เสริมทีมตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว

| |
อ่าน : 980

ที่มา : สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รพ.ในสังกัดกรมการแพทย์ ปรับระบบตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว  เสริมทีมรองรับการตรวจสุขภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง พร้อมขอความร่วมมือหน่วยงานและนายจ้างนำแรงงานต่างด้าวเข้ารับลการตรวจสุขภาพภายใน 31 มี.ค. นี้

เสริมทีมตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว thaihealth

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันจำนวนแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยมีมากถึง 2.5 ล้านคน ซึ่งกลุ่มที่ลักลอบเข้ามาทำงานอย่างผิดกฎหมายมีมากกว่า 1 ล้านคน แรงงานต่างด้าวกลุ่มนี้ มักประสบปัญหาด้านการสื่อสาร เมื่อเกิดการเจ็บป่วย นอกจากจะขาดโอกาสการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ ยังส่งผลกระทบด้านสาธารณสุขตามมา เกิดการแพร่ระบาดและ

การกระจายโรคติดต่อที่สำคัญ ซึ่งหากไม่มีการควบคุมให้ดีแล้ว อาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคได้   กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ดำเนินการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศด้านการตรวจสุขภาพและการประกันสุขภาพ โดยกลุ่มแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา สามารถตรวจสุขภาพได้ในโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โรงพยาบาลเลิดสิน และโรงพยาบาลราชวิถี นอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร คือ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์  และโรงพยาบาลวชิระ ซึ่งจะให้บริการในรูปแบบศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ บริการครบวงจรทั้งบริการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว จึงขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนายจ้างนำแรงงานต่างด้าวเข้ารับการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ ภายใน 31 มีนาคม 2561

จากข้อมูลการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 ถึงปัจจุบันของโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขทั้ง 3 แห่ง คือ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ตรวจสุขภาพแรงงานไปแล้วจำนวน 34,237 คน โรงพยาบาลเลิดสิน จำนวน 35,464 คน และโรงพยาบาลราชวิถี จำนวน 33,575 คน โดยเมื่อรวมการตรวจสุขภาพแรงงานของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครจำนวน 44,827 คน

จะมีจำนวนแรงงานที่ได้รับบริการตรวจสุขภาพแล้วทั้งสิ้น 148,103 คน โดยพบว่าผลการตรวจสุขภาพส่วนใหญ่สุขภาพดีแต่มีผู้ที่ต้องรักษาต่อเนื่อง ได้แก่ วัณโรค เท้าช้างและซิฟิลิส ทั้งนี้จากมติของคณะรัฐมนตรีที่ได้เร่งรัดการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561

กรมการแพทย์จึงได้สั่งการให้โรงพยาบาลทั้ง 3 แห่ง ปรับจำนวนการให้บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวตามจำนวนแรงงานต่างด้าวที่มารับบริการโดยโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีได้เพิ่มการตรวจเป็นวันละ 2,500 คนและอาจเพิ่มการตรวจตามปริมาณแรงงานต่างด้าวที่มารับบริการ ซึ่งสามารถเพิ่มได้ถึง 4,000 คนต่อวัน นอกจากนี้โรงพยาบาลราชวิถีได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพโดยให้บริการนัดหมายล่วงหน้า ซึ่งคาดว่าแรงงานจะมาตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์เป็นจำนวนมาก โรงพยาบาลจึงได้เตรียมการรองรับการตรวจสุขภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม