'ท้องถิ่นเข้มแข็ง' ก้าวสำคัญสู่การพัฒนายั่งยืน

| |
อ่าน : 3,642

ที่มา : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

\'ท้องถิ่นเข้มแข็ง\' ก้าวสำคัญสู่การพัฒนายั่งยืน thaihealth

"...การนำความเจริญการพัฒนาไปสู่ชนบท หมายถึงไปสู่ประชาชนในชนบทนั้น มีเหตุผลหลายประการ เหตุผลใหญ่ที่สุดข้อแรก ก็คือมนุษยธรรม ความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ร่วมประเทศกับเรา...เหตุผลที่สองที่จะต้องพัฒนาชนบทนั้นคือ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของบ้านเมือง เพื่อความก้าวหน้า นอกเหนือจากมนุษยธรรม"พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานแก่คณะผู้บริหารสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2512

เพราะมนุษย์ไม่สามารถมีชีวิตโดดเดี่ยวหรืออยู่เพียงลำพังได้ ดังนั้นการรวมกลุ่ม รวมพลัง รวมใจระหว่างกันจึงเป็นแรงผลักดันสำคัญ ที่จะทำให้สังคมนั้นๆ อยู่ร่วมกันอย่างสันติและมีพลังพร้อมจะขับเคลื่อนสังคมของตนไปในทิศทางที่ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา เช่นเดียวกันความร่วมมือร่วมใจภายใต้เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ โดยสำนักสนับสนุน สุขภาวะชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ได้ร่วมกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ กรมการพัฒนาแนวคิดใหม่ (มหาชน) (สปสช.) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ร่วมกันจัด "เวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" ขึ้นเป็น ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด ศาสตร์ของพระราชากับการปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน เพื่อเป็นการเปิดพื้นที่ถอดบทเรียนการทำงาน และสร้างแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนงานสุขภาวะชุมชนด้วยการนำหลักแนวคิดอันเป็นรูปธรรมจากการทรงงานตลอด 70 ปีที่ ครองราชย์ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

\'ท้องถิ่นเข้มแข็ง\' ก้าวสำคัญสู่การพัฒนายั่งยืน thaihealth

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการสำนักงานกองทุน สสส. กล่าวถึงหน้าที่ของ สสส. กับ การสนับสนุนให้องค์กร หน่วยงาน รวมถึงบุคคลต่างๆ มีขีดความสามารถ และสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นเพื่อการมีสังคมสุขภาวะ ซึ่งในพันธกิจ สสส. ได้ระบุไว้ว่า สสส. มีแนวทางการขับเคลื่อนสนับสนุนสิ่งเหล่านั้นให้เกิดขึ้นด้วยการจุดประกาย กระตุ้น สาน และเสริมพลัง โดยมีภาคีเครือข่ายในแต่ละพื้นที่ แต่ละจังหวัด รับหน้าที่เป็นพระเอกนางเอกในการขับเคลื่อนงานด้านต่างๆ โดยหนึ่งในวัตถุประสงค์ของ พรบ.กองทุน สสส.ฯ นั่นคือ การสร้างชุมชนเข้มแข็ง' เพราะเป็นประตูสำคัญสู่การสร้างเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพให้เกิดขึ้นได้ ฉะนั้นบทบาทของชุมชนจึงเป็นหนึ่งในเงื่อนไขการทำงานสร้างเสริมสุขภาพ ที่ถูกจัดเป็นทฤษฎีสร้างเสริมสุขภาพทั่วโลก ซึ่งสิ่งสำคัญในการสร้างให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีได้นั้นเกิดจากการสร้างให้ชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนในที่นี้ หมายถึงท้องถิ่นตามภูมิศาสตร์ องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ หรือ กลุ่มภาคีเครือข่าย  ที่จะมีบทบาทโดยตรงในการสร้างสิ่งแวดล้อมและกติกาที่ดีในการอยู่ร่วมกันของชุมชนต่างๆ สู่การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้เกิดขึ้น อันจะนำสู่การสร้างให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีตาม

\'ท้องถิ่นเข้มแข็ง\' ก้าวสำคัญสู่การพัฒนายั่งยืน thaihealth

สำหรับ นายสมพร ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อปฏิรูประบบสนับสนุนปฏิบัติการร่วมสร้างชุมชน ท้องถิ่นเข้มแข็ง' ไว้ว่า ในวิถีการทำงานของ สสส. คือเน้นการสานพลัง เพราะเชื่อว่า เพียงลำพัง สสส. ไม่สามารถขับเคลื่อนงานสุขภาวะด้านต่างๆ ได้มากมาย เราจึงต้องผนึกกำลังร่วมกับภาคีเครือข่ายในการสานพลังจัดตั้งเครือข่ายในระบบสุขภาวะ เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ที่จากเดิมมีเครือข่ายเพียงเล็กน้อย จนมาถึงวันนี้เรามีสมาชิกเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่มากกว่า 2,500 ตำบล หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรียกได้ว่า เวทีสานพลังฯ นี้เป็นการพัฒนาท้องถิ่นฐานรากเชิงระบบที่มีโครงสร้างยึดเหนี่ยวกันอย่างเข้มแข็ง เห็นได้ว่าทีมงานเครือข่ายมีการปรับเปลี่ยนวิธีคิดไปจากเดิม จากการเป็นเพียงผู้รอคอยความช่วยเหลือ ก็สามารถตกผลึกเป็นผู้ลงมือทำด้วยตนเอง เรียกได้ว่าเป็นการสานพลังเพื่อสร้างความคิดที่จะนำสู่การเปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังเป็นการทำงานที่สอดรับกับศาสตร์ของพระราชา ด้วยหลักการ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา' การระเบิดจากข้างใน' และ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง' จึงขอฝากให้เครือข่ายทุกท่านขับเคลื่อนงานในก้าวต่อไปเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายคือ ชุมชนสามารถจัดการตัวเองได้ พึ่งพาตัวเองได้ สร้างชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง สู่เป้าหมายที่สำคัญคือการพัฒนาอย่างยั่งยืน

\'ท้องถิ่นเข้มแข็ง\' ก้าวสำคัญสู่การพัฒนายั่งยืน thaihealth

ด้านหน่วยงานที่ร่วมสร้างความเข้มแข็ง ให้ชุมชนมาโดยตลอด นายธีรพงศ์ พร้อมพอชื่นบุญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) กล่าวถึงส่วนหนึ่งของแนวทางสานพลังชุมชนท้องถิ่นว่า ในปี 2561-2563 พอช. มี 7 นโยบายในการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชน ดังนี้ 1.การพัฒนาพื้นที่รูปธรรมเชิงคุณภาพในประเด็นงานต่างๆ และพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง ทั้งระดับชุมชน ตำบล เมือง และจังหวัด 2.การเชื่อมโยง พัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานราก โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง 3.การพัฒนาผู้นำองค์กรชุมชนและขบวนองค์กรชุมชนเพื่อขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง ช่วยกับหน่วยงานภาคี 4.เชื่อมโยงและขับเคลื่อนงานร่วมกับหน่วยงานภาคีพัฒนาเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งระดับพื้นที่และระดับนโยบาย 5.การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยการกระจายอำนาจไปยังภาคและชุมชน และการใช้เทคโนโลยีมาสนับสนุนการทำงานใน ทุกระบบ 6.การส่งเสริมการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาลของ พอช. และขบวนองค์กรชุมชน 7.การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชื่อมโยงขบวนองค์กรชุมชนไทยและขบวนองค์กรชุมชน ในประเทศอาเซียน โดยจะขับเคลื่อนงานผ่าน 4 ยุทธศาสตร์ คือ 1.การพัฒนาโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง สนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นมีระบบที่พัฒนาไปสู่การจัดการตนเอง 2.การจัดการระบบความสัมพันธ์ของชุมชนท้องถิ่นและภาคีที่เกี่ยวข้องสู่ความเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและนโยบายต้องสร้างการร่วมมือกัน 3.การพัฒนาศักยภาพคนในขบวนองค์กรชุมชนและองค์กรชุมชน 4.การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรที่ดี

นายธีรพงศ์ กล่าวเพิ่มอีกว่า นอกจากนี้ยังได้ผนึกกำลังระหว่างหน่วยงาน ทั้งกรมการพัฒนาชุมชน สสส. และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ในการส่งเสริมความเข้มแข็งให้ชุมชนท้องถิ่นสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน อาทิ โครงการชุมชนท้องถิ่นต้นแบบ นำร่องต้นแบบ 5 พื้นที่จาก 5 ภาค จากพื้นที่ 117 ตำบล 3 ชุมชน โครงการพัฒนาแกนนำ หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพ ผู้นำชุมชนท้องถิ่นด้านการจัดการสุขภาวะชุมชน เป็นต้น

\'ท้องถิ่นเข้มแข็ง\' ก้าวสำคัญสู่การพัฒนายั่งยืน thaihealth

และด้วยความที่ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั่นหมายว่า ทุกพื้นที่รอบๆ ตัวเราจะรายล้อมไปด้วยผู้สูงอายุ โดย นางสาวศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในงานดูแลผู้สูงอายุในชุมชนว่า เราทำงานร่วมกับ สสส. สปสช. อปท. ในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ศพอส.) กระจายทุกตำบล ทุกอำเภอของประเทศ 878 แห่ง ซึ่งปัจจุบันขยายได้ครอบคลุม 1 อำเภอ 1 ตำบล 1 ศูนย์ ถือเป็นศูนย์จัดกิจกรรมเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้สูงอายุและคนทุกวัย ด้วยการส่งเสริมสุขภาพ (ออกกำลังกาย) ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ โรงเรียนผู้สูงอายุ อบรมความรู้ 5 มิติ พัฒนาแกนนำเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ อบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ รวมถึงสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน (CM  CG) เพื่อการอยู่ร่วมกันในชุมชนระหว่างผู้สูงอายุและกลุ่มคนในช่วงวัยอื่นๆ โดยที่ผู้สูงอายุยังคงมีพฤฒิพลังหรือเป็นสูงอายุอย่างมีคุณค่า ยกตัวอย่างเช่น โรงเรียนผู้สูงอายุ ถือเป็นสถานที่ที่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความคิด พัฒนาความทรงจำ ความเข้าใจ หรืออย่างน้อยที่สุดพวกเขาได้ออกจากบ้านมาทำกิจกรรมร่วมกันก็ทำให้เขามีชีวิตชีวา รู้สึกสดชื่นสดใสมากขึ้น

สำหรับในช่วงท้ายกิจกรรมยังได้มีการมอบประกาศเกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทำหน้าที่เป็น "ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการสุขภาวะชุมชน" ทั้งหมด 56 พื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเศรษฐกิจชุมชน พื้นที่สหวัฒนธรรม การจัดการความรู้เฉพาะเรื่อง อาทิ การจัดการความรู้ควบคุมยาสูบ การส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน พัฒนาระบบอาหารชุมชน เป็นต้น ถือได้ว่าเป็นการมอบรางวัลเพื่อให้กำลังใจทีมงานเครือข่ายที่ได้ร่วมขับเคลื่อนการทำงาน สร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่มาโดยตลอด

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

โลหิตสูง  ก้อนในลำคอ  พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค  พักผ่อนให้เพียงพอ  กินเจ  การไหลเวียนของเลือด  หน้าบ้าน...เขียวได้อีก  อุกทกภัย  นวดผ้าขาวม้า  แกงขี้เหล็ก  สวนวชิรเบญจทัศ  เสื้อชูชีพผักตบชวา  น้ำมันเมล็ดฝ้าย  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สช. รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ชำนาญการด้านการพัฒนานโยบายสาธารณะ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ คสช. สานพลัง สร้างสุขภาวะ  แม่เป้ง  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth ท้องอืด ท้องเฟ้อ กระเพาะอาหาร ภาวะเครียด พักผ่อน อาหารไขมันสูง กาแฟ น้ำอัดลม ฟองอากาศ ลำไส้  อาการป่วย  แสบหน้าอก  สร้างค่านิยมใหม่  ข้าราชการพลเรือน  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม