12 ทักษะนิสัยแห่งปัญญาที่ควรปลูกฝังให้เด็ก

| |
อ่าน : 930

ที่มา : หนังสือ “10 Checklist เลี้ยงลูกให้มี ‘สุข’ ฉบับ วัยเรียน (6 – 12 ปี) เล่มที่ 3 : สุขด้วยปัญญา เก่ง ดี มีสุข”  สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

12 ทักษะนิสัยแห่งปัญญาที่ควรปลูกฝังให้เด็ก thaihealth

12 ทักษะนิสัยแห่งปัญญาที่ควรปลูกฝังให้เด็ก

1.ทักษะความมั่นใจในความสามารถของตนเอง ให้โอกาส ให้พื้นที่ให้เด็กภาคภูมิใจ ในความสำเร็จของตนเอง

2.ทักษะแรงจูงใจ ให้เด็กค้นพบความสนใจของตัวเอง นำไปสู่ความอยากเรียนรู้

3.ทักษะการทุ่มเทอย่างหนัก ให้เด็กมีกำลังใจในการฝึกฝน ไม่ล้มเลิกก่อนสำเร็จ

4.ทักษะความรับผิดชอบ ให้เด็กเรียนรู้หน้าที่ของตนเอง

5.ทักษะความพร้อมในการลงมือกระทำ ให้เด็กพร้อมและกล้าที่จะลงมือปฏิบัติ

6.ทักษะความพากเพียรอุตสาหะ ให้เด็กพากเพียร พยายาม ฝึกฝน ไม่ล้มเลิกกลางคัน

7.ทักษะความเอื้ออาทร ให้เด็กสื่อสารกับเพื่อนและครอบครัวได้อย่างเกื้อกูล มีความสุข

8.ทักษะความสามารถในการมำงานเป็นกลุ่ม ให้เด็กเรียนรู้การยอมรับ สื่อสาร ให้ความร่วมมือกับคนอื่น

9.ทักษะความสามัญสำนึก ให้เด็กเรียนรู้ที่จะตัดสินใจได้ถูกต้อง กล้าที่จะปฎิเสธในสิ่งที่ผิด

10.ทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ให้เด็กมองเห็นปัญหา วิเคราะห์และหาทางแก้ไขปัญหาด้วยความคิดใหม่ๆ

11.ทักษะความมีจุดมุ่งหมายในการทำงาน ให้เด็กรู้จักวางเป้าหมาย วางแผน ดำเนินการจนถึงเป้าหมาย

12. ทักษะความเคารพ ความนับถือในตนเองและผู้อื่น ให้เด็กเรียนรู้ที่จะยอมรับความแตกต่าง เข้าใจ ให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม