สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า

| |
อ่าน : 976

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า  thaihealth

แฟ้มภาพ

          โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า มุ่งมั่นตั้งเป้าให้ประเทศไทยปลอดโรคพิษสุนัขภายในปี 2563

          ผศ.นสพ.ดร.คงศักดิ์ เที่ยงธรรม คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ในฐานะเลขานุการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กล่าวถึง สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยขณะนี้ว่า ล่าสุด ณ เดือนมีนาคม 2561 มีผู้เสียชีวิตแล้วรวม 4 ราย ซึ่งยังน้อยกว่าปีก่อน (2560) ที่มี 11 ราย และมีพื้นที่ที่พบมีการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ โดยเฉพาะในสุนัข ซึ่งประกาศเป็นเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราว ในขณะนี้เหลืออยู่จำนวน 26 จังหวัด (จาก 37 จังหวัด ที่ประกาศในช่วงต้นปี 2561) ขณะที่ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี นั้นได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 มีระยะเวลาดำเนินโครงการถึงปี 2563 ปัจจุบันมีจังหวัดนำร่อง 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา อุดรธานี นครศรีธรรมราช อุทัยธานี และจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย

          สำหรับการดำเนินโครงการแบ่งออกเป็น 8 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการเฝ้าระวังป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ มีกรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานหลัก  การป้องกันและควบคุมโรคในคน มีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลัก  กรมประชาสัมพันธ์ ดำเนินการให้ความรู้ข้อมูลกับประชาชน  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีบทบาทในการดำเนินงานป้องกันโรคในสุนัข เช่น การฉีดวัคซีน การจัดการที่พักพิงของสุนัขจรจัด  การบูรณาการข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งการติดตามผลและการพัฒนาเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งนี้เพื่อให้สามารถป้องกันและมีการจัดการที่ดีขึ้น

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม