยืนอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม