มรส.ร่วมงานวิจัยพัฒนา 'อ่านออกเขียนได้'

| |
อ่าน : 1,908

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

มรส.ร่วมงานวิจัยพัฒนา \'อ่านออกเขียนได้\' thaihealth

มรส.ร่วมงานวิจัยพัฒนา 'อ่านออกเขียนได้'

ผศ.สมทรง นุ่มนวล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) กล่าวถึงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มรส. กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะ (สสส.) พร้อมภาคีโรงเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีร่วมพัฒนาและภาคีร่วมสนับสนุนรวมกว่า 30 หน่วยงาน จัดโครงการ "วิจัยพัฒนานวัตกรรมการอ่านออกเขียนได้เพื่อส่งเสริมความรู้สุขภาวะภูมิปัญญาท้องถิ่น" ว่า มหาวิทยาลัยมีหน้าที่ผลิตและพัฒนาครู ว่าเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของท้องถิ่น เรียนรู้กระบวนการคิดที่มีพัฒนาการสร้างสรรค์ ประยุกต์ใช้อย่างเป็นขั้นตอน จัดการความรู้เพื่อสร้างชุดความรู้ใหม่ๆ สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนโยบายทางสังคมเพื่อการพัฒนาต่อไปอย่างสมดุลและยั่งยืน

ด้าน อ.วิชุนี พันธ์น้อย ประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มรส. กล่าวว่า ภาษาไทยในระดับประถมศึกษาเป็นสิ่งสำคัญที่ครูผู้สอนจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางภาษาทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด สร้างพื้นฐานในการเรียนวิชาต่างๆ ที่ต่อยอดองค์ความรู้ที่มีศักยภาพเพื่อการจัดการเรียนรู้ของตนเอง การประกอบอาชีพ ชี้นำตนเอง แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในสังคมชุมชน ท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม