โล่ประกาศเกียรติคุณ 'องค์กรแห่งความสุข'

| |
อ่าน : 2,245

ที่มา : มติชนออนไลน์ 

ภาพประกอบจากมติชนออนไลน์ 

โล่ประกาศเกียรติคุณ \'องค์กรแห่งความสุข\' thaihealth

กรมชลประทาน รับโล่ประกาศเกียรติคุณ 'องค์กรแห่งความสุข' จาก สสส.

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม นายประทีป ภักดีรอด ผู้อำนวยการสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา เป็นผู้แทนจากกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้ารับโล่เกียรติคุณ องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace Center) พร้อมร่วมนำเสนอผลงานในหัวข้อ “นวัตกรรมสร้างสุข” และ “การวางแผนเพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุข” ในงาน Happy Workplace Forum นวัตกรรมสร้างสุขปีที่ 3 ครั้งที่ 1 มือถือไมค์ไฟส่องหน้า ณ ห้อง 201 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมี จ่าเอก สมบุญ ศรีเมือง ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง กรมชลประทาน ร่วมนำเสนอผลงานของนักสร้างองค์กรแห่งความสุขเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในกรมชลประทาน” เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสอดคล้องแผนงานสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐ  ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา

ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา กรมชลประทานได้จัดทำ ”โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร กรมชลประทาน (RID Happy QWL)” โดยมีการจัดตั้งคณะทำงานจัดทำแผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจของบุคลากรในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงาน เป็นการสานต่อการเสริมสร้างความสุขให้แก่บุคลากรกรมชลประทาน และเมื่อปี 2560 ที่ผ่านมา กรมชลประทาน ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมชลประทานชุดใหม่ เพื่อเป็นเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมชลประทาน ที่ประจำอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ เป็นการสร้างเครือข่ายเข้ามาช่วยบูรณาการระหว่างคนและกิจกรรมเสริมสร้างความผาสุก ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากในกระบวนการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ สามารถช่วยแก้ปัญหาด้วยการเปิดโอกาสให้บุคคลได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งบทเรียนและประสบการณ์ด้านกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตกับบุคคลหรือองค์กรที่อยู่นอกหน่วยงานของตน ลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน ก่อให้ความร่วมมือและทำงานในลักษณะที่เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน

โล่ประกาศเกียรติคุณ \'องค์กรแห่งความสุข\' thaihealth

จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินการแผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมชลประทานที่มีต่อองค์กร ในรอบ 1 ปี ได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก บรรลุตามกรอบวัตถุประสงค์ 3 ประการ ได้แก่ 1. กรมชลประทานมีทิศทางการทำงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 2. บุคลากรในส่วนของผู้รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของหน่วยงานเครือข่ายได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ จนสามารถนำองค์ความรู้และวิธีการจัดกิจกรรมจากหน่วยงานต้นแบบไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานของตนเองได้เป็นอย่างดี 3.บุคลากรมีการสร้างหน่วยงานเครือข่ายจนเกิดความความเข้มแข็งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานร่วมกัน

นับตั้งแต่ที่ได้มีการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมชลประทาน (RID Happy QWL) บุคลากรของกรมชลประทาน ได้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงาน การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต และกิจกรรมที่ดำเนินการโดยเครือข่ายนักสร้างสุขกรมชลประทานมาโดยตลอด นอกจากนี้ ยังพบประเด็นที่น่าสนใจ คือ การดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานให้แก่บุคลากรในหน่วยงานส่วนกลาง สามารถดำเนินการโดยให้เครือข่ายนักสร้างสุขในแต่ละสำนัก/กอง เข้ามาร่วมกิจกรรม เนื่องจากลักษณะกิจกรรมที่จัดมีความใกล้เคียงกัน ท้ายที่สุดแล้วผลของความถึงพอใจที่เพิ่มขึ้น จะเป็นปัจจัยส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรในแต่ละสำนัก/กอง ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ด้านความสุขในการทำงานที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดพิจิตร -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดระนอง -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม