`ราชบุรี` ต้นแบบเมืองสุขภาวะ

| |
อ่าน : 5,420

ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

มุมศึกษาหาความสุข: \\'ราชบุรี\\' ต้นแบบเมืองสุขภาวะ thaihealth

แฟ้มภาพ

"เมืองโอ่งราชบุรี" เป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมาย นอกเหนือจากความสวยงามของธรรมชาติแล้วยังมีแหล่งโบราณสถานอย่างคูบัว วิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีดีงามมีแหล่งผ้าทอเลื่องชื่อผ้าทอคูบัว ในเวลาเดียวกันผู้คนก็ใส่ใจให้ความสนใจกับชุมชนของตนเอง โดยการผนึกกำลังร่วมกับหลายภาคส่วนจนพัฒนากลายเป็นเมืองแห่งสุขภาวะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนแบบบูรณาการ

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมด้วย นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และ รศ.ดร.ชะนวน ทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) "การส่งเสริม สนับสนุนขับเคลื่อน และพัฒนาต้นแบบ จังหวัดราชบุรีสู่การเป็นเมืองแห่งสุขภาวะ"

มุมศึกษาหาความสุข: \\'ราชบุรี\\' ต้นแบบเมืองสุขภาวะ thaihealth

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวถึงการทำงานด้านสุขภาวะในพื้นที่ ว่า จังหวัดราชบุรีเป็นศูนย์กลางของภาคตะวันตก มีความหลากหลายทั้งด้านภูมินิเวศ สังคมวัฒนธรรม ชาติพันธุ์ รวมถึงความหลากหลายของปัญหาด้านสุขภาวะ จึงได้เริ่มดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 จนในปี พ.ศ.2558 สสส. ได้เข้าไปสานต่อในการสร้างเสริมสุขภาวะและมุ่งเน้นให้จังหวัดราชบุรีเป็นพื้นที่ต้นแบบของประเทศไทยในการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 10 เรื่องสุขภาวะ ได้แก่ 1.ลดการสูบบุหรี่ 2.ลดการดื่มสุรา 3.ลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร4.ลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ในหญิงตั้งครรภ์ 5.เพิ่มการทานผักผลไม้ 6.เพิ่มการมีกิจกรรมทางกาย 7.ลดภาวะอ้วนในเด็ก 8.ครอบครัวอบอุ่น 9.ชุมชนเข้มแข็ง และ 10.ให้ประชาชนมีความสุข ซึ่งนำร่องใน 8 ตำบล 3 อำเภอ นอกจากนี้ สสส. มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการประสานพลังที่เข้มแข็งของจังหวัดราชบุรี และมุ่งหวังให้จุดเริ่มต้นในครั้งนี้ ขยายพลังต่อไปยังจังหวัดอื่นๆ ของประเทศไทย

จากความคืบหน้าของการนำร่องเล็ก ๆ ที่สวนผึ้ง สู่การพัฒนาจนเติบโตมาถึงปัจจุบันที่ดำเนินการใน 10 อำเภอ 12 ตำบล นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวถึงจุดเริ่มต้นของการทำงานเพื่อพัฒนาจังหวัดราชบุรีให้เป็นเมืองที่มีสุขภาวะที่ดีว่า ได้ผ่านการร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกิดขึ้นอย่างพร้อมเพรียงกันในทุกอำเภอ จังหวัดราชบุรีสนับสนุนแนวคิดเมืองแห่งสุขภาวะอย่างเต็มที่เพื่อพัฒนาทรัพยากรด้านมนุษย์ อันเป็นต้นทุนสำคัญที่จะขับเคลื่อนแนวคิดด้านสุขภาวะ อีกทั้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้มอบองค์ความรู้ บุคลากร และทีมงานที่พร้อมจะผลักดันขับเคลื่อนแนวคิดนี้ออกไป การสนับสนุนจาก สสส. และคณาจารย์จากคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ช่วยกันขับเคลื่อนอย่างมีทิศทาง และเผยแพร่ผลในเชิงปฏิบัติให้ประชาชนได้รับทราบ ทำให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น โรคภัยไข้เจ็บลดน้อยลง เด็กและเยาวชนมีการศึกษาที่ดีขึ้น บ้านเมืองสะอาด ซึ่งตรงกับวิสัยทัศน์ของจังหวัดราชบุรี

มุมศึกษาหาความสุข: \\'ราชบุรี\\' ต้นแบบเมืองสุขภาวะ thaihealth

"สำหรับการดำเนินงานในจังหวัดราชบุรี สู่เมืองสุขภาวะในปี 2561 - 2562 มีพื้นที่เป้าหมายดำเนินการตำบลสุขภาวะ 12 ตำบลในพื้นที่ 10 อำเภอ ได้แก่ ต.ดอนทราย ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ,ต.ธรรมเสน ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม, ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง,ต.บ้านคา อ.บ้านคา, ต.ปากช่อง อ.จอมบึง, ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง,ต.วัดแก้ว อ.บางแพ, ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก, ต.ท่าเคยอ.สวนผึ้ง, ต.คุ้งน้ำวน อ.เมือง และพื้นที่เป้าหมายดำเนินการอำเภอสุขภาวะ 3 อำเภอ ได้แก่ อ.โพธาราม, อ.จอมบึงและอ.วัดเพลง ซึ่งจะขับเคลื่อนผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ที่เข้าใจ บริบทการทำงานของพื้นที่เป็นอย่างดี" รองผู้ว่าฯจังหวัดราชบุรีสรุป

ในส่วนของสาธารณสุขจังหวัด นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ในฐานะประธานคณะทำงานพิจารณายกร่างขับเคลื่อนราชบุรีเมืองสุขภาวะ กล่าวย้อนถึงการทำงานด้านสุขภาวะ ในปี 2558 ว่าจังหวัดราชบุรี ร่วมกับ สสส. และคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ขยายความร่วมมือการทำงานด้านสุขภาวะให้มีความครอบคลุมทุกพื้นที่ ทุกมิติ ให้จังหวัดราชบุรีกลายเป็นเมืองแห่งสุขภาวะ ภายใต้วิสัยทัศน์ ราชบุรี เมืองสังคมดี มีความสุข ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสาธิตพื้นที่สุขภาวะตามเป้าหมาย 10 ปี สสส. และเป็นเป้าหมายของคนราชบุรีที่มุ่งพัฒนาให้มีระบบบริหารจัดการสุขภาวะแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์ร่วมกันและจะดำเนินงานผ่านศูนย์ประสานงานสุขภาวะจังหวัดราชบุรี

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดพิจิตร -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดระนอง -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

ยอดนิยม

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

อัตลักษณ์ของชาวไทยเบิ้ง  งานเวทีฟื้นพลังชุมชนท้องถิ่นสู่การอภิวัฒน์ประเทศไทย  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค  กินหวาน  นมหมัก  ร่วมลงนามถวายพระพร  ลดนำ้หนัก  สายด่วนเลิกบุหรี่  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth วารสาร สารสองล้อ สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย Thai Cycling For Health Association ทริปเขาใหญ่ ใจสู้หรือเปล่า ตัดต่อจูนอัพ ปรับตั้งเกียร์ไม่ยาก หุ่นดีแบบถาวร ทำอย่างไร ปั่นไปกิน เทศกาลอาหารเจ รวมพลคนจักรยานครั้งยิ่งใหญ  อารมณ์แปรปรวน  บิลลี่ โอแกน  สารเจือปน  เครือข่ายรับคำปรึกษา  ปิดเทอมใหญ่  วิธีดื่มน้ำ  ค่าผ่าตัด  ประชุม  รู้จักแก้ปัญหา  ทุกภาค  เส้นรอบพุง  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม