จัดคลินิกฟื้นฟูเด็กพิการ

| |
อ่าน : 892

ที่มา : สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดตั้งคลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ภายใต้แนวคิดเสริมพลังความร่วมมือระหว่างทีมสหวิชาชีพกับผู้ปกครองและครอบครัว    เพื่อวางแผนฟื้นฟูเด็กพิการอย่างต่อเนื่อง

จัดคลินิกฟื้นฟูเด็กพิการร่วมมือ สหวิชาชีพ – ผู้ปกครอง thaihealth

นายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แก่ผู้ป่วย  คนพิการในทุกกลุ่มวัย ตั้งแต่วัยเด็กถึงวัยสูงอายุ โดยมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ป่วย คนพิการมีความสามารถในการดำรงชีวิตได้ด้วยตนเอง มีคุณภาพชีวิตที่ดีและใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข คลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพเด็ก เป็นหน่วยงานที่จัดบริการเฉพาะทางด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพและส่งเสริมพัฒนาการแก่ผู้ป่วยเด็กทุกกลุ่มโรค ที่มีอายุตั้งแต่ 0-15 ปี สามารถจำแนกประเภทของผู้ป่วยเด็กที่มารับบริการได้เป็น 5 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มเด็กที่มีความผิดปกติของระบบประสาท อาทิ เด็กสมองพิการ 

กลุ่มเด็กที่มีความผิดปกติแต่กำเนิดทางโครงสร้างและพันธุกรรม อาทิ กลุ่มอาการดาวน์  โรคกล้ามเนื้อฝ่อจากไขสันหลัง โรคข้อต่อยึดติดแต่กำเนิด แขนขาขาดหาย แต่กำเนิด กลุ่มเด็กที่ได้รับบาดเจ็บภายหลัง อาทิ ผู้ป่วยเด็กแขนขาขาด บาดเจ็บที่สมอง บาดเจ็บที่ไขสันหลัง กลุ่มเด็กที่มีปัญหาด้านพฤติกรรมและการเรียนรู้ ได้แก่ เด็กออทิสติก  เด็กสมาธิสั้น  และกลุ่มเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าจากสาเหตุอื่น ซึ่งส่งผลให้พัฒนาการล่าช้าในทุกด้านโดยเฉพาะด้านการพูด

นายแพทย์ศักรินทร์ วงศ์เลิศศิริ ผู้อำนวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กล่าวว่า ข้อมูลในปี 2560 พบว่ามีผู้ป่วยเด็กที่มารับบริการมากที่สุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ เด็กสมองพิการ (38.51%) เด็กพัฒนาการล่าช้าจากสาเหตุอื่นๆ (14.56%)  เด็กออทิสติก (13.07%)  เด็กสมาธิสั้น (7.42%) และเด็กที่มีภาวะพูดช้า (5.72%) ตามลำดับ สำหรับการรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการจะมีทีมสหวิชาชีพภายในหน่วยงานฟื้นฟูสมรรถภาพเด็ก ประกอบด้วย แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู พยาบาลฟื้นฟูสภาพ นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด ร่วมกันทำงานกับผู้ปกครองของเด็กพิการในการกำหนดเป้าหมายการฟื้นฟูตามปัญหาเฉพาะด้านของเด็กแต่ละคนและวางแผนการดูแลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมวัย ช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน     

มีทักษะทางสังคมที่พร้อมจะเข้าสู่ระบบการศึกษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีเช่นเดียวกับเด็กทั่วไป  การฟื้นฟูสมรรถภาพมีทั้งแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน มีโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายภาพบำบัด ได้แก่ การคัดกรองพัฒนาการและการเจริญเติบโต การส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ด้วยเทคนิคทางกายภาพบำบัด การออกกำลังกายเพื่อการรักษาและธาราบำบัด นอกจากนี้ยังมีการฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยวิธีการทางกิจกรรมบำบัด ได้แก่ การฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กและทักษะการช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวัน การปรับพฤติกรรม การเตรียมทักษะ ความพร้อมก่อนเข้าโรงเรียน รวมทั้งการส่งปรึกษาเรื่องการผ่าตัดแก้ไขความพิการ การส่งประเมินระดับสติปัญญาเพื่อเตรียมเข้าโรงเรียน และการส่งปรึกษาปัญหาทางจิตเวช เป็นต้น

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม